Mai­ju Yli­pies­sa / STT

Ylen Uu­den mu­sii­kin kil­pai­lun on voit­ta­nut Win­dows95man kap­pa­leel­la No Ru­les. Lau­la­ja Hen­ri Piis­pa­sen kans­sa esiin­ty­vä ar­tis­ti edus­taa Suo­mea Mal­mön Eu­ro­vii­suis­sa tou­ko­kuus­sa.

Voit­ta­ja va­lit­tiin ylei­sö­ää­nien ja kan­sain­vä­li­sen raa­din an­ta­mien pis­tei­den pe­rus­teel­la. Win­dows95man oli raa­ti­pis­teis­sä vii­mei­nen mut­ta ylei­sö­ää­nis­sä yk­kö­nen.

Voit­toa voi pi­tää var­sin suu­re­na yl­lä­tyk­se­nä, sil­lä Win­dows95man ei ol­lut ve­don­lyön­ti­ker­toi­mis­sa kär­ki­ka­hi­nois­sa, ja Spo­ti­fyn strii­maus­ker­rois­sa­kin se oli UMK-kap­pa­lei­den hän­nil­lä.

Hä­kel­ty­neen oloi­sia oli­vat myös Win­dows95man eli Tee­mu Keis­te­ri ja Hen­ri Piis­pa­nen leh­dis­tö­ti­lai­suu­des­sa fi­naa­lin jäl­keen. Keis­te­ri vah­vis­ti, et­tä voit­to oli yl­lä­tys.

– Ei ol­tu suun­ni­tel­tu tätä, to­te­si Piis­pa­nen.

– Kuu­lin vaan pääs­tä priii ja sit­ten kaik­ki meni kat­ki, hän ku­vai­li voi­ton het­keä.

Esi­tys vil­lit­si ylei­sön Tam­pe­reen aree­nal­la, ja live-esi­tyk­sel­lä lie­nee­kin ol­lut suu­ri mer­ki­tys kap­pa­leen me­nes­tyk­ses­sä.

– Tämä on pit­kä­ai­kai­nen unel­ma­ni, ker­toi Keis­te­ri voi­ton jäl­keen.

– Olen ai­na ko­ke­nut ole­va­ni esiin­ty­jä ja ko­ke­nut, et­tä olen hyvä ja­ka­maan tätä ilon ener­gi­aa, mitä mi­nul­la on si­säl­lä.

Toi­sel­le si­jal­le UMK:ssa jäi Sara Sii­po­la, joka oli kan­sain­vä­li­sen raa­din suo­sik­ki ja ylei­sö­ää­nis­sä­kin toi­nen. Win­dows95ma­nin lo­pul­li­nen pis­te­mää­rä oli 313 kun Sii­po­la jäi 273 pis­tee­seen.

UMK:ssa kil­pai­li­vat myös Sini Sa­bo­ta­ge, Cyan Kicks, Jes­se Mar­kin, Mi­ka­el Gab­riel ja Nub­lu sekä Sex­ma­ne.

Tuleeko tuotemerkistä ongelma?

No Ru­les on eu­ro­dan­cea ja 90-lu­kua hen­ki­vä ko­va­tem­poi­nen tans­sit­ta­ja. Vauh­dik­kaan esi­tyk­sen alus­sa Win­dows95man kuo­riu­tuu val­ta­vas­ta fark­ku­mu­nas­ta, ja myös ar­tis­tin iko­ni­set fark­kus­hort­sit ovat tär­ke­äs­sä osas­sa.

Tuo­te­merk­kien esil­lä­o­loa tai mai­nin­to­ja ei Eu­ro­vii­suis­sa vält­tä­mät­tä sal­li­ta, jo­ten Win­dows-mer­kin esil­lä­o­lo ar­tis­tin ni­mes­sä ja vaat­teis­sa voi osoit­tau­tua on­gel­mak­si. Keis­te­rin mu­kaan asi­aa var­ten on ole­mas­sa va­ra­suun­ni­tel­ma, jota hän ei kui­ten­kaan vie­lä fi­naa­li-il­ta­na pal­jas­ta­nut.

– Hah­mo on vah­va, hah­mo py­syy, Keis­te­ri sa­noi.

Eu­ro­vii­sui­hin hän ku­vai­li ha­lu­a­van­sa esi­tyk­seen vie­lä li­sää iloa, eep­pi­syyt­tä ja tark­kuut­ta.

– Nyt voim­me ke­hit­tää ys­tä­vyyt­täm­me li­sää, sa­noi puo­les­taan Piis­pa­nen.

Kak­sik­ko on tu­tus­tu­nut vas­ta UMK-pro­jek­tin myö­tä. Keis­te­rin mu­kaan jo en­sim­mäi­set tans­si­har­joi­tuk­set oli­vat kuin rak­kaut­ta en­si­sil­mäyk­sel­lä.

"Toivoisimme, että Israel ei olisi mukana"

Eu­ro­vii­su­jen yh­tey­des­sä on tänä vuon­na kes­kus­tel­tu pal­jon Is­ra­e­lin osal­lis­tu­mi­ses­ta.

Is­ra­e­lin vii­suo­sal­lis­tu­mi­nen on he­rät­tä­nyt vas­tus­tus­ta maan Ga­zan kais­tal­le koh­dis­ta­man laa­jan hyök­käyk­sen vuok­si.

– Olem­me päät­tä­neet, et­tä osal­lis­tum­me Eu­ro­vii­sui­hin, vaik­ka tämä on kau­hea ti­lan­ne ja toi­voi­sim­me, et­tä Is­ra­el ei oli­si mu­ka­na, sa­noi Keis­te­ri UMK-fi­naa­lia edel­tä­väs­sä leh­dis­tö­ti­lai­suu­des­sa.

Eu­roo­pan yleis­ra­di­ou­ni­o­ni EBU on lin­jan­nut, et­tä Is­ra­el saa osal­lis­tua tu­le­viin vii­sui­hin, kos­ka maan yleis­ra­di­oyh­tiö täyt­tää osal­lis­tu­misk­ri­tee­rit ja kil­pai­lu ha­lu­taan pi­tää epä­po­liit­ti­se­na.

Eu­ro­vii­sut jär­jes­te­tään Ruot­sin Mal­mös­sä 7.–11. tou­ko­kuu­ta. Suo­mi ta­voit­te­lee pää­syä fi­naa­liin en­sim­mäi­ses­tä se­mi­fi­naa­lis­ta tiis­tai­na 7. tou­ko­kuu­ta.