Ras­mus Ekst­röm / STT

Las­ten ja nuor­ten liik­ku­mis­mää­rät ei­vät ole pa­lau­tu­neet ko­ro­naa edel­tä­väl­le ta­sol­le, sel­vi­ää Las­ten ja nuor­ten lii­kun­ta­käyt­täy­ty­mi­nen Suo­mes­sa (Lii­tu) -tut­ki­muk­ses­ta. Liik­ku­mi­ses­sa nä­kyy huo­mat­ta­via ero­ja eri ikä­ryh­mien sekä su­ku­puol­ten vä­lil­lä.

Noin 36 pro­sent­tia 7–15-vuo­ti­ais­ta saa­vut­ti­vat oman ra­por­toin­tin­sa mu­kaan liik­ku­mis­suo­si­tuk­sen, jon­ka mu­kaan hei­dän pi­täi­si liik­kua vä­hin­tään tun­nin ajan reip­paas­ti tai ra­sit­ta­vas­ti joka päi­vä. Liik­ku­mis­lait­teil­la mi­tat­tu­na suo­si­tuk­sen täyt­ti noin 33 pro­sent­tia.

Suo­si­tus­ten mu­kai­ses­ti liik­ku­nei­den mää­rä las­ki edel­li­ses­tä, vuon­na 2018 teh­dys­tä tut­ki­muk­ses­ta kah­del­la pro­sent­tiyk­si­köl­lä it­se­ra­por­toin­tien osal­ta.

Las­ten ja nuor­ten liik­ku­mi­nen on ol­lut las­ku­suun­nas­sa jo pi­dem­män ai­kaa, ker­too tut­ki­muk­ses­sa mu­ka­na ol­leen UKK-ins­ti­tuu­tin joh­ta­ja Tom­mi Va­san­ka­ri STT:lle. Ko­ro­na­pan­de­mia toi lii­kun­nal­le li­sä­haas­tei­ta, mut­ta laa­jem­mat tren­dit ovat ol­leet tie­dos­sa jo pi­dem­pään.

– Täs­sä tuo­reim­mas­sa tut­ki­muk­ses­sa liik­ku­mi­sen mää­räs­sä ei näy eri­tyis­tä po­si­tii­vis­ta ke­hi­tys­tä, Va­san­ka­ri sa­noo.

Tut­ki­mu­sai­neis­to ke­rät­tiin 7–15-vuo­ti­ail­ta nuo­ril­ta maa­lis-tou­ko­kuus­sa 2022. Yh­teen­sä yli 10 000 las­ta ja nuor­ta vas­ta­si säh­köi­seen ky­se­lyyn. Tä­män li­säk­si yli 1 500 lap­sen ja nuo­ren liik­ku­mis­ta mi­tat­tiin erik­seen lii­ke­mit­ta­reil­la.

Mitä van­hem­mas­ta lap­ses­ta tai nuo­res­ta on kyse, sitä vä­hem­män hän kes­ki­mää­rin liik­kuu. Tämä nä­kyy esi­mer­kik­si las­ten ja nuor­ten it­se ra­por­toi­mas­sa liik­ku­mi­sen mää­räs­sä. Sii­nä mis­sä seit­se­män­vuo­ti­ais­ta 90 pro­sent­tia ker­toi har­ras­ta­van­sa oma­eh­tois­ta lii­kun­taa, 15-vuo­ti­as­ta näin ker­toi va­jaa kol­me nel­jä­so­saa.

Las­ten ja nuor­ten liik­ku­mi­nen vä­he­nee Va­san­ka­rin mu­kaan tyy­pil­li­ses­ti ylä­kou­luun siir­ty­es­sä. Taus­tal­la on kou­lu­as­tei­den lii­kun­ta­kult­tuu­rien erot.

– Ala­kou­lui­käi­set liik­ku­vat tyy­pil­li­ses­ti pal­jon enem­män vä­li­tun­neil­la kuin ylä­kou­lui­käi­set.

