Nii­lo Si­mo­jo­ki / STT

Ve­nä­jäl­lä tu­han­sia su­ri­joi­ta on ko­koon­tu­nut tai saa­pu­mas­sa op­po­si­ti­o­po­lii­tik­ko Alek­sei Na­val­nyin hau­ta­jais­pai­kal­le, ker­too muun mu­as­sa kan­sa­lais­jär­jes­tö OVD-In­fo. Ete­lä-Mos­ko­vas­sa si­jait­se­van kir­kon ja hau­taus­maan lä­his­töl­lä on myös erit­täin suu­ria mää­riä po­lii­se­ja ja alu­ei­ta on ra­jat­tu mel­lak­ka-ai­doil­la.

Krem­lin tie­dot­ta­ja Dmit­ri Pes­kov va­roit­taa ih­mi­siä osal­lis­tu­mas­ta lait­to­miin mie­le­no­soi­tuk­siin.

Na­val­nyin ark­ku saa­pui kir­kol­le hie­man en­nen kel­lo yh­tä Suo­men ai­kaa, jol­loin pai­kal­la ol­leet ih­mi­set ta­put­ti­vat ja huu­si­vat ryt­mik­kääs­ti Na­val­nyin ni­meä.

Mos­cow Ti­mes -leh­den mu­kaan kir­kol­le oli saa­pu­nut myös ai­na­kin yh­dys­val­ta­lai­sia, sak­sa­lai­sia ja rans­ka­lai­sia dip­lo­maat­te­ja. Li­säk­si pai­kal­la oli Ve­nä­jän pre­si­den­tin­vaa­leis­ta hy­lät­ty­jä eh­dok­kai­ta, ku­ten Bo­ris Na­dezh­din.

Kir­kos­sa pi­det­tä­vän ti­lai­suu­den jäl­keen ti­lai­suu­den jäl­keen Na­val­nyi on mää­rä las­kea hau­taan Bo­ri­so­von hau­taus­maal­la niin ikään Mos­ko­van ete­lä­o­sas­sa.

Hau­ta­jais­ten su­ju­mi­nen on­gel­mit­ta on epä­var­maa, sil­lä Ve­nä­jän vi­ra­no­mai­set ovat tä­hän men­nes­sä pyr­ki­neet es­tä­mään Na­val­nyin muis­tok­si pi­de­tyt ko­koon­tu­mi­set. Na­val­nyin les­ki Ju­li­ja Na­val­na­ja on ker­to­nut pel­kää­vän­sä, et­tä hau­ta­jai­sia häi­ri­tään.

Me­di­a­zo­na-verk­ko­me­di­aa lai­naa­van Me­du­zan mu­kaan hau­ta­jais­kir­kon luo­na oli jo aa­mu­päi­väl­lä pal­jon po­lii­se­ja. He ovat muun mu­as­sa pys­tyt­tä­neet ai­to­ja, jot­ka muo­dos­ta­vat käy­tä­vän lä­him­mäl­tä met­ro­a­se­mal­ta kir­kon luo. Toi­nen ai­dat­tu kul­ku­reit­ti joh­taa met­rol­ta hau­taus­maal­le.

Me­di­a­zo­nan mu­kaan po­lii­sit tar­kas­ta­vat ih­mis­ten hen­ki­lö­pa­pe­rei­ta ja mo­bii­li- ja in­ter­net­verk­ko toi­mii alu­eel­la poik­keuk­sel­li­sen hi­taas­ti.

Na­val­nyi kuo­li kak­si viik­koa sit­ten van­ki­lei­ril­lä Si­pe­ri­as­sa. Ruu­mis luo­vu­tet­tiin Na­val­nyin äi­dil­le vas­ta yli viik­ko kuo­le­man jäl­keen.

Na­val­nyin tu­ki­joi­den mie­les­tä vi­ra­no­mai­set hi­das­te­li­vat tar­koi­tuk­sel­la ruu­miin luo­vut­ta­mis­ta, jot­ta kuo­lin­syy­tä ei saa­tai­si sel­vil­le. Na­val­nyin van­ki­la­o­lo­jen on ker­rot­tu ol­leen erit­täin ran­kat.

Na­val­nyi oli nyky-Ve­nä­jän tun­ne­tuin po­liit­ti­nen van­ki. Hän kär­si van­ki­lei­ril­lä 19 vuo­den tuo­mi­o­ta, jota pi­de­tään po­liit­ti­se­na.

Maa­il­man huo­mi­on kes­ki­pis­tee­seen Na­val­nyi nou­si elo­kuus­sa 2020 sai­ras­tut­tu­aan äkil­li­ses­ti ol­les­saan kam­pan­joi­mas­sa Ve­nä­jän pai­kal­lis­vaa­lien al­la. Ve­nä­jän joh­to sal­li myö­hem­min Na­val­nyin siir­tä­mi­sen sai­raa­la­hoi­toon Sak­saan, mis­sä pal­jas­tui, et­tä hä­net oli yri­tet­ty tap­paa so­ti­las­käyt­töön ke­hi­te­tyl­lä No­vits­hok-her­mo­myr­kyl­lä.

Kai­kes­ta huo­li­mat­ta Na­val­nyi pa­la­si Ve­nä­jäl­le tam­mi­kuus­sa 2021, mis­sä hä­net pi­dä­tet­tiin heti len­to­ken­täl­lä. Muu­ta­man vii­kon ku­lut­tua hä­net tuo­mit­tiin van­ki­laan. Myö­hem­min hän sai vie­lä li­sää tuo­mi­oi­ta.