Ul­vi­lan kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­lee maa­nan­tai­na uu­den ta­lous­joh­ta­jan va­lin­taa. Esi­tyk­sen mu­kaan uu­dek­si ta­lous­joh­ta­jak­si va­li­taan KTM Nora Kos­ki­nen. Jos hän ei ota vir­kaa vas­taan, va­ral­le esi­te­tään HM, YTM Ai­no-Lii­sa Iso­tu­pa-Ja­los­ta.

Ul­vi­lan kau­pun­gin ta­lous­joh­ta­jan vir­ka tuli ha­et­ta­vak­si, kun Mik­ko Ai­rak­si­nen siir­tyi Po­mar­kun kun­nan­joh­ta­jak­si. En­sim­mäi­sel­lä ha­ku­kier­rok­sel­la vir­kaa haki nel­jä hen­ki­löä ja kau­pun­gin­hal­li­tus päät­ti syys­kuus­sa jät­tää vi­ran täyt­tä­mät­tä.

Ta­lous­joh­ta­jan vi­ran ol­les­sa toi­sen ker­ran jul­ki­ses­ti ha­et­ta­va­na, saa­tiin vir­kaan 14 ha­ke­mus­ta. Lo­ka­kuun lo­pus­sa haas­ta­tel­tiin seit­se­män ha­ki­jaa ja heis­tä lä­he­tet­tiin so­vel­tu­vuus­tes­tei­hin Kos­ki­nen ja Iso­tu­pa-Ja­lo­nen.

Esi­tyk­sen mu­kaan Kos­ki­sen ar­vi­oi­daan omaa­van par­haat edel­ly­tyk­set ja hen­ki­lö­koh­tai­set omi­nai­suu­det Ul­vi­lan kau­pun­gin ta­lous­joh­ta­jan vir­kaan.