STT

Lä­hes 90 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta on sitä miel­tä, et­tä val­ti­on tu­lee var­mis­taa kun­nil­le ja hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le riit­tä­vä ra­hoi­tus la­ki­sää­teis­ten pal­ve­lu­jen tuot­ta­mi­seen.

Asia käy il­mi Ta­lous­tut­ki­muk­sen to­teut­ta­mas­ta ky­se­lys­tä, jos­sa suo­ma­lai­sil­ta ky­syt­tiin nä­ke­myk­siä kun­nis­sa ja hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­la teh­tä­vän työn sekä jul­kis­ten pal­ve­lui­den mer­ki­tyk­ses­tä.

Ky­se­lyn mu­kaan noin yh­dek­sän kym­me­nes­tä suo­ma­lai­ses­ta kat­soo kun­nis­sa ja hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­la tuo­tet­tu­jen pal­ve­lui­den ole­van toi­mi­van ar­jen kan­nal­ta tär­kei­tä tai erit­täin tär­kei­tä.

Eri­tyi­sen tär­kei­tä jul­ki­set pal­ve­lut ovat ky­se­lyn mu­kaan nai­sil­le. Nai­sis­ta 82 pro­sent­tia piti jul­ki­sia pal­ve­lui­ta mer­ki­tyk­sel­li­se­nä tai erit­täin mer­ki­tyk­sel­li­se­nä omas­sa elä­mäs­sään, kun mie­his­tä näin ajat­te­li 66 pro­sent­tia.

Erit­täin mer­ki­tyk­sel­li­si­nä jul­ki­sia pal­ve­lui­ta pi­ti­vät mui­ta use­am­min muun mu­as­sa kor­ke­as­ti kou­lu­te­tut, yrit­tä­jät ja joh­ta­vas­sa ase­mas­sa ole­vat sekä yli 65-vuo­ti­aat ja elä­ke­läi­set.

Ky­se­ly to­teu­tet­tiin maa­lis­kuun alus­sa in­ter­net­pa­nee­lis­sa ja sii­hen vas­ta­si yli 1 100 Man­ner-Suo­mes­sa asu­vaa yli 15-vuo­ti­as­ta ih­mis­tä.

Ky­se­lyn vir­he­mar­gi­naa­li on kol­me pro­sent­tiyk­sik­köä suun­taan­sa.

Tut­ki­muk­sen ti­la­si­vat työ­nan­ta­ja­jär­jes­tö Kun­ta- ja hy­vin­voin­ti­a­lu­e­työ­nan­ta­jat KT sekä pal­kan­saa­jia edus­ta­vat kun­ta- ja hy­vin­voin­ti­a­lan neu­vot­te­lu­jär­jes­töt JAU, Juko ja Sote ry.