SV Juk­ka Sil­vast

Po­rin kes­kus­tan ajo­neu­vo­lii­ken­tee­seen on tu­los­sa iso muu­tos. Luon­nos uu­dis­tuk­sis­ta on saa­tu val­miik­si. Mo­nen ki­ro­a­maa yk­si­suun­tais­ta lii­ken­net­tä ryh­dy­tään lo­pul­ta­kin kar­si­maan.

Huo­men­na tors­tai­na esi­tel­lään Po­rin kau­pun­gin lii­ken­ne­foo­ru­mis­sa Iso­Kar­hun ti­lois­sa lii­ken­ne­verk­ko­suun­ni­tel­man luon­nos, jota on pu­res­kel­tu eri­lai­sis­sa työ­ryh­mis­sä, ja joi­den työs­ken­te­lyyn esi­mer­kik­si Po­rin yrit­tä­jät ovat osal­lis­tu­neet vah­vas­ti. Kau­pun­gi­nark­ki­teh­ti, ra­ken­nus­val­von­nan pääl­lik­kö Mik­ko Nur­mi­nen sa­noo, et­tä yrit­tä­jien­kin suun­nal­ta on jopa ha­lut­tu vauh­dit­taa to­teut­ta­mis­ta. Suun­ni­tel­mia on teh­ty riit­tä­vän pit­kään ja pe­rus­teel­li­ses­ti. Nyt tar­vi­taan pää­tök­siä.

Muutoksia mietittiin Porin kaupungin organisaatiossa jo vuonna 2019, kun Satakunnan Viikossa Mikko Nurminen avasi uudistusten tarvetta.

Muutoksia mietittiin Porin kaupungin organisaatiossa jo vuonna 2019, kun Satakunnan Viikossa Mikko Nurminen avasi uudistusten tarvetta.

Nur­mi­nen oli jo vuon­na 2018 mu­ka­na vi­si­oi­mas­sa lii­ken­teel­lis­tä muu­tos­ta. Sa­ta­kun­nan Vii­kos­sa vuo­den 2019 alus­sa hän heit­ti aja­tuk­sen sii­tä, et­tä yk­si­suun­tais­ta ka­tu­verk­koa voi­tai­siin pur­kaa ja hel­pot­taa kes­kus­tan saa­vu­tet­ta­vuut­ta myös hen­ki­lö­au­toil­la. Hän nä­kee, et­tä kau­pun­ki­kes­kus­tal­la on tu­le­vai­suut­ta, vaik­ka jot­kut ti­la­päi­set il­mi­öt sitä hait­tai­si­vat­kin vä­lil­lä.

Uu­si Po­rin kes­kus­tan lii­ken­ne­verk­ko­suun­ni­tel­man luon­nos on esit­te­ly­vai­hees­sa. Sii­nä mää­ri­te­tään kaik­kien lii­ken­ne­muo­to­jen ta­voi­te­ver­kot ja se tu­lee toi­mi­maan pit­kän ai­ka­jän­teen oh­je­nuo­ra­na ka­tu­jen tar­kem­mas­sa suun­nit­te­lus­sa.

Po­rin eri­koi­se­na pi­det­tyä yk­si­suun­tais­ten ka­tu­jen verk­koa ryh­dy­tään suun­ni­tel­man mu­kaan pur­ka­maan Vä­hä­lin­nan­ka­dus­ta. Sa­maan ajan­koh­taan on hah­mo­tel­tu Iso­lin­nan­ka­dun kak­si­suun­tais­ta­mis­ta, mut­ta se on vie­lä erään­lai­nen op­tio. Jopa Mi­kon­ka­tu on ol­lut näis­sä suun­ni­tel­mis­sa mu­ka­na.

Yk­si sel­keä muu­tos tu­lee osaan It­se­näi­syy­den­ka­tua, eli vä­lil­lä van­ha lin­ja-au­to­a­se­ma-Cyg­na­euk­sen kou­lu lii­ken­nöin­ti uu­dis­tuu pois yk­si­suun­tai­suu­des­ta.

Suun­ni­tel­man iso lin­jaus on myös Ete­lä­ran­nan lii­ken­teen ja Po­rin­sil­lan lii­ken­teen rau­hoit­ta­mi­nen hen­ki­lö­au­to­lii­ken­teel­tä.

