San­na Ni­ku­la / STT

Suo­je­lu­po­lii­sin (supo) pääl­lik­kö Ant­ti Pelt­ta­ri on nou­se­mas­sa edus­kun­nan pää­sih­tee­rik­si. Edus­kun­nan kans­li­a­toi­mi­kun­nan enem­mis­tö puol­taa hä­nen va­lin­taan­sa teh­tä­vään. Paik­ka va­pau­tuu, kos­ka ny­kyi­nen pää­sih­tee­ri Mai­ja-Lee­na Paa­vo­la jää eläk­keel­le. Edus­kun­ta ää­nes­tää va­lin­nas­ta täy­sis­tun­nos­sa en­si tiis­tai­na. Uu­si pää­sih­tee­ri aloit­taa työs­sään tam­mi­kuun alus­sa.

Pelt­ta­ri sai kans­li­a­toi­mi­kun­nan ää­nes­tyk­ses­sä nel­jä ään­tä. Hä­nen li­säk­seen vah­voil­la oli edus­kun­nan hal­lin­to­joh­ta­ja Pert­ti Rau­hio, joka sai kak­si ään­tä kans­li­a­toi­mi­kun­nal­ta.

– Ha­ke­mu­sa­si­a­kir­jois­ta il­me­ne­vien seik­ko­jen sekä haas­tat­te­lu­jen ja so­vel­tu­vuu­sar­vi­oi­den pe­rus­teel­la kans­li­a­toi­mi­kun­nan enem­mis­tö on aset­tu­nut suo­je­lu­po­lii­sin pääl­lik­kö Ant­ti Pelt­ta­rin va­lin­nan kan­nal­le ja puol­taa hä­nen va­lit­se­mis­taan edus­kun­nan pää­sih­tee­rik­si, tie­dot­tees­sa to­de­taan.

Edus­kun­nan pää­sih­tee­rin vir­kaa haki mää­rä­ai­kaan men­nes­sä yh­dek­sän hen­ki­löä, mut­ta yk­si heis­tä pe­rui ha­ke­muk­sen­sa myö­hem­min.

Kans­li­a­toi­mi­kun­nan suo­si­tus ei sido edus­kun­taa, joka voi va­li­ta vir­kaan myös jon­kun muun eh­dok­kais­ta.

Paa­vo­lan edel­tä­jä oli Sep­po Tii­ti­nen, joka siir­tyi pää­sih­tee­rik­si suo­je­lu­po­lii­sin joh­dos­ta. Tii­ti­nen tuli pää­sih­tee­rik­si vuon­na 1992 ja jäi eläk­keel­le vuo­den 2015 lo­pus­sa.

Pää­sih­tee­ri on edus­kun­nan kor­kein vir­ka­hen­ki­lö. Hä­nen joh­ta­mas­saan edus­kun­nan kans­li­as­sa työs­ken­te­lee noin 400 vir­ka­mies­tä ja 80 kan­sa­ne­dus­ta­jan avus­ta­jaa. Li­säk­si pää­sih­tee­ri toi­mii edus­kun­nan sih­tee­ri­nä.

Pelt­ta­ri ja Rau­hio ha­ki­vat vir­kaa myös vuon­na 2015.

Edus­kun­nan pää­sih­tee­ril­tä edel­ly­te­tään muun mu­as­sa oi­keus­tie­teen tut­kin­toa ja sy­väl­lis­tä tun­te­mus­ta edus­kun­ta­työs­tä. Pelt­ta­ri on oi­keus­tie­teen kan­di­daat­ti, ja hän on työs­ken­nel­lyt edus­kun­nan ul­ko­a­si­ain- ja puo­lus­tus­va­li­o­kun­tien va­li­o­kun­ta­neu­vok­se­na vuo­si­na 1998–2005.

En­nen su­poa Pelt­ta­ri toi­mi ko­koo­mus­lai­sen si­sä­mi­nis­te­rin An­ne Holm­lun­din (kok.) po­liit­ti­se­na val­ti­o­sih­tee­ri­nä vuo­si­na 2009–2011. Vuot­ta ai­em­min hän oli kol­men kär­ki­ha­ki­jan jou­kos­sa si­sä­mi­nis­te­ri­ön kans­li­a­pääl­li­kök­si.