Mik­ko Gus­tafs­son / STT

Suo­mes­sa kan­nat­taa il­mei­ses­ti pyr­kiä vie­raan val­ti­on va­koo­jak­si, jos ha­lu­aa yrit­tää täy­del­lis­tä ri­kos­ta jou­tu­mat­ta tuo­mi­tuk­si. Näin voi ki­teyt­tää tu­lok­sen sel­vi­tyk­ses­tä, jon­ka STT teki suo­je­lu­po­lii­sin toi­min­nas­ta tie­to­pyyn­tö­jen, haas­tat­te­lu­jen ja jul­kis­ten läh­tei­den avul­la.

Suo­je­lu­po­lii­si eli supo on vuo­sien ajan va­roit­ta­nut jul­ki­suu­teen eri­tyi­ses­ti Ve­nä­jän ja Kii­nan ak­tii­vi­ses­ta tie­dus­te­lus­ta Suo­mes­sa. Syyt­tä­jäl­le ei ole kui­ten­kaan toi­mi­tet­tu har­kit­ta­vak­si ai­no­a­ta­kaan ri­ko­se­päi­lyä val­ti­ol­li­ses­ta va­koi­lus­ta lä­hes 20 vuo­teen.

Ti­lan­ne vai­kut­taa ris­ti­rii­tai­sel­ta.

Hen­ki­lö­tie­dus­te­lus­sa ul­ko­mais­ten tie­dus­te­lu-up­see­rien teh­tä­vä on rek­ry­toi­da kan­sa­lai­sia maan­pe­tok­sel­li­seen toi­min­taan, va­koo­jik­si.

Suo­je­lu­po­lii­si on ol­lut vuo­des­ta 2019 saak­ka täy­si­ve­ri­nen tur­val­li­suus- ja tie­dus­te­lu­pal­ve­lu, jon­ka teh­tä­vä­nä on suo­ja­ta kan­sal­lis­ta tur­val­li­suut­ta tuot­ta­mal­la tie­toa. Ai­em­min se kui­ten­kin toi­mi po­lii­sin ta­voin esi­tut­kin­ta­val­tuuk­sil­la.

Mik­si su­pon syyt­tä­jäl­le toi­mit­ta­mat va­koi­lu­ju­tut ty­reh­tyi­vät vuo­si­tu­han­nen alun jäl­keen, jos tie­dus­te­lun mää­rä Suo­mes­sa li­sään­tyi?

Edel­li­sen ker­ran supo on avan­nut syyt­tä­jäl­le pää­ty­neen va­koi­lu­tut­kin­nan tou­ko­kuus­sa 2002. Tämä sel­vi­si, kun STT pyy­si val­ta­kun­nan­syyt­tä­jän toi­mis­tos­ta tie­to­ja vi­ras­ton har­kit­ta­vak­si tul­leis­ta maan­pe­tos­ri­ko­se­päi­lyis­tä.

Vii­mei­ses­sä jul­ki­ses­sa va­koi­lu­ju­tus­sa Supo tut­ki sa­la­ni­meä Pek­ka, joka oli kir­jat­tu Itä-Sak­san ul­ko­maan­tie­dus­te­lun ope­raa­ti­o­re­kis­te­riin. Pe­kan ta­ri­na on nyt hy­vin tie­dos­sa, mut­ta vie­lä tuol­loin su­pos­sa tus­kin kä­si­tet­tiin lä­hes­ty­vää jul­ki­suus­myl­läk­kää.

Pek­ka oli luo­vut­ta­nut tie­toa Itä-Sak­san tie­dus­te­lul­le yli sata ker­taa, ja jou­kos­sa oli muun mu­as­sa ul­ko­mi­nis­te­ri­ön asi­a­kir­jo­ja. Uu­tis­pom­mi oli se, et­tä tie­to­ja epäil­tiin vuo­ta­neen myös Al­po Ru­sil­ta suul­li­ses­ti sekä asi­a­kir­joi­na hä­nen vel­jen­sä Juk­ka Ru­sin kaut­ta.

