STT

Va­paa­eh­tois­ten me­ri­pe­las­ta­jien kau­si on al­ka­nut vilk­kaam­pa­na kuin vii­me vuon­na, il­moit­taa Me­ri­pe­las­tus­seu­ra. Seu­ran va­paa­eh­toi­sil­la mie­his­töil­lä oli noin 150 pe­las­tus- ja avus­tus­teh­tä­vää tou­ko­kuus­sa.

Vii­me vuo­den tou­ko­kuus­sa teh­tä­viä oli noin kym­me­nek­sen vä­hem­män.

Me­ri­pe­las­tus­seu­ran tur­val­li­suus- ja val­mius­pääl­lik­kö Mar­ko Sten­berg ar­vi­oi tie­dot­tees­sa, et­tä tänä ke­vää­nä pa­lat­tiin ve­nei­lys­sä lä­hel­le ta­va­no­mais­ta. Vii­me vuo­den ke­vää­nä kyl­mä sää ja polt­to­ai­neen kor­kea hin­ta saat­toi­vat hä­nen mu­kaan­sa vä­hen­tää ve­nei­lyä ja si­ten myös pe­las­tus­teh­tä­viä.

Me­ri­pe­las­tus­seu­ran lä­hes 60 pe­las­tu­sa­se­maa si­joit­tu­vat ym­pä­ri ran­nik­koa ja si­sä­ve­siä.