Vii­vi Sal­mi­nen / STT

Po­liit­tis­ta pää­tök­sen­te­koa var­ten oli­si pi­tä­nyt suun­ni­tel­la tu­kia, jot­ka mah­dol­lis­tai­si­vat koh­den­ne­tut ja tu­loi­hin pe­rus­tu­vat ker­ta­luon­tei­set tuet, sa­noo Ta­lous­po­li­tii­kan ar­vi­oin­ti­neu­vos­to vuo­si­ra­por­tis­saan.

Ar­vi­oin­ti­neu­vos­to kat­soo, et­tä vii­me vuon­na li­sä­me­not so­ti­laal­li­siin ja mui­hin tur­val­li­suu­teen liit­ty­viin tar­pei­siin ovat to­den­nä­köi­ses­ti ol­leet vält­tä­mät­tö­miä, kun taas esi­mer­kik­si yli­mää­räi­set lap­si­li­sät ei­vät sitä ole ol­leet.

Neu­vos­ton mu­kaan osa uu­sis­ta puo­lus­tus­me­nois­ta ja muis­ta har­kin­nan­va­rai­sis­ta me­nois­ta oli­si pi­tä­nyt ra­hoit­taa leik­kaa­mal­la mui­ta jul­ki­sia me­no­ja tai ko­rot­ta­mal­la ve­ro­ja.

Li­säk­si ar­vi­oin­ti­neu­vos­to ar­vi­oi, et­tä tuet ko­hon­nei­den säh­kön­hin­to­jen kom­pen­soi­mi­sek­si ovat ol­leet ai­heel­li­sia haa­voit­tu­vim­mas­sa ase­mas­sa ole­vil­le ko­ti­ta­louk­sil­le.

– Sen si­jaan säh­kön ar­von­li­sä­ve­ron vä­li­ai­kai­nen alen­ta­mi­nen on koh­den­ta­ma­ton toi­men­pi­de, ei­kä sil­lä ta­voi­te­ta te­hok­kaas­ti eni­ten tuen tar­pees­sa ole­via ko­ti­ta­louk­sia, ar­vi­oin­ti­neu­vos­to sa­noo ra­por­tis­saan.