Va­san­ka­ri kui­ten­kin huo­maut­taa, et­tä eri-ikäi­set lap­set voi­vat ar­vi­oi­da eri ta­val­la, mitä oma­eh­toi­nen lii­kun­ta käy­tän­nös­sä tar­koit­taa. Tämä on myös voi­nut vai­kut­taa ky­se­lyn tu­lok­siin.

Lii­kun­nan vä­he­ne­mi­nen iän mu­kaan nä­kyy myös ur­hei­lu­seu­ro­jen har­joi­tuk­siin osal­lis­tu­vien mää­räs­sä. Ala­kou­lui­käi­sis­tä vie­lä yli puo­let ker­toi osal­lis­tu­van­sa seu­ro­jen har­joi­tuk­siin. Sen si­jaan yh­dek­säs­luok­ka­lai­sis­ta seu­rois­sa har­ras­ti enää vain kol­man­nes.

Lap­set ja nuo­ret al­ka­vat lo­pet­taa seu­rois­sa har­ras­ta­mis­ta Jy­väs­ky­län yli­o­pis­ton apu­laisp­ro­fes­so­rin Sami Ko­kon mu­kaan mer­kit­tä­vis­sä mää­rin jo 11-vuo­ti­aas­ta läh­tien. Lap­set ja nuo­ret aloit­ta­vat seu­ra­har­ras­ta­mi­sen usein var­hain, mut­ta toi­saal­ta har­ras­tuk­ses­ta myös luo­vu­taan jo nuo­re­na.

On­gel­mia li­sää Ko­kon mu­kaan seu­ra­har­ras­ta­mi­sen kään­ty­mi­nen kil­pai­lu­hen­ki­sek­si jo var­hai­ses­sa vai­hees­sa, mikä voi li­sä­tä la­jis­ta luo­pu­vien mää­rää.

Suo­mes­sa myös si­tou­du­taan no­pe­as­ti vain yh­teen la­jiin, ei­kä nuor­ten vält­tä­mät­tä an­ne­ta ko­keil­la esi­mer­kik­si seu­ran si­säl­lä usei­ta eri la­je­ja.

Mer­kit­tä­viä ero­ja liik­ku­mi­ses­sa nä­kyy Lii­tu-tut­ki­muk­sen mu­kaan myös tyt­tö­jen ja poi­kien vä­lil­lä. Liik­ku­mis­lait­teil­la mi­tat­tu­na kai­kis­ta po­jis­ta suo­si­tuk­sen mu­kai­ses­ti liik­kui 43 pro­sent­tia, kun ty­töis­tä näin teki 24 pro­sent­tia.

Sa­man­suun­tai­set tu­lok­set nä­kyi­vät sekä las­ten ja nuor­ten it­se ra­por­toi­mis­sa liik­ku­mis­mää­ris­sä et­tä lii­kun­ta­mit­ta­reil­la mi­ta­tuis­sa tu­lok­sis­sa.

Kun kat­so­taan lii­kun­ta­mit­ta­reil­la mi­tat­tu­ja tu­lok­sia, niin 7-vuo­ti­ais­ta po­jis­ta 70 pro­sent­tia saa­vut­ti liik­ku­mis­suo­si­tuk­set. Sa­ma­ni­käi­sis­tä ty­töis­tä suo­si­tuk­set saa­vut­ti 49 pro­sent­tia.

Sen si­jaan 15-vuo­ti­ais­ta po­jis­ta lii­kun­ta­suo­si­tuk­set saa­vut­ti 16 pro­sent­tia, kun sen ikäi­sis­tä ty­töis­tä vain kol­me pro­sent­tia saa­vut­ti toi­vo­tut suo­si­tuk­set.

Ero­ja su­ku­puol­ten vä­lil­lä nä­kyi myös muis­sa lii­kun­ta­mit­ta­rei­den kaut­ta han­ki­tuis­sa tu­lok­sis­sa. Esi­mer­kik­si seit­se­män­vuo­ti­aat po­jat liik­kui­vat reip­paas­ti rei­lut 130 mi­nuut­tia päi­väs­sä, kun taas ty­töt liik­kui­vat reip­paas­ti hie­man al­le 105 mi­nuu­tin ver­ran.

