Kai­ja Yli­nie­mi / STT

Vii­me vuon­na jouk­ku­e­voi­mis­te­lun MM-ho­pe­al­le yl­tä­nyt tam­pe­re­lais­jouk­kue Mi­ne­tit osa­si va­rau­tua sii­hen, et­tä mar­ras­kuun lo­pus­sa jouk­kue ei kil­pai­le­kaan Ka­zaks­ta­nis­sa la­jin MM-ki­sois­sa. Voi­mis­te­lu­liit­to ker­toi kes­ki­viik­ko­na, et­tä suo­ma­lai­set ei­vät osal­lis­tu MM-ki­soi­hin. Pää­tös on vas­ta­lau­se Ve­nä­jän ja Val­ko-Ve­nä­jän jouk­ku­ei­den osal­lis­tu­mi­sel­le.

– Me nou­da­tam­me Voi­mis­te­lu­lii­ton ja Olym­pi­a­ko­mi­te­an lin­jaus­ta asi­as­sa. Mei­dän la­jis­sam­me isän­tä­maa saa päät­tää, pää­se­vät­kö Ve­nä­jän ja Val­ko-Ve­nä­jän jouk­ku­eet mu­kaan. Ai­em­min em­me osal­lis­tu­neet esi­mer­kik­si Aa­si­as­sa kil­pail­tuun maa­il­man­cu­piin sa­mas­ta syys­tä, ker­toi Mi­net­tien val­men­ta­ja Tit­ta Heik­ki­lä STT:lle.

MM-ki­so­jen isän­tä­maa Ka­zaks­tan ei ole mää­rän­nyt pa­kot­tei­ta ve­nä­läi­sil­le tai val­ko­ve­nä­läi­sil­le. MM-ki­sat kil­pail­laan 24.–26. mar­ras­kuu­ta.

Mi­ne­tit on yk­si la­jin kes­to­me­nes­ty­jis­tä. Tam­pe­reen Si­sun jouk­kue voit­ti MM-kul­taa mar­ras­kuus­sa 2021 Hel­sin­gis­sä, kun ve­nä­läi­set ja val­ko­ve­nä­läi­set oli­vat vii­mek­si mu­ka­na MM-ta­sol­la. Sil­loin Ve­nä­jän Ma­don­na ja Eksp­res­sia jäi­vät Mi­net­tien ta­ka­na him­me­äm­mil­le mi­ta­leil­le.

Vii­me vuon­na Itä­val­lan Gra­zis­sa Bul­ga­ri­an maa­jouk­kue oli mes­ta­ri en­nen Mi­net­te­jä ja hel­sin­ki­läis­tä Glo­ri­aa. Kol­mas suo­ma­lais­jouk­kue MM-ki­sois­sa oli es­poo­lai­nen OVO Team.

Jouk­ku­e­voi­mis­te­lua hal­lin­noi Kan­sain­vä­li­nen jouk­ku­e­voi­mis­te­lu­liit­to IFAGG. Suo­mi jäi sen pää­tök­sen­te­os­sa vä­hem­mis­töön, jo­ten Voi­mis­te­lu­liit­to ve­täy­tyi MM-ki­sois­ta.

– Ti­lan­ne on erit­täin va­li­tet­ta­va ur­hei­li­joi­dem­me kan­nal­ta, jot­ka ovat har­joi­tel­leet ja val­mis­tau­tu­neet MM-kil­pai­lui­hin koko vuo­den, kom­men­toi Voi­mis­te­lu­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja Kai­sa Vik­ku­la tie­dot­tees­sa.

Saa­dak­seen ar­von­sa pa­rem­min kuu­lu­vil­le Voi­mis­te­lu­liit­to esit­tää IFAGG:n hal­li­tuk­seen la­jin kan­sain­vä­lis­tä tuo­ma­ria Jaa­na Wi­de­nius­ta, joka on ai­em­min kuu­lu­nut jär­jes­tön hal­li­tuk­seen.

Mi­net­te­jä Tei­ja Kuk­ka­lan kans­sa luot­saa­va Heik­ki­lä ker­toi, et­tä voi­mis­te­li­jat ovat elä­neet pit­kään epä­var­muu­des­sa. En­sin ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mi­an ta­kia ja nyt sen ta­kia, et­tei tie­dä, mi­hin ki­soi­hin pää­see mu­kaan.

Mi­ne­tit teki MM-ki­soi­hin läh­dön pe­ruun­tu­mi­sen ta­kia pää­tök­sen pa­la­ta ke­vään oh­jel­maan.

– Pää­tim­me sääs­tää MM-ki­soi­hin har­joi­tel­lun oh­jel­man en­si vuo­den ki­soi­hin Vi­roon, ja saam­me sen hi­o­mi­seen nyt li­sää ai­kaa. Toi­vot­ta­vas­ti nii­tä ki­so­ja ei siir­re­tä maa­han, joka sal­lii ve­nä­läis­ten ja val­ko­ve­nä­läis­ten osal­lis­tu­mi­sen. Toki vuo­si on pit­kä ai­ka, ja muu­ta­kin voi ta­pah­tua, Heik­ki­lä viit­ta­si maa­il­man­ti­lan­tee­seen.

Tänä syk­sy­nä Mi­ne­tit kil­pai­lee Ita­li­an Chi­a­ris­sa maa­il­man­cu­pin fi­naa­lis­sa 20.–22. lo­ka­kuu­ta sa­mal­la oh­jel­mal­la, jol­la se voit­ti tou­ko­kuus­sa Van­taal­la Eu­roo­pan mes­ta­ruu­den.