Al­po Rusi on taus­tal­taan ul­ko­mi­nis­te­ri­ös­sä työs­ken­nel­lyt dip­lo­maat­ti ja tut­ki­ja, joka oli eh­ti­nyt toi­mia va­koi­lu­tut­kin­taan men­nes­sä myös pre­si­dent­ti Mart­ti Ah­ti­saa­ren ul­ko­po­liit­ti­se­na neu­vo­nan­ta­ja­na. Veli Juk­ka oli työs­ken­nel­lyt tie­to­vuo­to­jen ai­kaan 1960- ja 1970-lu­vuil­la val­ti­o­neu­vos­ton tie­do­tus­sih­tee­ri­nä ja Met­sä­te­ol­li­suu­den kes­kus­lii­ton tie­dot­ta­ja­na.

Myö­hem­min Juk­ka Rusi toi­mi myös uu­tis­toi­mis­to STT:n edus­kun­ta­toi­mit­ta­ja­na. STT:lle jää­neen pe­ri­mä­tie­don mu­kaan Rusi oli­si jät­tä­nyt teh­tä­vän­sä läh­te­mäl­lä lou­naal­le, jol­ta hän ei enää pa­lan­nut töi­hin. Pe­ri­mä­tie­toa on kui­ten­kin han­ka­la vah­vis­taa au­kot­to­mas­ti vuo­si­kym­me­niä myö­hem­min.

Juk­ka Rusi tun­nus­ti su­pol­le luo­vut­ta­neen­sa tie­dot Itä-Sak­san tie­dus­te­lul­le.

Hän ja muut kuu­lus­tel­ta­vat ker­toi­vat, et­tä Al­po Ru­sil­la ei ol­lut roo­lia tie­dus­te­lus­sa. Tie­to ri­ko­se­päi­lys­tä oli kui­ten­kin vuo­ta­nut me­di­al­le kes­ken tut­kin­nan ja vai­kut­ti mo­nin ta­voin Al­po Ru­sin elä­mään.

Ta­pauk­sen ope­raa­ti­o­kan­si­ot oli tu­hot­tu, ei­kä val­ti­on­syyt­tä­jä Jar­mo Rau­ta­kos­ki löy­tä­nyt ke­säl­lä 2003 ai­het­ta nos­taa syyt­tei­tä tör­ke­äs­tä va­koi­lus­ta. Juk­ka Ru­sin ker­to­mus omas­ta toi­min­nas­taan ei joh­ta­nut syyt­tei­siin, kos­ka luo­vu­tet­tu­jen tie­to­jen laa­dus­ta ei saa­tu enää sel­koa ja mah­dol­li­set lie­vem­mät ri­kok­set oli­vat van­hen­tu­neet.

Tie­dus­te­lu­lait ovat muut­ta­neet su­pon ase­maa, mut­ta vuo­teen 2019 saak­ka se toi­mi sa­man­kal­tai­sil­la val­tuuk­sil­la kuin muut esi­tut­kin­ta­vi­ra­no­mai­set.

Supo sai ka­jo­ta tie­tyin eh­doin kan­sa­lais­ten pe­ru­soi­keuk­sien suo­jaa­mil­le alu­eil­le, jot­ta se saa ri­kok­sia es­tet­tyä, pal­jas­tet­tua tai sel­vi­tet­tyä. Mah­dol­li­sia kei­no­ja ovat ol­leet esi­mer­kik­si pu­he­li­mien kuun­te­le­mi­nen, tie­to­ko­neen tark­kai­le­mi­nen ja hen­ki­löi­den jäl­jit­tä­mi­nen seu­ran­ta­lait­teil­la.

Lain mu­kaan su­pol­la on ol­lut kui­ten­kin vel­vol­li­suus ava­ta tai siir­tää esi­tut­kin­ta mui­den po­lii­siyk­si­köi­den teh­tä­väk­si ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä, kun sil­lä oli syy epäil­lä ri­kos­ta. Tuon vel­vol­li­suu­den ta­kia on häm­mäs­tyt­tä­vää, et­tä supo ei ole toi­mit­ta­nut syyt­tä­jän har­kit­ta­vak­si ai­no­a­ta­kaan esi­tut­kin­taa va­koi­lus­ta Ru­sin vel­jes­ten ta­pauk­sen jäl­keen.

Tämä voi vii­ta­ta ai­na­kin nel­jään eri syy­hyn tai yh­dis­tel­mään niis­tä.