Lii­tu-tut­ki­muk­sen te­ki­jät ku­vai­let ke­hi­tys­tä erit­täin huo­les­tut­ta­vak­si.

– Lii­kun­ta ja ur­hei­lu kamp­pai­le­vat mui­den ajan­käy­tön koh­tei­den kans­sa.

Su­ku­puo­lie­ro­jen taus­tal­la voi Va­san­ka­rin mu­kaan ol­la eri­lai­set kiin­nos­tuk­sen koh­teet.

Va­san­ka­ri pai­not­taa, et­tä hän ei ha­lua syyl­lis­tää erik­seen tyt­tö­jä liik­ku­mat­to­muu­des­ta. Ero su­ku­puol­ten vä­lil­lä on kui­ten­kin hä­nen mu­kaan­sa kan­sain­vä­li­ses­ti huo­mat­ta­va.

Las­ten ja nuor­ten liik­ku­mis­ta tu­lee Va­san­ka­rin mu­kaan edis­tää kaik­kia yh­teis­kun­nan sek­to­rei­ta kos­ke­van yh­teis­työn kaut­ta.

– Esi­mer­kik­si val­ti­on, kun­tien ja hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den tu­li­si toi­mia täs­sä yh­des­sä. Tätä pi­täi­si hoi­taa esi­mer­kik­si hal­li­tus­ta­son oh­jauk­sel­la, niin sai­sim­me vah­vem­man rat­kai­sun haas­tee­seen.

Liik­ku­mi­sen ja har­ras­tus­ten yh­dis­tä­mi­nen sel­ke­äm­min osak­si kou­lu­päi­vää voi­si Va­san­ka­rin mu­kaan ol­la yk­si rat­kai­su on­gel­maan.

– Suo­mes­sa on val­lin­nut mal­li, jos­sa kou­lu­päi­vä on kou­lu­päi­vä, jon­ka jäl­keen men­nään ko­tiin te­ke­mään läk­sy­jä ja sit­ten kii­reel­lä har­ras­tuk­siin. Tä­män jäl­keen koko per­he on ai­van puh­ki, Va­san­ka­ri sa­noo.

Sen si­jaan voi­si ol­la pa­rem­pi siir­tyä koh­ti mal­lia, jos­sa lii­kun­ta­har­ras­tuk­sia jär­jes­tet­täi­siin kou­lun ti­lois­sa heti op­pi­tun­tien jäl­keen. Täs­tä oli­si Va­san­ka­rin mu­kaan hyö­tyä var­sin­kin maa­seu­dul­la, jos­sa mat­kat kou­luun ja har­ras­tuk­siin voi­vat ol­la pit­kiä.

– Täl­lai­ses­sa mal­lis­sa nuo­rien oli­si hel­pom­pi si­tou­tua lii­kun­taan. Sii­tä oli­si eri­tyi­ses­ti hyö­tyä niil­le nuo­ril­le, joil­la on jo val­miik­si huo­nom­mat mah­dol­li­suu­det har­ras­taa esi­mer­kik­si ta­lou­del­li­sen eri­ar­voi­suu­den vuok­si.

Myös har­ras­tus­toi­min­nan tu­li­si Va­san­ka­rin mu­kaan muut­tua ajan hen­ges­sä. Ur­hei­lu­seu­ro­jen tu­li­si muut­taa toi­min­ta­ta­po­jaan esi­mer­kik­si kil­pai­lu­ve­toi­sen lii­kun­nan osal­ta.

Vaik­ka ky­sees­sä on koko yh­teis­kun­taa kos­ket­ta­va on­gel­ma, oli­si tär­ke­ää kuul­la juu­ri sitä ryh­mää, jota koko tut­ki­mus kos­kee.

– Las­ten ja nuor­ten omaa ään­tä tu­li­si kuul­la enem­män sii­nä, mi­ten lii­kun­taa voi­si li­sä­tä. Hei­tä ei pi­täi­si ali­ar­vi­oi­da, Va­san­ka­ri sa­noo.