STT

Mus­ti ja Mir­ri -ket­jus­sa myy­tyä ruo­kaa syö­nei­den lem­mik­kie­läin­ten sai­ras­tu­mi­sien syyk­si on var­mis­tu­nut ul­ko­mai­sen pe­ru­na­hiu­ta­leen kor­kea gly­ko­al­ka­loi­di­ta­so, ker­too eläin­tar­vi­keyh­tiö Mus­ti Group.

La­bo­ra­to­ri­o­ko­keis­sa ko­hon­nei­ta gly­ko­al­ka­loi­di­ta­so­ja pal­jas­tui sekä raa­ka-ai­nees­ta et­tä val­miis­ta lem­mi­kin­ruo­ka­tuot­tees­ta.

Mus­ti Group ker­too sel­vit­tä­neen­sä asi­aa yh­teis­työs­sä Ruo­ka­vi­ras­ton, eläin­lää­kä­rei­den ja raa­ka-ai­ne­tuot­ta­jien kans­sa. 

Ruo­ka­vi­ras­to ker­too verk­ko­si­vuil­laan, et­tä gly­ko­al­ka­loi­dit ovat kas­vis­ten luon­tai­sia myrk­ky­jä, joil­la kas­vit suo­jau­tu­vat tau­te­ja ja tu­ho­lai­sia vas­taan.