Eu­ra­jo­en Eläk­keen­saa­jien ak­tii­vi­nen tal­koo­vä­ki ke­rä­si mu­ka­van sum­man toi­mies­saan vii­me elo­kuus­sa kah­vi­lan­pi­tä­ji­nä Lu­vi­an ke­sä­te­at­te­ris­sa.

Ee­va-Mai­ja Lei­no Eu­ra­jo­en Eläk­keen­saa­jis­ta ker­toi, et­tä hä­neen otet­tiin yh­teyt­tä, jos­ko yh­dis­tys hoi­tai­si te­at­te­rin ylei­sö­kah­vi­tuk­sen ja mak­ka­ran­pais­ton.

Yh­dis­tyk­sen puu­ha­nai­set Ee­va-Mai­ja Lei­no ja Hilk­ka Ven­no tart­tui­vat tuu­mas­ta toi­meen ja sai­vat 30 tal­koo­lais­ta hoi­ta­maan teh­tä­vän. Yh­teis­työ toi kai­kil­le hy­vää miel­tä.

– Ei nuo elä­ke­läi­set ole­kaan hul­lum­paa po­ruk­kaa, to­te­si eräs tal­koo­lai­nen.

Ku­lu­jen jäl­keen jäi 2000 eu­ron pot­ti ja­et­ta­vak­si. Yh­teis­työ­kump­pa­nik­si va­li­koi­tui tal­koo­lais­ten ja Eu­ra­jo­en Eläk­keen­saa­jien hal­li­tuk­sen pää­tök­sel­lä SPR:n Eu­ra­jo­en ja Lu­vi­an osas­tot. Toi­vo­mus oli, et­tä huo­mio koh­dis­tui­si Eu­ra­jo­el­la asu­viin ikäih­mi­siin.

– Nyt kun säh­kön­hin­ta on kal­lis­ta ja jou­lu­kin tu­los­sa, tu­lee tämä lah­joi­tus mo­nel­le enem­män kuin tar­pee­seen, to­te­si­vat yh­teen ää­neen Kaa­ri­na Tam­mi­nen ja Min­na Kuu­sis­to SPR:n Eu­ra­jo­en pai­kal­li­so­sas­tos­ta.

SPR:n Eu­ra­jo­en ja Lu­vi­an pai­kal­li­so­sas­tot ja­ka­vat jou­lu­vii­kol­la mah­dol­li­sim­man mo­nel­le ikäih­mi­sel­le noin 50 eu­ron ar­voi­set ruo­ka­kas­sit ja hy­vin­voin­ti­lah­ja­kor­tit yh­teis­työs­sä Kes­so­ten so­si­aa­li­toi­men ja ko­ti­hoi­don sekä Eu­ra­jo­en seu­ra­kun­nan kans­sa.