Juk­ka Vil­po­nie­mi

Sel­vi­tys, jon­ka kau­pun­gin­hal­li­tus lä­het­ti maa­nan­tai­na eteen­päin, ja joka on teh­ty kon­sult­ti­työ­nä, pyr­kii an­ta­maan kau­pun­gin päät­tä­jil­le vaih­to­eh­to­ja, joil­la kau­pun­ki voi va­rau­tua ale­ne­vaan op­pi­las­mää­rään.

Kau­pun­ki val­mis­te­lee täl­lä het­kel­lä esi­tys­tä pe­ru­so­pe­tuk­sen ja var­hais­kas­va­tuk­sen pal­ve­lu­ver­kos­ta. Ta­voit­tee­na on ar­vi­oi­da laa­duk­kai­ta var­hais­kas­va­tus- ja pe­ru­so­pe­tus­pal­ve­lu­ja alu­eel­li­ses­ti niin, et­tä ote­taan huo­mi­oon vä­es­tö­ra­ken­teen muu­tok­set ja kau­pun­gin ta­lous.

Tätä var­ten on nyt val­mis­tu­nut kou­lu­verk­ko­sel­vi­tys, ja huh­ti­kuus­sa on mää­rä saa­da val­miik­si vas­taa­va sel­vi­tys var­hais­kas­va­tuk­seen. Sii­nä tul­lee esiin muun mu­as­sa uu­den päi­vä­ko­din ra­ken­ta­mi­nen.

Ul­vi­las­sa on kes­kus­tel­tu jo pit­kään, mitä tu­li­si teh­dä Kaas­mar­kun ja Kos­kin kou­luil­le. Kum­man­kin kou­lun alu­eel­la lap­si­mää­rän en­nus­te­taan las­ke­van, ja li­säk­si mo­lem­mat kou­lut ovat laa­jan pe­rus­kor­jauk­sen tar­pees­sa. Tänä vuon­na mo­lem­piin kou­lui­hin on tar­koi­tus teh­dä joka ta­pauk­ses­sa yh­teen­sä 350 000 eu­ron tii­vis­tys­kor­jauk­set.

Sel­vi­tyk­ses­sä an­ne­taan nyt nel­jä vaih­to­eh­tois­ta eh­do­tus­ta.

En­sim­mäi­nen vaih­to­eh­to on se, et­tei kou­lu­verk­koon teh­dä mi­tään muu­tok­sia. Sil­loin ei syn­tyi­si sääs­tö­jä.

Toi­nen vaih­to­eh­to on, et­tä Kaas­mar­kun kou­lu lak­kau­te­taan syk­syl­lä 2024. Op­pi­laat kul­je­tet­tai­siin Van­han­ky­län kou­luun. Täl­löin kiin­teis­tö- ja hen­ki­lös­tö­ku­lu­jen sääs­tök­si ar­vi­oi­daan 215 000 eu­roa.

Kol­man­nes­sa vaih­to­eh­dos­sa lak­kau­tet­tai­siin Kos­kin kou­lu, ja op­pi­laat siir­re­tään Van­han­ky­län kou­luun. Sääs­tö­jä syn­tyi­si yh­teen­sä noin 300 000 eu­roa.

Nel­jän­nes­sä vaih­to­eh­dos­sa lak­kau­tet­tai­siin sekä Kaas­mar­kun et­tä Kos­kin kou­lut syk­syl­lä 2024, ja edel­leen op­pi­laat siir­re­tään Van­han­ky­län kou­luun. Sääs­tö­jä syn­tyi­si jo noin 500 000 eu­roa lu­ku­vuo­des­sa.

Kau­pun­gin­joh­ta­ja Mik­ko Löf­bac­ka muis­tut­taa, et­tä vuon­na 2030 Ul­vi­lan ala­kou­luis­sa en­nus­te­taan ole­van 250 op­pi­las­ta vä­hem­män kuin nyt. Se mer­kit­see myös kau­pun­gil­le mak­set­ta­vien val­ti­o­no­suuk­sien pu­to­a­mis­ta.

Kah­den kou­lun pe­rus­kor­jauk­sen li­säk­si kau­pun­gil­la on hä­nen mu­kaan­sa sa­maan ai­kaan mui­ta­kin in­ves­toin­ti­tar­pei­ta, ku­ten vii­me ai­koi­na esil­le tul­lut lii­kun­ta­hal­li.

Pää­tök­set pal­ve­lu­ver­kos­ta teh­dään Ul­vi­lan val­tuus­tos­sa syk­syl­lä 2023. Sitä en­nen kau­pun­gin­hal­li­tus vel­voit­taa si­vis­tys­lau­ta­kun­nan jär­jes­tä­mään kun­ta­lai­sil­le asuk­kail­le kuu­le­mis- ja osal­lis­tu­mis­me­net­te­lyn elo­kuun lop­puun men­nes­sä.

Si­vis­tys- ja hy­vin­voin­ti­joh­ta­ja Kim­mo Vep­sän mu­kaan on ym­mär­ret­tä­vää, et­tä pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­sen val­mis­te­lu he­rät­tää tun­tei­ta.

– Suun­ni­tel­ma on laa­dit­tu yh­teis­työs­sä kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen aset­ta­man po­liit­ti­sen oh­jaus­ryh­män kans­sa. Olem­me jär­jes­tä­neet kun­ta­lai­sil­le jo nyt kol­me eril­lis­tä ti­lai­suut­ta, jois­sa he ovat voi­neet tuo­da esil­le omia nä­kö­kul­mi­aan asi­an val­mis­te­luun. Nyt työ jat­kuu, Vep­sä sa­noo.