Nur­mi­nen sa­noo, et­tä Yr­jön­ka­dun ja Ete­lä­ran­nan ris­teys on kau­pun­gin vaa­ral­li­sim­pia au­to­jen ja pol­ku­pyö­rien koh­taa­mis­pai­kois­ta.

Isos­sa ku­vas­sa pol­ku­pyö­räi­lyl­le va­ra­taan pa­rem­pia ja vauh­dik­kaam­pia reit­te­jä kes­kus­tas­sa.

Mikko Nurminen tammikuussa 2019 Isolinnankadulla, talvisissa maisemissa silloinkin.

Mikko Nurminen tammikuussa 2019 Isolinnankadulla, talvisissa maisemissa silloinkin.

Kuva: Jukka Silvast

Jos Iso­lin­na­ka­tu muo­ka­taan ny­kyi­ses­tä yk­si­suun­tai­suu­des­ta, Iso­lin­nan­ka­dul­le voi­si syn­nyt­tää Nur­mi­sen mu­kaan laa­duk­kaan pyö­räi­ly­kais­tan.

Yk­si syy uu­dis­tuk­sel­le on se­kin, et­tä Po­rin tu­le­vai­suus en­na­koi­tiin 1980-lu­vun alus­sa eri­lai­sek­si kuin on to­teu­tu­nut. Au­toil­le va­rat­tiin ta­val­laan lii­kaan ti­laa.

– Sil­loin Po­rin ar­vi­oi­tiin ke­hit­ty­vän 120 000 asuk­kaan kau­pun­gik­si, ja sil­tä ajal­ta on yk­si­suun­tais­ten ka­tu­jen ra­ken­ne. Suun­ni­tel­ma pe­rus­tui pal­jon suu­rem­mal­le au­to­ti­hey­del­le kuin on to­teu­tu­nut, Nur­mi­nen to­te­si jo vuo­den 2019 tam­mi­kuus­sa Sa­ta­kun­nan Vii­kol­le.

Hän nä­kee, et­tä lii­an mah­ta­vak­si ja mit­ta­vak­si suun­ni­tel­tua, au­to­lii­ken­teel­le suun­ni­tel­tua ka­tu­verk­koa voi­daan uu­dis­taa pal­jon­kin lii­ken­teen sii­tä ai­na­kaan häi­riin­ty­mät­tä. Uu­dis­ta­mi­nen on mo­ni­ta­hoi­nen, moni asia liit­tyy toi­nen toi­seen­sa ja täs­sä ede­tään pa­la­pa­lal­ta.

Kun Po­rin­sil­ta oli ko­ko­naan re­mon­tis­sa ja lii­ken­ne oh­jat­tiin ko­ko­naan Lin­nan­sil­lan kaut­ta, se­kin toi­mi. Näin us­ko­taan to­teu­tu­van myös ny­ky­o­lois­sa, jos lii­ken­net­tä pai­no­te­taan Lin­nan­sil­lan kaut­ta kul­ke­vak­si.

Uut­ta ja ym­pä­ri­vuo­tis­ta oli­si jo ke­säi­sin ko­keil­tu Gal­len-Kal­le­lan­ka­dun sul­ke­mi­nen au­toil­ta. Se su­ju­voit­tai­si jul­kis­ta lii­ken­net­tä to­rin ym­pä­ril­lä. Ke­säi­sis­tä ko­kei­luis­ta on ke­rät­ty tie­toa. Uu­si to­ri­suun­ni­tel­ma ede­saut­taa se­kin to­rin saa­vu­tet­ta­vuut­ta.

Kes­kus­tan lii­ken­ne­verk­ko­suun­ni­tel­man luon­nos­ta on jo esi­tel­ty muun mu­as­sa kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le. Nur­mi­nen us­koo, et­tä pää­tök­sen­te­ko­vai­he saa­daan käy­tyä läpi en­si ke­vää­seen men­nes­sä. Käy­tän­nön toi­mien voi­si hah­mo­tel­la al­ka­van vuon­na 2024.

Lii­ken­ne­foo­ru­mi Iso­Kar­hun ti­lois­sa al­kaa kel­lo 16 ter­ve­tu­lo­kah­vi­tuk­sel­la. Lii­ken­ne­suun­ni­tel­man li­säk­si ker­ro­taan Pää­kir­jas­ton ja Va­li­mo-sa­lin pe­rus­kor­jauk­ses­ta. Ti­lai­suus päät­tyy kel­lo 18.30.