Eli­as Pel­to­nen / STT

Suo­men Jour­na­lis­ti­liit­to on il­moit­ta­nut ero­a­van­sa Kan­sain­vä­li­ses­tä Jour­na­lis­ti­lii­tos­ta (IFJ). Myös Tans­kan, Nor­jan ja Is­lan­nin jour­na­lis­ti­lii­tot il­moit­ti­vat jät­tä­vän­sä IFJ:n.

Eron syyk­si ker­ro­taan yli kym­me­nen vuot­ta jat­ku­neet hal­lin­nol­li­set on­gel­mat, joi­ta IFJ ei ole Suo­men lii­ton mu­kaan pys­ty­nyt kor­jaa­maan.

Suo­men Jour­na­lis­ti­lii­ton tie­dot­tees­sa ker­ro­taan tyy­ty­mät­tö­myy­des­tä muun mu­as­sa kong­res­sien ja vaa­lien jär­jes­te­lyi­hin sekä pää­tök­sen­te­on lä­pi­nä­ky­mät­tö­myy­teen.

Suo­men Jour­na­lis­ti­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja Han­ne Ahon mu­kaan vaa­li­ti­lan­teis­sa on esi­mer­kik­si löy­det­ty yli­mää­räi­siä ää­nes­tys­lip­pu­ja, saa­tu ää­nes­tää il­man jä­sen­mak­sun mak­sa­mis­ta ja ää­nes­tet­ty lu­kui­sis­ta pyyn­nöis­tä huo­li­mat­ta il­man ää­nes­tys­kop­pe­ja. Moni ko­kou­se­dus­ta­ja on Ahon mu­kaan ha­vain­nut omin sil­min myös ää­nes­tys­käyt­täy­ty­mi­sen val­von­taa.

– Tä­män tyyp­pis­tä toi­min­taa, mikä on suo­ma­lais­ten ja poh­jois­mais­ten nä­kö­kul­mas­ta ihan pöy­ris­tyt­tä­vää, Aho ker­too STT:lle.

Ahon mu­kaan vaa­lie­pä­sel­vyy­det ja ää­nes­tä­mi­sen val­von­ta ai­heut­ta­vat ti­lan­teen, jos­sa voi­daan epäil­lä, on­ko val­ta ha­lut­tu tar­koi­tuk­sel­la säi­lyt­tää vain tie­tyil­lä ih­mi­sil­lä.

– IFJ:n joh­dos­sa on ol­lut hy­vin vä­hän vaih­tu­vuut­ta. Siel­lä on ih­mi­siä, jot­ka ovat is­tu­neet siel­lä jopa 20–25 vuot­ta, Aho ker­too.

Suo­men Jour­na­lis­ti­liit­to ei ole myös­kään saa­nut tyy­dyt­tä­väs­ti tie­to­ja IFJ:n ta­lou­des­ta, vaik­ka Poh­jois­maat ovat ol­leet kan­sain­vä­li­sen jär­jes­tön suu­ri ra­hoit­ta­ja.

Mik­si ero ta­pah­tui vas­ta nyt, vaik­ka tyy­ty­mät­tö­myyt­tä ja on­gel­mia on ol­lut jo yli vuo­si­kym­me­nen?

– Olem­me pyr­ki­neet muu­tok­seen si­sä­kaut­ta de­mok­raat­ti­sin kei­noin. Olem­me us­ko­neet, et­tä toi­min­taa voi­si muut­taa täl­lä ta­val­la, Aho ker­toi.

Aho ker­too vii­mei­sen pi­sa­ran ol­leen Uk­rai­nan so­taan ja Ve­nä­jän lii­ton toi­min­taan liit­ty­vät ta­pauk­set. Ve­nä­jän lii­ton pää­sih­tee­ri ja IFJ:n va­ra­pu­heen­joh­ta­ja il­moit­ti täy­sin jul­ki­ses­ti kan­nat­ta­van­sa Ve­nä­jän pro­pa­gan­da­la­ke­ja.

– Ve­nä­jän liit­to pe­rus­ti myös alu­eyh­dis­tyk­siä Uk­rai­nal­ta val­la­tuil­le alu­eil­le ja oli täl­lä kei­noin myös mu­ka­na hyök­käys­so­das­sa. Meil­le se oli vii­mei­nen pi­sa­ra, Aho sa­noi.

Ahon mu­kaan vaa­ti­muk­siin Ve­nä­jän eros­ta IFJ:stä vas­tat­tiin si­ten, et­tä asi­as­ta kes­kus­tel­laan ja lä­he­te­tään kir­jel­miä. Min­kään­lai­sia toi­men­pi­tei­tä ei kui­ten­kaan näh­ty.

Suo­men Jour­na­lis­ti­lii­ton ero as­tuu voi­maan hei­nä­kuun lo­pul­la. Suo­men Jour­na­lis­ti­lii­ton jä­se­net voi­vat ha­kea IFJ:n kan­sain­vä­lis­tä pres­si­kort­tia ja hyö­dyn­tää IFJ:n jä­sen­pal­ve­lu­ja vie­lä puo­len vuo­den ajan.

Ahon mu­kaan suo­ma­lai­sel­le jour­na­lis­til­le ero IFJ:stä ei ole ko­vin mer­kit­tä­vä, sil­lä suo­ma­lai­nen pres­si­kort­ti on laa­jas­ti maa­il­mal­la tun­nus­tet­tu ja tie­det­ty.

– Ar­vi­om­me on, et­tä jon­kin ver­ran se voi vai­keut­taa jour­na­lis­tien työ­tä maa­il­mal­la, mut­ta ai­ka vä­hän, Aho sa­noo.

Suo­men Jour­na­lis­ti­liit­to on ol­lut IFJ:n jä­sen vuo­des­ta 1956. Suo­men liit­to jat­kaa Eu­roo­pan Jour­na­lis­ti­liit­to EFJ:n jä­se­ne­nä.

Ahon mu­kaan eu­roop­pa­lai­sen jär­jes­tön toi­min­ta on ol­lut lä­pi­nä­ky­vää. Myös yh­teis­työ Poh­jois­mai­den jour­na­lis­ti­liit­to­jen kans­sa jat­kuu.

– Yh­teis­työ sekä Poh­jois­mais­ten jour­na­lis­ti­liit­to­jen sekä EFJ:n kans­sa ei muu­tu mik­si­kään. Se jat­kuu yh­tä hy­vä­nä kuin en­nen­kin.

Suo­men Jour­na­lis­ti­lii­tos­sa poh­di­taan nyt myös, mi­ten so­li­daa­ri­suus­työ­tä teh­dään jat­kos­sa ja mi­ten tu­e­taan mui­ta jour­na­lis­te­ja maa­il­man krii­si­pe­säk­keis­sä ku­ten Uk­rai­nas­sa.

– Ta­po­ja­han on usei­ta. Sen ei tar­vit­se ol­la IFJ, jon­ka kaut­ta hei­tä tu­e­taan, Aho sa­noo.