Jos ren­gas­pai­neen va­roi­tus­va­lo pa­laa, en­sim­mäi­sek­si on syy­tä tar­kis­taa ren­gas­pai­neet, neu­voo Kar­la Au­to­huol­to Po­rin huol­to­neu­vo­ja Tee­mu Salo. Va­lon pa­la­mi­nen voi ol­la merk­ki sii­tä, et­tä esi­mer­kik­si ke­sä­ren­kai­den vaih­don yh­tey­des­sä ren­gas­pai­ne­vah­te­ja ei ole ka­lib­roi­tu.

Kar­lan huol­ta­mol­la Po­rin Tik­ku­las­sa ren­gas­pai­ne­vah­tien ka­lib­roin­ti teh­dään au­to­maat­ti­ses­ti ren­kai­den­vaih­don yh­tey­des­sä, ja se si­säl­tyy pyö­rien kau­si­vaih­don hin­taan.

Jos taas ren­kaat vaih­taa au­toon­sa it­se, sa­mal­la on syy­tä tar­kis­taa myös ren­gas­pai­neet.

– Jos pai­neet eri­ä­vät ak­se­leit­tain, pai­ne­vah­ti sy­tyt­tää va­lon, Salo sa­noo.

Hän to­te­aa, et­tä ren­gas­pai­neen va­roi­tus­va­lon ei kuu­lu vilk­kua esi­mer­kik­si kuop­paan aja­es­sa, var­sin­kaan ta­kuun alai­sis­sa au­tois­sa. Jos valo vilk­kuu, on syy­tä ot­taa yh­teys merk­ki­kor­jaa­moon, jos­sa suo­ri­te­taan vi­an­ha­ku.

– Jos pyö­rien pai­ne­vah­deis­sa oli­si esi­mer­kik­si jo­tain si­säis­tä me­kaa­nis­ta vi­kaa tai kos­ke­tus­häi­ri­ö­tä, sel­lai­nen voi­si ai­heut­taa pai­ne­vah­din va­lon vilk­ku­mis­ta. Ren­gas­pai­ne­vah­deis­sa on myös akut, ja va­lon vilk­ku­mi­nen voi­si vii­ta­ta myös esi­mer­kik­si akun lop­pu­mi­seen.

Salo neu­voo, et­tä ren­gas­pai­neet on syy­tä tar­kis­taa vä­hin­tään ren­kai­den kau­si­vaih­don yh­tey­des­sä, ja jat­kos­sa vä­hin­tään kuu­kau­den vä­lein. Kar­lan huol­ta­mol­la Tik­ku­las­sa myös ren­gas­pai­nei­den tar­kis­tus kuu­luu ren­kai­den­vaih­to-pa­ket­tiin.

Van­hem­mis­sa au­tois­sa, jois­sa ren­gas­pai­neen va­roi­tus­va­loa ei ole, pie­nen­ty­neet ren­gas­pai­neet on ha­vait­ta­va toi­sin kons­tein. Yk­si merk­ki on se, et­tä au­to viet­tää suo­ral­la tiel­lä sil­le puo­lel­le, jos­sa ren­kais­sa on vä­hem­män pai­net­ta.

Al­hai­set ren­gas­pai­neet vai­kut­ta­vat au­ton käyt­täy­ty­mi­seen ja oh­jat­ta­vuu­teen lii­ken­tees­sä, ja li­sää­vät polt­to­ai­neen ku­lu­tus­ta.

– Jos ren­gas­pai­net­ta on lii­an vä­hän tai lii­an pal­jon, se myös ku­lut­taa ren­gas­ta nor­maa­lia enem­män, Salo muis­tut­taa.

Toi­mit­ta­ja: Pau­lii­na Vil­pak­ka