STT

Ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen hoi­don van­hus­pal­ve­lu­yk­si­köis­tä vain vii­si pro­sent­tia ei yl­lä lain vaa­ti­maan hen­ki­lös­tön vä­him­mäis­ta­soon, ker­too Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tos (THL).

THL:n lo­ka­kuus­sa te­ke­män seu­ran­ta­ky­se­lyn mu­kaan 95 pro­sent­tia ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen hoi­van yk­si­köis­tä yl­tää lain mu­kai­sel­le ta­sol­le. Ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen hoi­van hoi­ta­ja­mi­toi­tus on ol­lut huh­ti­kuus­ta läh­tien 0,65 työn­te­ki­jää jo­kais­ta asi­a­kas­ta koh­den. Osuus on nous­sut tou­ko­kuus­sa teh­dys­tä edel­li­ses­tä seu­ran­nas­ta, jol­loin joka kym­me­nes yk­si­köis­tä jäi mi­toi­tus­ta­sos­ta.

THL:n mu­kaan myös 0,7:ään yl­tä­vien yk­sik­kö­jen osuus on jat­ka­nut kas­vu­aan.

Ti­lan­ne näyt­tää seu­ran­ta­tie­to­jen osal­ta hy­väl­tä, THL:n joh­ta­va tut­ki­ja Han­na Alas­ta­lo sa­noo tie­dot­tees­sa.

– Yk­sik­köi­hin on seu­ran­ta­tie­dos­ta pää­tel­len saa­tu pal­kat­tua li­sää hen­ki­lös­töä, ja ko­ko­nai­suu­des­saan hen­ki­lös­tö­mää­rä on nous­sut 1 200 työn­te­ki­jäl­lä. Asi­a­kas­mää­ris­sä seu­ran­nan mu­kaan on va­kaa ti­lan­ne, Alas­ta­lo sa­noo.

Iäk­käi­den ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­ses­sa hoi­dos­sa oli THL:n seu­ran­ta­tie­to­jen mu­kaan lo­ka­kuus­sa kes­ki­mää­rin 51 900 asi­a­kas­ta. Edel­li­ses­sä seu­ran­ta­ky­se­lys­sä tou­ko­kuus­sa asi­ak­kai­ta oli seu­ran­ta­tie­to­jen mu­kaan kes­ki­mää­rin 51 500. Toi­min­ta­yk­si­köi­tä on THL:n mu­kaan noin nyt 1 786, edel­li­sen seu­ran­nan mu­kaan 1 798.

THL seu­raa mi­toi­tuk­sen to­teu­tu­mis­ta puo­li­vuo­sit­tain teh­tä­väl­lä ky­se­lyl­lä, jos­sa yk­si­köt it­se tal­len­ta­vat tie­dot työ­tun­neis­taan ja asi­a­kas­mää­ris­tään THL:n tie­to­kan­taan. THL las­kee näi­den tie­to­jen pe­rus­teel­la mi­toi­tuk­set kul­le­kin yk­si­köl­le.

La­ki­sää­teis­tä hoi­ta­ja­mi­toi­tus­ta on nos­tet­tu as­teit­tain. Vuon­na 2020 mi­toi­tus oli vä­hin­tään 0,5. Ny­kyi­nen mi­toi­tus on ol­lut voi­mas­sa huh­ti­kuus­ta läh­tien.

Lain mu­kaan mi­toi­tuk­sen on mää­rä nous­ta 0,7 työn­te­ki­jään asi­a­kas­ta koh­den, mut­ta Pet­te­ri Or­pon (kok.) hal­li­tus lyk­kä­si mi­toi­tuk­sen ki­ris­ty­mis­tä vuo­den 2028 al­kuun. Myös edel­li­nen hal­li­tus lyk­kä­si 0,7:n hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen voi­maan­tu­loa.