STT

Bul­le­tin of the Ato­mic Scien­tists -tie­de­jul­kai­sun tut­ki­jat ker­to­vat tä­nään, mi­hin niin sa­no­tun tuo­mi­o­päi­vän kel­lon vii­sa­rit aset­tu­vat.

Kyl­män so­dan alus­sa vuon­na 1947 ke­hi­tet­ty kel­lo sym­bo­loi tut­ki­joi­den ar­vi­o­ta sii­tä, mi­ten lä­hel­lä ydin­tu­hoa tai muu­ta ka­tast­ro­fia maa­il­ma on. Kes­kiyö mer­kit­see maa­il­man­lop­pua. Kel­lo si­jait­see Chi­ca­gon yli­o­pis­tos­sa.

Vii­me vuo­den tam­mi­kuus­sa tuo­mi­o­päi­vän kel­lo oli sata se­kun­tia vail­le maa­il­man­lop­pu.

Pää­tök­sen kel­lon siir­tä­mi­ses­tä te­kee ryh­mä tut­ki­joi­ta ja ajat­te­li­joi­ta. Ryh­mään kuu­luu vuon­na 2017 muun mu­as­sa 15 No­bel-pal­kit­tua tie­tei­li­jää.

Tuo­mi­o­päi­vän kel­lon yl­lä­pi­tä­jät päi­vit­tä­vät kel­lon ai­kaa ai­na mer­kit­tä­vien ydin­so­dan mah­dol­li­suu­teen vai­kut­ta­vien maa­il­man­po­liit­tis­ten muu­tos­ten jäl­keen. Vii­mek­si kel­lon ai­kaa muu­tet­tiin tam­mi­kuus­sa 2020, jol­loin sitä siir­ret­tiin kah­del­la­kym­me­nel­lä se­kun­nil­la lä­hem­mäs kes­kiy­ö­tä, näyt­tä­mään ai­kaa 23.58.20 eli 100 se­kun­tia vail­le kes­kiy­ön. Kel­lon siir­tä­mi­sen syik­si ryh­mä mai­nit­see, et­tä kan­sain­vä­li­nen tur­val­li­suus­ti­lan­ne on huo­les­tut­ta­va myös sik­si, et­tä maa­il­man joh­ta­jat ovat an­ta­neet uh­kia hil­lit­se­vien po­liit­tis­ten ra­ken­tei­den hei­ken­tyä. Esi­merk­kei­nä huol­ta ai­heut­ta­vis­ta asi­ois­ta mai­nit­tiin Ira­nin ja Poh­jois-Ko­re­an tois­tai­sek­si rat­kai­se­mat­to­mat ydi­na­se­ti­lan­teet sekä se, et­tä konk­reet­ti­set toi­met il­mas­ton­muu­tok­sen hil­lit­se­mi­sek­si ovat ol­leet juh­la­vis­ta pu­heis­ta huo­li­mat­ta riit­tä­mät­tö­miä. Tie­dot­tees­sa mai­nit­tiin myös muun mu­as­sa hal­li­tus­ten har­joit­ta­mat di­sin­for­maa­ti­o­kam­pan­jat.

Läh­de: Wi­ki­pe­dia