Supo on voi­nut saa­da tai­to­jen­sa an­si­os­ta kaik­ki va­koi­luo­pe­raa­ti­ot kat­kais­tua en­nen ri­kos­ten ta­pah­tu­mis­ta tai ul­ko­mai­set tie­dus­te­lu­pal­ve­lut ovat niin köm­pe­löi­tä, et­tä ne ei­vät saa mi­tään ai­kai­sek­si. Mah­dol­lis­ta on se­kin, et­tä ta­pauk­sia vuo­taa su­pon seu­lan läpi tai vi­ras­tos­sa ei ole avat­tu ri­kos­tut­kin­to­ja lain edel­lyt­tä­mäl­lä ta­val­la.

Suo­je­lu­po­lii­siin vas­ta­tie­dus­te­lun pääl­lik­kö Pert­ti Haaks­luo­to ei näe STT:n hank­ki­mia tie­to­ja merk­ki­nä sii­tä, et­tä Suo­mes­sa ei oli­si va­koi­lua tai sii­hen täh­tää­viä toi­mia. Hän pe­rus­te­lee pit­kää kui­vaa kaut­ta va­koi­lu­syyt­teis­sä var­hai­sel­la puut­tu­mi­sel­la.

–  Meil­lä on ta­voit­tee­na en­nal­ta es­tää näi­hin va­koi­lui­hin liit­ty­viä va­hin­ko­ja eli puut­tua asi­oi­hin en­nen kuin syy­tä epäil­lä -kyn­nys ylit­tyy.

Ul­ko­mai­set tie­dus­te­lu-up­see­rit käyt­tä­vät usein dip­lo­maa­tin ase­maa peit­tee­nä tie­dus­te­lu­toi­min­nas­saan. Val­ti­oi­den vä­li­siä suh­tei­ta sää­te­le­vä Wie­nin so­pi­mus es­tää esi­mer­kik­si koh­dis­ta­mas­ta hei­hin kuu­lus­te­lun kal­tai­sia ri­kosp­ro­ses­su­aa­li­sia toi­mia.

Haaks­luo­to sa­noo, et­tä su­pol­la on kui­ten­kin hyvä kyky tun­nis­taa tie­dus­te­lu-up­see­rei­ta. Sik­si supo pyr­kii va­roit­ta­maan hen­ki­löi­tä, joi­ta ul­ko­mai­set tie­dus­te­lu-up­see­rit lä­hes­ty­vät. Niin ikään supo pyr­kii ole­maan ah­ke­ras­ti yh­tey­des­sä or­ga­ni­saa­ti­oi­hin, joi­den työn­te­ki­jät saat­tai­si­vat jou­tua vär­väyk­sen tai ur­kin­nan koh­teik­si.

Oli­si sil­ti mel­koi­nen suo­ri­tus, jos supo oli­si on­nis­tu­nut kat­kai­se­maan jo­kai­sen va­koi­luo­pe­raa­ti­on en­nen ri­kol­lis­ta toi­min­taa vuo­si­kym­men­ten ajan. Haaks­luo­to­kin myön­tää sen mah­dol­li­suu­den, et­tä jo­tain on voi­nut men­nä su­pol­ta ohi.

–  On päi­vän­sel­vää, et­tä se mah­dol­li­suus on ole­mas­sa, hän sa­noo.

Ru­sin vel­jes­ten tut­kin­nas­ta seu­ra­si su­pon kan­nal­ta kiu­sal­li­nen jul­ki­suus­myl­läk­kä. Osa po­lii­ti­kois­ta­kin ha­lu­si li­sä­sel­vyyt­tä su­pon toi­min­nan lail­li­suu­des­ta ja val­von­nas­ta.

Haaks­luo­to ei kui­ten­kaan näe ta­pauk­sen vai­kut­ta­neen suo­je­lu­po­lii­sin esi­tut­kin­ta­lin­jaan.

Su­pos­ta suos­tut­tiin vah­vis­ta­maan, et­tä kak­si tör­ke­ää va­koi­lu­e­päi­lyä liit­tyi jul­ki­suu­des­sa esil­lä ol­lee­seen ul­ko­mi­nis­te­ri­ön tie­to­mur­toon. Hen­ki­lö­va­koi­lus­ta oli­si siis voi­tu ava­ta mak­si­mis­saan kol­me tut­kin­taa vuo­den 2002 jäl­keen.

Vält­tä­mät­tä hen­ki­lö­va­koi­lu­jut­tu­ja ei to­sin ole avat­tu enää ai­no­a­ta­kaan. Tätä ei voi var­mis­taa, kos­ka su­pos­ta ei kom­men­toi­da noi­ta kes­key­tet­ty­jä tut­kin­to­ja.

