San­na Rai­ta-aho / STT

Ra­jan ylit­tä­mi­nen pol­ku­pyö­räl­lä ei ole enää sal­lit­tua Kaak­kois-Suo­men ra­ja­ny­li­tys­paik­ko­jen kaut­ta, ker­too Ra­ja­var­ti­o­lai­tos.

Ra­ja­ny­li­tyk­set pol­ku­pyö­ril­lä on kiel­let­ty Vaa­li­maan, Nui­ja­maan ja Imat­ran kan­sain­vä­lis­ten ajo­neu­vo­lii­ken­teen ra­ja­ny­li­tys­paik­ko­jen kaut­ta. Kiel­to tuli voi­maan vii­me tors­tai­na, mut­ta sii­tä tie­do­tet­tiin tä­nään.

Ra­ja­var­ti­o­lai­tok­sen mu­kaan ra­ja­ny­li­tys­pai­koil­le Kaak­kois-Suo­mes­sa on saa­pu­nut elo­kuus­ta läh­tien ta­val­lis­ta suu­rem­pi mää­rä ih­mi­siä puut­teel­li­sin mat­kus­tu­sa­si­a­kir­join.

Ky­sees­sä on lai­tok­sen mu­kaan lait­to­man maa­han­tu­lon il­miö, jon­ka hal­lit­se­mi­sek­si ra­ja­ny­li­tyk­siä pol­ku­pyö­ril­lä on ra­joi­tet­tu Kaak­kois-Suo­men ra­ja­val­tuu­te­tun yk­si­puo­li­sel­la il­moi­tuk­sel­la.

Ra­jan ylit­tä­mi­nen ja­lan ei ole ai­kai­sem­min­kaan ol­lut mah­dol­lis­ta. Pol­ku­pyö­räi­lyn sal­li­mi­sel­la on ha­lut­tu tar­jo­ta en­si­si­jai­ses­ti ra­ja­seu­dun asuk­kail­le mah­dol­li­suus teh­dä ly­hyi­tä päi­vä­mat­ko­ja naa­pu­ri­val­ti­on puo­lel­le.

Ai­em­min Ve­nä­jä ei ole sal­li­nut puut­teel­li­sin asi­a­kir­join mat­kus­ta­vien jat­kaa Suo­men ra­ja­ny­li­tys­pai­koil­le, mut­ta vii­me kuu­kau­si­na Ve­nä­jän toi­min­ta on muut­tu­nut ai­na­kin Kaak­kois-Suo­men yli­tys­pai­koil­la.

Syk­syl­lä 2015 Ve­nä­jäl­tä saa­pui run­saas­ti kol­man­sien mai­den kan­sa­lai­sia Lap­piin Sal­lan ja Raja-Joo­se­pin ra­ja­ny­li­tys­pai­koil­le, mis­sä he ha­ki­vat tur­va­paik­kaa. Yli­tys­pai­koil­le ih­mi­set saa­pui­vat van­hoil­la hen­ki­lö­au­toil­la ja pol­ku­pyö­ril­lä.

Evers­ti Mat­ti Pit­kä­niit­ty Ra­ja­var­ti­o­lai­tok­sen esi­kun­nas­ta ker­toi ei­len STT:lle, et­tä tä­män syk­syn ra­ja­ny­li­tyk­sis­sä on ol­lut mu­ka­na sa­man­lai­sia ele­ment­te­jä.

Hel­sin­gin Sa­no­mat ker­toi ei­len ve­nä­läi­sen Fon­tan­ka-verk­ko­jul­kai­sun tie­toi­hin no­ja­ten, et­tä Nui­ja­maan, Vaa­li­maan ja Imat­ran ra­ja­ny­li­tys­pis­teet oli­vat sul­keu­tu­neet ve­nä­läi­sel­tä pol­ku­pyö­rä­lii­ken­teel­tä.

Ra­ja­var­ti­o­lai­tok­sel­ta puo­les­taan ker­rot­tiin ei­len STT:lle, et­tä asi­as­ta oli käy­ty kes­kus­te­lui­ta Ve­nä­jän kans­sa.