STT–AFP

Yh­dys­val­lois­sa hä­vin­neen häi­ve­hä­vit­tä­jän jään­teet on löy­det­ty, ker­too Char­les­to­nin len­to­tu­ki­koh­ta vies­ti­pal­ve­lu X:ssä. 80 mil­joo­nan dol­la­rin ar­voi­sen F-35-ko­neen jään­teet löy­det­tiin Ete­lä-Ca­ro­li­nas­ta noin kah­den tun­nin mat­kan pääs­tä len­to­tu­ki­koh­das­ta.

– Pyy­däm­me asuk­kai­ta vält­tä­mään alu­et­ta sen ai­kaa, et­tä jään­teet ote­taan tal­teen, sa­not­tiin puo­lus­tus­voi­mien lau­sun­nos­sa.

Kone hä­vi­si sun­nun­tai­na sen jäl­keen, kun sen len­tä­jä oli käyt­tä­nyt heit­tois­tuin­ta. Il­ma­voi­mat ei eri­tel­lyt syy­tä heit­tois­tui­men käyt­töön vaan ku­vai­li sitä "va­hin­gok­si".

Len­tä­jä sel­vi­si ko­nees­ta, mut­ta len­to­aan jat­ka­nees­ta häi­ve­hä­vit­tä­jäs­tä ei sen si­jaan löy­det­ty jäl­ke­ä­kään. Len­to­tu­ki­koh­ta pyy­si­kin ai­em­min X:ssä ylei­sön apua ko­neen­sa pai­kal­lis­ta­mi­ses­sa.

Etsintä sai irvileuat liikkeelle

Häi­ve­hä­vit­tä­jän hä­vi­ä­mi­nen kir­voit­ti usei­ta kom­ment­te­ja so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa. Muun mu­as­sa Char­les­to­nin alu­een kong­res­sie­dus­ta­ja Nan­cy Mace ky­se­li, ei­kö ko­nees­sa ole min­kään­lais­ta jäl­ji­ty­soh­jel­maa.

So­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa kier­si myös ma­ni­pu­loi­tu­ja ku­via, joi­den yh­tey­des­sä lu­pail­tiin löy­tö­palk­ki­o­ta ko­neen löy­ty­mi­ses­tä.

Yh­des­sä ku­vas­sa Uk­rai­nan pre­si­dent­ti Vo­lo­dy­myr Ze­lens­kyi oli muo­kat­tu po­see­raa­maan häi­ve­hä­vit­tä­jän edus­tal­la näyt­tä­en sil­tä, et­tä hän oli­si ot­ta­nut ko­neen. Ve­nä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan jäl­keen Ze­lens­kyi on pai­nos­ta­nut Yh­dys­val­to­ja toi­mit­ta­maan hä­vit­tä­jiä Uk­rai­naan.

Len­to­tu­ki­koh­dan tie­dot­ta­jan Je­re­my Hug­gin­sin mu­kaan hä­vin­neen häi­ve­hä­vit­tä­jän pai­kan­nuk­sen mah­dol­lis­ta­va trans­pon­de­ri ei ol­lut käy­tös­sä, min­kä li­säk­si ko­neen häi­ve­o­mi­nai­suu­det te­ke­vät sen pai­kan­nuk­ses­ta vai­ke­aa. F-35-hä­vit­tä­jät on tar­koi­tuk­sel­la ke­hi­tet­ty niin, et­tä nii­den pai­kal­lis­ta­mi­nen on vai­ke­aa.