Myös Haaks­luo­to sa­noo tie­to­jen ole­van sa­las­sa pi­det­tä­viä, ei­kä hän suos­tu avaa­maan sitä, on­ko niis­sä tut­kit­tu esi­mer­kik­si tie­to­verk­ko­ri­kok­sia vai hen­ki­lö­va­koi­lua.

Supo on kui­ten­kin tois­tu­vas­ti ker­to­nut tie­dus­te­lun mää­rän nous­seen kyl­män so­dan ta­sol­le. On­ko vi­ras­tos­sa ri­kot­tu esi­tut­kin­ta­pak­koa eli jä­tet­ty aloit­ta­mat­ta esi­tut­kin­to­ja riit­tä­vän ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä?

–  Ei, Haaks­luo­to sa­noo.

Suo­men naa­pu­ri­mais­sa va­koi­lu­ju­tut ovat nä­ky­neet leh­tien pals­toil­la myös tänä syk­sy­nä. Ruot­sis­sa eh­ti ol­la vä­lil­lä pit­kä tau­ko va­koi­lu­tuo­mi­ois­sa, mut­ta eten­kin vii­me vuo­si­na va­ka­via epäi­ly­jä on al­ka­nut pul­pah­del­la taas esiin.

Ku­lu­va­na vuon­na 11. mar­ras­kuu­ta kak­si vel­jes­tä sai syyt­teen Ve­nä­jän so­ti­las­tie­dus­te­lul­le GRU:lle va­koi­le­mi­ses­ta. Heis­tä toi­nen oli työs­ken­nel­lyt me­di­a­tie­to­jen mu­kaan Ruot­sin puo­lus­tus­voi­mis­sa ja Ruot­sin tur­val­li­suus­po­lii­sis­sa Sä­pos­sa sa­lai­sen tie­don pa­ris­sa.

Tiis­tai­na Ruot­sis­sa otet­tiin puo­les­taan kiin­ni ve­nä­läi­nen pa­ris­kun­ta, niin ikään va­koi­le­mi­ses­ta epäil­ty­nä.

Esi­mer­kik­si Vi­ros­sa pel­käs­tään va­koi­le­mi­ses­ta Ve­nä­jän hy­väk­si tuo­mit­tiin 20 hen­ki­löä vuo­si­na 2008–2019. Tie­to sel­vi­ää Maan­puo­lus­tus­kor­ke­a­kou­lun kah­den vuo­den ta­kai­ses­ta työ­pa­pe­ris­ta, jos­sa hah­mo­tel­tiin jul­ki­sis­ta läh­teis­tä Ve­nä­jän hen­ki­lö­tie­dus­te­lua Suo­mes­sa.

Sa­mas­sa pa­pe­ris­sa myös uu­moil­tiin Ruot­sin omien ar­vi­oi­den poh­jal­ta, et­tä noin kol­ma­so­sa ve­nä­läis­dip­lo­maa­teis­ta voi­si Suo­mes­sa­kin ol­la oi­ke­as­ti so­ti­las- tai si­vii­li­tie­dus­te­lun pal­ve­luk­ses­sa.

Su­pon Haaks­luo­to huo­maut­taa, et­tä Suo­mes­sa ei ole kri­mi­na­li­soi­tu vie­raan val­ti­on tie­dus­te­lu­toi­min­nan edis­tä­mis­tä, joka osas­ta mui­ta mai­ta löy­tyy ri­kos­lais­ta.

Suo­men­kin ri­kos­lais­ta löy­tyy kui­ten­kin koh­ta maan­pe­tok­sel­li­ses­ta yh­tey­den­pi­dos­ta. Sen mu­kaan jo tie­toi­ses­ti aloi­tet­tu yh­tey­den­pi­to vie­raan val­ti­on asi­a­mie­hen kans­sa maan­pe­tos­ri­kos­ten te­ke­mi­sek­si on tuo­mit­ta­vaa. Tä­män ri­kok­sen tun­nus­mer­kis­tön to­den­ta­mis­ta Haaks­luo­to pi­tää han­ka­la­na.

Kyn­nyk­sen esi­tut­kin­nan aloit­ta­mi­seen kui­ten­kin pi­täi­si ol­la mer­kit­tä­väs­ti ma­ta­lam­pi kuin kyn­nys tuo­mit­se­mi­seen.

