Ma­ria Ros­vall / STT

Psy­ko­te­ra­pi­a­kes­kus Vas­taa­mon po­ti­lai­ta on pää­ty­nyt it­se­mur­haan tie­to­jen­sa vuo­ta­mi­sen ta­kia, ker­too usei­ta tie­to­mur­ron ja ki­ris­tyk­sen uh­re­ja edus­ta­va ju­ris­ti.

Noin 1 500:aa uh­ria edus­ta­van la­ki­toi­mis­ton la­ki­mies Jen­ni Rais­kio ha­lu­aa ker­toa asi­as­ta jul­ki­ses­ti, kos­ka tah­too ih­mis­ten ym­mär­tä­vän, mi­ten va­ka­vis­ta ri­kok­sis­ta Vas­taa­mo-ju­tus­sa on kyse.

Rais­kio sa­noo la­ki­toi­mis­ton­sa saa­neen yh­tey­de­not­to­ja ih­mi­sil­tä, joi­den per­heen­jä­se­net ovat riis­tä­neet hen­ken­sä po­ti­las­tie­to­jen­sa tul­tua jul­ki­suu­teen.

– Osas­sa ta­pauk­sis­ta uh­ri on riis­tä­nyt hen­ken­sä, kun tuli il­mi, et­tä tie­dot oli­vat vuo­ta­neet. Osa on teh­nyt it­se­mur­han ri­kosp­ro­ses­sin ai­ka­na. Sit­ten on nii­tä uh­re­ja, jot­ka ovat it­se ker­to­neet meil­le, et­tä ti­lan­ne on ol­lut lä­hel­lä, kos­ka tämä kaik­ki on ol­lut niin mu­ser­ta­vaa, hän ker­too.

Rais­kio ker­toi asi­as­ta myös lop­pu­lau­sun­nos­saan Län­si-Uu­den­maan kä­rä­jä­oi­keu­des­sa tors­tai­na. Osa­na lop­pu­lau­sun­to­aan hän pyy­si oi­keu­del­ta lu­van hil­jai­seen het­keen uh­rien kun­ni­oit­ta­mi­sek­si.

Rais­ki­on mu­kaan sa­lis­sa kaik­ki, syy­tet­ty Alek­san­te­ri Ki­vi­mä­ki mu­kaan lu­kien, nou­si­vat sei­so­maan ja osal­lis­tui­vat hil­jai­seen het­keen.

Uh­rien suu­ren mää­rän ta­kia ja hei­dän yk­si­tyi­syy­ten­sä suo­je­le­mi­sek­si heil­le on jär­jes­tet­ty erik­seen sa­lai­nen tila oi­keu­den­käyn­nin seu­raa­mi­seen. Rais­kio ker­too saa­neen­sa vies­te­jä, et­tä uh­rien jou­kos­sa hä­nen lop­pu­lau­sun­ton­sa ja hil­jai­nen het­ki ai­heut­ti­vat suur­ta lii­ku­tus­ta.

– Se, mitä nämä teot ovat ai­heut­ta­neet – ihan sama, kuka ne on teh­nyt – on to­del­la koko Suo­men kan­san tra­ge­dia, Rais­kio sa­noo.

Ai­em­min täl­lä vii­kol­la syyt­tä­jät sa­noi­vat lop­pu­lau­sun­nos­saan, et­tei mil­lään ri­kok­sel­la ole ai­em­min ai­heu­tet­tu yh­tä suur­ta kär­si­mys­tä. Uh­rien mää­räl­lä mi­tat­tu­na ri­kos­jut­tu on Suo­men his­to­ri­an suu­rin.

Vas­taa­mol­ta vie­ty ja ver­kos­sa jul­kais­tu po­ti­las­tie­to­kan­ta si­säl­si yli 33 000 ih­mi­sen tie­to­ja. Rais­kio sa­noo, et­tä to­del­li­suu­des­sa uh­rien mää­rä on mo­ni­ker­tai­nen.

– Le­vi­te­tyis­sä tie­dois­sa on ar­ka­luon­teis­ta tie­toa var­si­nai­sen ri­kok­sen uh­rin eli te­ra­pia-asi­ak­kaan it­sen­sä li­säk­si myös hä­nen lä­hi­pii­rin­sä kuu­lu­vis­ta hen­ki­löis­tä. Us­kon, et­tä lä­hes jo­kai­sen suo­ma­lai­sen lähi- tai tut­ta­va­pii­ris­sä on joku, joka on tä­män ri­kok­sen var­si­nai­nen uh­ri.

Hän ko­ros­taa, et­tä myös Vas­taa­mol­le työs­ken­nel­leet te­ra­peu­tit ovat trau­ma­ti­soi­tu­neet ta­pah­tu­mas­ta.

– Osa ei ole pys­ty­nyt enää teon jäl­keen pa­laa­maan te­ra­peu­tin työ­hön.

Ri­kok­sis­ta syy­te­tään Alek­san­te­ri Ki­vi­mä­keä, 26. Syyt­tä­jien mu­kaan Ki­vi­mä­ki met­säs­ti ver­kos­sa haa­voit­tu­vuuk­sia, joi­ta voi­si hyö­dyn­tää. Syyt­tä­jien mu­kaan hän löy­si sel­lai­sen Vas­taa­mos­ta ja sai sen kaut­ta yri­tyk­sen po­ti­las­tie­to­kan­nan kä­siin­sä lop­pu­vuo­des­ta 2018.

Syyt­tä­jät sa­no­vat, et­tä Ki­vi­mä­ki säi­lyt­ti tie­to­kan­taa kak­si vuot­ta, kun­nes syk­syl­lä 2020 ryh­tyi ki­ris­tä­mään sil­lä Vas­taa­moa ja sen po­ti­lai­ta. Syyt­tä­jien mu­kaan Ki­vi­mä­ki myös jul­kai­si en­sin osan ja lo­pul­ta va­hin­gos­sa kaik­ki po­ti­las­tie­dot net­tiin.

Syyt­tä­jät vaa­ti­vat Ki­vi­mä­el­le ri­kok­sis­ta seit­se­män vuo­den mak­si­mi­ran­gais­tus­ta. Hän on kiis­tä­nyt kaik­ki syyt­teet.

Oi­keu­den­käyn­ti lop­puu en­si vii­kol­la. Puo­lus­tuk­sen lop­pu­lau­sun­to on vuo­ros­sa vii­mei­se­nä kä­sit­te­ly­päi­vä­nä per­jan­tai­na 8. maa­lis­kuu­ta, jol­loin kä­rä­jä­oi­keus to­den­nä­köi­ses­ti myös ker­too tuo­mi­o­nan­to­päi­vän.