Ii­ro-Mat­ti Nie­mi­nen / STT

Ylen uu­tis- ja ajan­koh­tais­toi­min­nan vas­taa­va pää­toi­mit­ta­ja Jou­ko Jo­ki­nen sa­noo ole­van­sa pa­hoil­laan sii­tä, et­tä hä­nen lau­sun­ton­sa Aa­mu­leh­den en­ti­sen toi­mit­ta­jan Mat­ti Kuu­se­lan ta­pauk­ses­sa ovat joh­ta­neet Ylen jour­na­lis­min luo­tet­ta­vuu­den ky­see­na­lais­ta­mi­seen.

– Asia on täy­sin yk­si­se­lit­tei­nen. Ylen jour­na­lis­mis­sa se­pit­teel­le ei ole si­jaa. Olen pa­hoil­la­ni, et­tä ai­em­mat lau­sun­to­ni Aa­mu­leh­den en­ti­ses­tä toi­mit­ta­jas­ta ovat joh­ta­neet Ylen jour­na­lis­min luo­tet­ta­vuu­den ky­see­na­lais­ta­mi­seen, Jo­ki­nen sa­noo Ylen tie­dot­tees­sa.

Ylen vas­taa­vat toi­mit­ta­jat an­toi­vat kes­ki­viik­ko­na Ylen hal­lin­to­neu­vos­ton työ­va­li­o­kun­nal­le sel­vi­tyk­sen Ylen jour­na­lis­min pe­ri­aat­teis­ta. Ko­kouk­sen ai­hee­na oli vii­me päi­vien kes­kus­te­lu se­pit­teen roo­lis­ta jour­na­lis­mis­sa.

Ylen mu­kaan vas­taa­vat toi­mit­ta­jat Jo­ki­nen, Jo­han­na Törn-Mangs, Panu Pok­ki­nen ja Vil­le Vilén ker­toi­vat työ­va­li­o­kun­nal­le, et­tä se­pi­te ei kuu­lu mis­sään muo­dos­sa Ylen jour­na­lis­miin.

Hal­lin­to­neu­vos­ton työ­va­li­o­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja, kan­sa­ne­dus­ta­ja Si­nu­he Wal­lin­hei­mo (kok.) sa­noo tie­dot­tees­sa, et­tä työ­va­li­o­kun­ta on sel­vi­tyk­seen tyy­ty­väi­nen.

Aa­mu­leh­ti ker­toi vii­me vii­kol­la pois­ta­neen­sa ver­kos­ta 551 Kuu­se­lan kir­joit­ta­maa jut­tua sen jäl­keen, kun tämä oli ker­to­nut tuo­rees­sa elä­mä­ker­ras­saan se­pit­tä­neen­sä jut­tui­hin­sa osi­oi­ta.

Aa­mu­leh­den pää­toi­mit­ta­ja­na vuo­si­na 2010–2017 toi­mi­nut Jo­ki­nen sa­noi ai­em­min STT:lle, et­tä se­pi­tet­tä voi käyt­tää jour­na­lis­mis­sa, mut­ta ei uu­tis­teks­teis­sä tai uu­ti­sis­sa.

Aa­mu­leh­ti on ker­to­nut palk­kaa­van­sa ul­koi­sen sel­vi­tys­hen­ki­lön sel­vit­tä­mään Kuu­se­lan jut­tu­jen ko­ko­nai­suut­ta.