Hen­riet­ta Ny­berg / STT

Yh­dek­säs­luok­ka­lais­ten ma­te­ma­tii­kan osaa­mi­nen jat­kaa hei­ken­ty­mis­tään.

Ai­em­piin vuo­siin ver­rat­tu­na op­pi­lai­den osaa­mi­nen oli hei­kom­paa vi­su­aa­lis­ta on­gel­man­rat­kai­sua ja pe­rus­te­lu­ja edel­lyt­tä­vis­sä di­gi­taa­li­sis­sa teh­tä­vis­sä, käy il­mi Kan­sal­li­nen kou­lu­tuk­sen ar­vi­oin­ti­kes­kus Kar­vin te­ke­mäs­tä tut­ki­muk­ses­ta.

Li­säk­si ma­te­ma­tii­kan sa­nas­toa ja kie­len­tä­mis­tä vaa­ti­vis­sa teh­tä­vis­sä oli ai­em­paa suu­rem­pi ero op­pi­lai­den vä­li­sis­sä tai­dois­sa.

– Mo­nel­le hei­kos­ti me­nes­ty­väl­le op­pi­laal­le oli­si ol­lut hyö­dyl­lis­tä saa­da ai­em­paa in­ten­sii­vi­sem­pää tu­kea jo var­hai­si­na kou­lu­vuo­si­na, sil­lä osaa­mi­se­ro­ja on vai­kea ku­roa um­peen ylä­luo­kil­la, kir­joit­taa Kar­vi tut­ki­muk­sen tie­dot­tees­sa.

Kar­vin mu­kaan ma­te­ma­tii­kan osaa­mi­nen on ol­lut las­kus­sa jo vuo­des­ta 2000. Op­pi­laat ja­kau­tu­vat nyt ma­te­ma­tii­kas­sa hei­kos­ti me­nes­ty­viin, kes­ki­o­saa­jiin ja erit­täin hy­vin osaa­viin.

Tut­ki­muk­sen mu­kaan op­pi­lail­la oli vai­keuk­sia teh­tä­vis­sä, jois­sa ma­te­maat­ti­nen on­gel­ma saa­tet­tiin rat­kais­ta piir­tä­mäl­lä. Li­säk­si las­ku­toi­mi­tus­ten kir­joit­ta­mi­nen di­gi­taa­li­sel­la ma­te­ma­tiik­ka­e­di­to­ril­la oli op­pi­lail­le haas­teel­lis­ta.

– Yl­lät­tä­vää on, et­tä jopa kym­pin op­pi­lail­la oli vai­keuk­sia di­gi­taa­li­ses­sa ko­kees­sa ar­vi­oi­da ne­li­ön si­sään mah­tu­vien kol­mi­oi­den mää­rää. Mää­rä ar­vi­oi­tiin puo­let lii­an pie­nek­si, kun pa­pe­ri-ky­nä­ko­keis­sa täl­lais­ta on­gel­maa ei ol­lut, sa­noo joh­ta­va ar­vi­oin­ti­a­si­an­tun­ti­ja Jari Met­sä­muu­ro­nen Kar­vis­ta tie­dot­tees­sa.

Kar­vin mu­kaan di­gi­taa­li­sen ym­pä­ris­tön haas­teet ei­vät se­li­tä ma­te­ma­tii­kan osaa­mi­sen pit­kä­ai­kais­ta las­kua.

Li­säk­si haas­tei­ta ai­heut­ti­vat teh­tä­vät, joi­den teh­tä­vä­nan­toon si­säl­tyi ou­dom­pia sa­no­ja ku­ten "funk­tio", "ja­ol­li­nen" tai "to­den­nä­köi­syys".

– Em­me tie­dä, on­ko hei­kom­man suo­riu­tu­mi­sen syy­nä op­pi­lai­den puut­teel­li­nen kes­kit­ty­mis­ky­ky vai on­ko on­gel­ma­na näi­den teh­tä­vien ym­mär­tä­mi­nen. Ma­te­ma­tii­kan tark­ka kie­li ja teh­tä­vis­sä esiin­ty­vät ar­ki­kie­lel­le vie­raat il­mai­sut näyt­tä­vät kui­ten­kin joh­ta­van kie­lel­li­ses­ti tai­ta­mat­to­mat op­pi­laat ai­em­paa hei­kom­piin suo­ri­tuk­siin, sa­noo Met­sä­muu­ro­nen.

Kar­vi tut­ki yh­dek­säs­luok­ka­lais­ten op­pi­mis­tu­lo­sar­vi­oin­nin ai­neis­to­jen avul­la syi­tä ma­te­ma­tii­kan hei­ken­ty­neen osaa­mi­sen taus­tal­la. Tut­ki­mus teh­tiin ke­vääl­lä 2021, ja sii­hen osal­lis­tui noin 12 500 yh­dek­säs­luok­ka­lais­ta eri puo­lil­la Suo­mea.