STT

Suo­mes­sa tu­han­net pie­ni­tu­loi­set elä­ke­läi­set ovat jät­tä­neet ha­ke­mat­ta heil­le mah­dol­li­ses­ti kuu­lu­vaa kan­sa­ne­lä­ket­tä, ker­toi Kela tie­dot­tees­saan tiis­tai­na.

Sel­vi­tyk­ses­sään Kela löy­si yh­teen­sä noin 7 000 ih­mis­tä, joil­la saat­taa ol­la oi­keus kan­sa­ne­läk­kee­seen hei­dän pie­nen työ­e­läk­keen­sä vuok­si. Kela ker­too ole­van­sa näi­hin ih­mi­siin yh­tey­des­sä.

Ke­lan mu­kaan suu­rin osa yh­tey­de­no­ton saa­vis­ta elä­ke­läi­sis­tä on 65 vuot­ta täyt­tä­nei­tä. Jou­kos­sa on kui­ten­kin myös tätä nuo­rem­pia työ­ky­vyt­tö­myy­se­läk­keen saa­jia.

Kela sel­vit­tää sään­nöl­li­ses­ti, kuin­ka moni pie­ni­tu­loi­nen elä­ke­läi­nen jät­tää ha­ke­mat­ta heil­le mah­dol­li­ses­ti kuu­lu­vaa kan­sa­ne­lä­ket­tä.

Edel­li­ses­sä sel­vi­tyk­ses­sä tois­sa vuon­na täl­lai­sia elä­ke­läi­siä löy­tyi noin 3 500. Heis­tä va­jaat puo­let sai Ke­lan yh­tey­de­no­ton jäl­keen kan­sa­ne­läk­keen.