Tois­tai­sek­si on yhä vas­taa­mat­ta sii­hen, mik­si syyt­tä­jä ei ole saa­nut har­kit­ta­vak­seen jut­tu­ja Rusi-ta­pauk­sen jäl­keen. Tar­kan ku­van täs­tä voi­si saa­da ai­no­as­taan tut­ki­mal­la su­pon sa­lai­sia ope­raa­ti­oi­ta.

It­se­kin su­po­lai­se­na työs­ken­nel­lyt toh­to­ri Mari Luuk­ko­nen on kir­joit­ta­nut, et­tä po­lii­si­vi­ra­no­mai­siin suh­tau­du­taan tie­dus­te­lu­pal­ve­lu­jen kan­sain­vä­li­ses­sä tie­to­jen­vaih­dos­sa epäi­le­väs­ti. Syy on se, et­tä esi­tut­kin­nat tuo­vat asi­oi­ta jul­ki­sik­si.

Su­pos­sa oli­si siis saa­tet­tu ar­vi­oi­da, et­tä va­koi­luun voi puut­tua pa­rem­min seu­raa­mal­la tun­net­tu­ja tie­dus­te­li­joi­ta kuin nos­ta­mal­la asi­as­ta isoa me­te­liä.

Haaks­luo­don mu­kaan tois­ten tie­dus­te­lu­pal­ve­lui­den luo­vut­ta­mas­sa tie­dos­sa on usein käyt­tö­ra­joi­tuk­sia, mut­ta tie­to­ja voi ai­na var­mis­taa omal­la tie­don­han­kin­nal­la.

–  En muis­ta vas­ta­tie­dus­te­lun koh­dal­la sel­lai­sia ta­pauk­sia, et­tä oli­si esi­tut­kin­ta­pak­ko, mut­ta em­me oli­si pys­ty­neet esi­tut­kin­taa käyn­nis­tä­mään, kos­ka on tämä tie­don käyt­tö­kiel­to.

Suo­ma­lai­seen stra­te­gi­seen kult­tuu­riin on kuu­lu­nut pe­rin­tei­ses­ti halu ol­la är­syt­tä­mät­tä suur­val­to­ja, eten­kin Ve­nä­jää.

Idän­suh­tei­ta tut­ki­nut his­to­ri­an eme­ri­tusp­ro­fes­so­ri Kim­mo Ren­to­la Hel­sin­gin yli­o­pis­tos­ta ei sil­ti us­ko, et­tä supo jät­täi­si puut­tu­mat­ta nä­ke­miin­sä asi­oi­hin Ve­nä­jän pe­los­sa. Hän sa­noo kui­ten­kin, et­tä supo on ha­lun­nut hoi­taa vas­ta­tie­dus­te­lua sel­väs­ti vä­hem­min ää­nin kuin vaik­ka­pa vi­ro­lai­set kol­le­gan­sa.

–  Vi­ro­lai­set ei­vät kaih­da jul­ki­suut­ta ja täl­lais­ten ta­paus­ten jul­kis­ta kä­sit­te­lyä. Heil­lä on vuo­si­ker­to­muk­sis­sa jopa ku­via ve­nä­läi­sis­tä tie­dus­te­lu-up­see­reis­ta, hän ku­vaa.

Suo­mi puo­les­taan ei ker­ro mi­tään esi­mer­kik­si tie­dus­te­lu-up­see­reis­ta, jot­ka on kar­ko­tet­tu suur­lä­he­tys­töis­tä Wie­nin so­pi­muk­sen pe­rus­teel­la.

Ren­to­la kat­soo, et­tä supo to­del­la pyr­kii kat­kai­se­maan epäi­lyt­tä­vän yh­tey­den­pi­don en­nen kuin se ete­nee va­koi­luk­si. Eri asia on hä­nen mu­kaan­sa, on­nis­tuu­ko se ai­na.

Ren­to­la on tut­ki­nut ural­laan suo­je­lu­po­lii­sin his­to­ri­aa, ja hän on myös it­se työs­ken­nel­lyt su­pol­le eri­kois­tut­ki­jan tit­te­lil­lä vuo­si­na 2004–2006. Hä­nen kä­si­tyk­sen­sä on, et­tä Rusi-jut­tu vai­kut­ti su­pon nä­ke­myk­seen sii­tä, mil­loin vas­ta­tie­dus­te­lua kan­nat­taa edis­tää ri­kos­tut­kin­nal­la.

–  Ta­paus on nos­ta­nut kyn­nys­tä ai­ka lail­la.