STT

Suo­mes­ta lä­he­tet­tiin tiis­tai­na Uk­rai­naan au­rin­ko­säh­kö­jär­jes­tel­mä, ker­too si­sä­mi­nis­te­riö tie­dot­tees­sa. Au­rin­ko­säh­kö­jär­jes­tel­mä on va­rus­tet­tu älyk­kääl­lä va­ra­voi­ma­jär­jes­tel­mäl­lä, joka voi tur­va­ta kriit­tis­ten säh­kö­lait­tei­den toi­min­nan säh­kö­kat­ko­jen ai­ka­na.

Kul­je­tuk­sen on tar­koi­tus ol­la pe­ril­lä en­si vii­kol­la.

Lah­joi­tuk­sen on teh­nyt suo­ma­lai­nen ener­gia-alan yri­tys Pla­yG­reen, ja se toi­mi­te­taan Uk­rai­naan EU:n pe­las­tus­pal­ve­lu­me­ka­nis­min kaut­ta.

Uk­rai­naan on vii­me viik­ko­jen ai­ka­na lä­he­tet­ty Suo­mes­ta muu­ta­kin ener­gia-alan apua, ku­ten 77 muun­ta­jaa, suu­ri­ko­koi­sia va­ra­voi­ma­lait­tei­ta sekä siir­ret­tä­viä läm­mön- ja höy­ryn­tuo­tan­to­lai­tok­sia.

Si­sä­mi­nis­te­ri­ön mu­kaan Suo­mi on ol­lut so­dan ai­ka­na yk­si eni­ten ener­gia-alan apua Uk­rai­naan tar­jon­neis­ta mais­ta.