Ras­mus Ekst­röm / STT

Vain noin puo­let ih­mi­sis­tä pää­si tänä ke­vää­nä kii­reet­tö­män avo­sai­raan­hoi­don lää­kä­riin vii­kon ku­lu­es­sa hoi­don tar­peen ar­vi­oin­nis­ta, ker­too Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen (THL) ra­port­ti. Vii­me vuo­den syk­syl­lä lää­kä­ri­käyn­nil­le pää­si al­le vii­kos­sa vie­lä noin 60 pro­sent­tia ih­mi­sis­tä.

Al­le vii­kos­sa avo­sai­raan­hoi­don lää­kä­riin pää­si vain 49 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta. Al­le kah­des­sa vii­kos­sa lää­kä­riin pää­si jo hie­man yli 60 pro­sent­tia. Yli vii­den­nes jou­tui odot­ta­maan kah­des­ta vii­kos­ta kuu­kau­teen ja hie­man al­le vii­den­nes yli kuu­kau­den.

Hoi­to­jo­no­jen pi­te­ne­mi­nen joh­tuu THL ke­hit­tä­mis­pääl­lik­kö Kai­sa Möl­lä­rin mu­kaan useis­ta eri syis­tä. Taus­tal­la on esi­mer­kik­si vuo­den alus­sa teh­ty sote-uu­dis­tus.

– Tämä oli suu­ri muu­tos, joka nä­kyy myös hoi­toon pää­sys­sä, Möl­lä­ri sa­noo STT:n haas­tat­te­lus­sa.

Yk­si mer­kit­tä­vä syy lää­kä­riin pää­se­mi­sen hi­das­tu­mi­ses­sa on Möl­lä­rin mu­kaan myös ter­vey­den­huol­lon toi­min­ta­ta­van muu­tos.

– On men­ty vuo­des­ta 2021 läh­tien koh­ti tii­mi­mal­lia, jos­sa hoi­ta­ja ot­taa asi­ak­kaan en­sin vas­taan joko di­gi­taa­li­ses­ti tai pu­he­li­mit­se. Kaik­ki ei­vät mene enää suo­raan lää­kä­riin.

Ih­mi­set pää­se­vät THL ra­por­tin mu­kaan sel­väs­ti no­pe­am­min sai­raan­hoi­ta­jan ja ter­vey­den­hoi­ta­jan vas­taa­no­tol­le kuin lää­kä­riin. Noin 90 pro­sent­tia käyn­neis­tä sai­raan- ja ter­vey­den­hoi­ta­jan luo­na to­teu­tui vii­kon ku­lu­es­sa hoi­don tar­peen ar­vi­oin­nis­ta.

Lää­kä­ri­käyn­nit ovat muut­tu­neet Möl­lä­rin mu­kaan sa­mal­la enem­män kon­sul­toi­vik­si. Vuon­na 2018 fyy­si­siä lää­kä­ri­käyn­te­jä oli vie­lä noin 3,5 mil­joo­naa, kun vii­me vuon­na nii­tä oli enää vain noin 2,5 mil­joo­naa. Sa­mal­la lää­kä­rei­den te­ke­mät kon­sul­taa­ti­ot mui­den am­mat­ti­hen­ki­löi­den kans­sa oli­vat kas­va­neet noin 1,5 mil­joo­naan.

Lää­kä­riin pää­se­mi­sen hi­das­tu­mi­ses­sa ovat Möl­lä­rin mu­kaan taus­tal­la myös ter­vey­den­huol­lon re­surs­sien puu­te, po­ti­las­mää­rät ja muu­tok­set po­ti­las­jär­jes­tel­mis­sä.

Avo­sai­raan­hoi­don kii­reet­tö­mien lää­kä­ri­käyn­tien odo­tu­sa­jois­sa on ero­ja eri alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to­jen (avi) alu­ei­den vä­lil­lä.

Esi­mer­kik­si Ete­lä-Suo­men avin alu­eel­la noin 54 pro­sent­tia pää­si tänä ke­vää­nä al­le vii­kos­sa lää­kä­riin hoi­don tar­peen ar­vi­oin­nis­ta, kun taas Lou­nais-Suo­men avin alu­eel­la pää­si lää­kä­riin sa­mas­sa ajas­sa vain hie­man yli 40 pro­sent­tia.

Ero­jen taus­tal­la voi­vat Möl­lä­rin mu­kaan ol­la alu­ei­den eri­lai­set vä­es­tö­poh­jat.

– Vä­es­töl­lä on eri­lai­sia tar­pei­ta, ja toi­sil­la alu­eil­la on käyt­tä­jiä enem­män, Möl­lä­ri sa­noo.

Hoi­toon pää­syä odo­tet­tiin eni­ten Kai­nuus­sa ja Poh­jois-Poh­jan­maal­la toi­mi­van Poh­jois-Suo­men avin alu­eel­la. Siel­lä vain rei­lu kol­man­nes pää­si avo­sai­raan­hoi­don lää­kä­rin vas­taa­no­tol­le vii­kon ku­lu­es­sa hoi­don tar­peen ar­vi­oin­nis­ta.

Kak­si viik­koa tai sitä pi­tem­pään jou­tui Poh­jois-Suo­men avin alu­eel­la odot­ta­maan yli puo­let. Vii­si pro­sent­tia jou­tui odot­ta­maan lää­kä­riin pää­syä yli kol­me kuu­kaut­ta.

Poh­jois-Suo­men avin ti­lan­ne on ol­lut Möl­lä­rin mu­kaan THL:n tie­dos­sa. Hän ei kui­ten­kaan osaa sa­noa, mik­si juu­ri tä­män alu­een ti­lan­ne on mui­ta huo­nom­pi.

– Sitä jou­tuu var­maan ky­sy­mään suo­raan heil­tä it­sel­tään.

Hie­man yli nel­jä vii­des­tä pää­si ham­mas­lää­kä­rin kii­reet­tö­mäl­le käyn­nil­le kol­men kuu­kau­den si­säl­lä hoi­don tar­peen ar­vi­oin­nis­ta. Nel­jän kuu­kau­den si­säl­lä ham­mas­lää­kä­riin pää­si jo lä­hes 90 pro­sent­tia.

Noin vii­si pro­sent­tia jou­tui kui­ten­kin odot­ta­maan yli puo­li vuot­ta kii­reet­tö­mään ham­mas­lää­kä­riin pää­se­mis­tä. Ham­mas­huol­los­sa on ol­lut Möl­lä­rin mu­kaan jo ai­kai­sem­min pit­kiä jo­no­ja. Vaik­ka hoi­to­vel­kaa on kor­jat­tu, ti­lan­tees­sa on yhä hoi­ta­mis­ta.

– It­se näen hoi­toon pää­syn ti­lan­teen huo­nom­pa­na tuol­la suun ter­vey­den­huol­lon puo­lel­la, Möl­lä­ri sa­noo.

THL on koos­ta­nut ra­por­tin sen Avo­hil­mo-hoi­toil­moi­tus­jär­jes­tel­mäs­tä saa­duil­la tie­doil­la.