STT

Val­ko­pos­ki­han­het aloit­ta­vat syys­muut­ton­sa to­den­nä­köi­ses­ti al­ka­val­la tai vii­meis­tään sitä seu­raa­val­la vii­kol­la, Bird­li­fe Suo­mi -jär­jes­tön tie­dot­ta­ja Jan Sö­ders­ved ker­too STT:lle.

Jär­jes­tön mu­kaan en­sim­mäi­siä pie­niä ryh­miä on eh­kä jo saa­pu­nut koil­li­ses­ta, mut­ta var­si­nai­sen muu­ton al­kua vie­lä odo­tel­laan.

– Yleen­sä muut­to on jo al­ka­nut täs­sä vai­hees­sa, mut­ta pe­si­mä­a­lu­een läm­pi­mät säät ovat ly­kän­neet sitä myö­hem­mäs, Sö­ders­ved sa­noo.

Sää on mer­kit­tä­vin te­ki­jä, kun val­ko­pos­ki­han­het al­ka­vat suun­ni­tel­la muu­ton aloit­ta­mis­ta. Tois­tai­sek­si val­ko­pos­ki­han­hien pe­si­mä­a­lu­eel­la on Sö­ders­ve­din mu­kaan ol­lut enim­mäk­seen vas­tai­sia tuu­lia ja koh­ta­lai­sen läm­min­tä.

– Kun tuu­let kään­ty­vät siel­lä poh­joi­siin suun­tiin ja il­ma vii­le­nee ja tu­lee täl­lai­nen kyl­män pur­kaus, se saa ne läh­te­mään liik­keel­le.

Suo­men läpi muut­ta­vien ark­tis­ten han­hien pe­si­mä­a­lue on Jää­me­ren ran­ni­kol­la Ve­nä­jän No­va­ja Zeml­jal­la. Suo­mi on niil­le ke­väi­sin ja syk­syi­sin vain vä­lie­tap­pi mat­kal­la pe­si­mä­a­lu­eel­ta tal­veh­ti­mi­sa­lu­eel­le ja toi­sin päin.

Han­hien mat­ka käy pää­a­si­as­sa itäi­sen ja ete­läi­sen Suo­men poik­ki Poh­jan­me­ren ran­noil­le Hol­lan­tiin, jos­sa pää­tal­veh­ti­mi­sa­lu­eet si­jait­se­vat.

– Ne jää­vät tän­ne (Suo­meen) tank­kaa­maan ja sit­ten jat­ka­vat taas mat­kaa.

Syys­muu­ton jäl­keen val­ko­pos­ki­han­het pa­laa­vat Suo­meen seu­raa­van ker­ran huh­ti-tou­ko­kuus­sa.

– Pää­muut­to on noin tou­ko­kuun puo­li­vä­lis­sä, en­sim­mäi­set saat­ta­vat tul­la jo huh­ti­kuun lo­pul­la, Sö­ders­ved sa­noo.

Suu­rim­mil­laan han­hien muut­to­par­vis­sa voi Sö­ders­ve­din mu­kaan ol­la jopa pa­ri­tu­hat­ta lin­tua. Muut­to­mat­kal­la len­to­no­peus on tyy­pil­li­ses­ti 50–60 ki­lo­met­riä tun­nis­sa.

– Riip­puu tuu­les­ta ja sää­o­lois­ta, mi­ten no­pe­as­ti mat­ka tait­tuu.

Bird­li­fen ja Poh­jois-Kar­ja­lan ely-kes­kuk­sen mu­kaan Suo­men oma pe­si­mä­kan­ta on py­sy­nyt va­kaa­na tai hie­man las­ke­nut huip­pu­vuo­des­ta 2019. Tä­män vuo­den syys­las­ken­nas­sa ha­vait­tiin yh­teen­sä 27 600 yk­si­löä.

Suo­mes­sa pe­si­vät han­het las­ke­taan Bird­li­fen mu­kaan elo-syys­kuus­sa. Ha­vain­not pai­not­tui­vat yhä pää­kau­pun­ki­seu­dul­le ja Län­si-Suo­meen. Eni­ten val­ko­pos­ki­han­hia yh­des­sä pai­kas­sa las­ken­nas­sa ha­vait­tiin tänä syk­sy­nä My­nä­mä­en Mie­toi­sis­sa 12. syys­kuu­ta, 3 100 han­hea.

Tänä vuon­na kan­nan kas­vua ha­vait­tiin Bird­li­fen mu­kaan eten­kin poh­joi­sel­la Poh­jan­lah­del­la, kun taas pää­kau­pun­ki­seu­dun ja Var­si­nais-Suo­men kan­ta to­det­tiin edel­li­siä las­ken­to­ja al­hai­sem­mak­si.

Vuon­na 2008 al­ka­neen seu­ran­nan mu­kaan val­ko­pos­ki­han­hen Suo­men pe­si­mä­kan­ta kas­voi ta­sai­ses­ti koko vii­me vuo­si­kym­me­nen ajan. Huip­pu saa­vu­tet­tiin vuon­na 2019, min­kä jäl­keen kas­vu py­säh­tyi ja ke­hi­tyk­sen suun­ta kään­tyi jopa las­kuun.