Kir­jo­jen yö jär­jes­te­tään Po­rin pää­kir­jas­tos­sa tors­tai­na 17. elo­kuu­ta kel­lo 16.00 al­ka­en. Nyt kah­dek­sat­ta ker­taa to­teu­tu­vas­sa mo­ni­puo­li­ses­sa kir­jal­li­suus­ta­pah­tu­mas­sa pu­reu­du­taan syn­nin ja hur­mi­on tee­moi­hin.

– Lä­hes­tym­me ai­het­ta hen­ki­löi­den, il­mi­öi­den ja his­to­ri­al­li­sen nä­kö­kul­man kaut­ta: mitä asi­oi­ta on ai­ko­jen saa­tos­sa pi­det­ty pa­heel­li­si­na? Mil­lais­ta on rik­koa ra­jo­ja ja yh­teis­kun­nal­li­sia nor­me­ja? En­tä mi­ten kir­joi­te­taan his­to­ri­al­lis­ta fik­ti­o­ta hur­mi­os­ta? ker­too pal­ve­lu­koor­di­naat­to­ri Heli Lep­pä­nie­mi Po­rin kir­jas­tos­ta.

Kir­jo­jen yö mars­sit­taa la­val­le kir­jai­li­ja­vie­rai­ta. Ter­hi Tar­ki­ai­nen ker­too hur­mi­ol­li­sis­ta his­to­ri­al­li­sis­ta ro­maa­neis­ta ja vam­pyy­reis­ta. Ka­pi­nal­li­sis­ta nai­sis­ta en­nen ja nyt kes­kus­te­le­vat An­na Kor­te­lai­nen ja Tiia Fors­st­röm juon­ta­ja­naan kir­jai­li­ja Ka­ro­lii­na Suo­nie­mi. Ra­jo­ja rik­ko­vis­ta ty­töis­tä kuul­laan myös Tym­pe­ät ty­töt -sar­ja­ku­van luo­ja Rii­na Tans­ka­sen haas­tat­te­lus­sa. Kir­jal­li­suu­den mo­ni­ot­te­li­ja Juha It­ko­sen haas­tat­te­lu joh­dat­taa sy­väl­le in­hi­mil­lis­ten ky­sy­mys­ten ää­rel­le.

Vai­kei­ta va­lin­to­ja ja syn­nin ra­jo­jen ve­toa poh­di­taan Art­tu Tuo­mi­sen uu­sim­man yh­teis­kun­nal­li­sen ri­kos­ro­maa­nin Va­pah­ta­jan jul­kis­tus­ti­lai­suu­des­sa. Jul­kis­ta­mis­ti­lai­suus al­kaa kel­lo 16.00. Va­pah­ta­ja on Tuo­mi­sen Del­ta-sar­jan 5. osa. Ti­lai­suu­des­sa haas­tat­te­li­ja­na on Erk­ka Oja­nen.

Arttu Tuomisen Delta-sarjan aiemmat osat ovat Verivelka, Hyvitys, Vaiettu ja Häväistyt.

Arttu Tuomisen Delta-sarjan aiemmat osat ovat Verivelka, Hyvitys, Vaiettu ja Häväistyt.

Kuva: Sanna Jääskeläinen

Las­ten kir­jo­jen yös­sä hul­lu­tel­laan tai­kuu­den ja mo­ni­puo­lis­ten työ­pa­jo­jen pa­ris­sa klo 17–19. Tai­ku­ri Jari Sil­ja­mä­ki esit­tää Kir­jo­ja ja tai­ko­ja -esi­tyk­sen, jos­sa kir­jat ovat suu­res­sa roo­lis­sa. Myös kat­so­jat pää­se­vät osal­lis­tu­maan tai­ko­jen te­ke­mi­seen. Työ­pa­jois­sa lap­set pää­se­vät tun­ne­tai­to­jen, sa­na­tai­teen ja hul­lun­haus­ko­jen hah­mo­jen pa­riin. Nuo­ril­le löy­tyy kir­jas­ton kel­la­ri­ker­rok­ses­ta pe­li­luo­la, jos­sa voi tu­tus­tua kir­jas­ton pe­li­lait­tei­siin ja -va­li­koi­maan. Pe­lat­ta­va­na on sekä lau­ta­pe­le­jä et­tä di­gi­taa­li­sia pe­le­jä.

Po­rin tai­de­kou­lun näyt­te­ly Syn­ti ja hul­luus tar­joi­lee tee­maan liit­ty­vää tai­det­ta näyt­te­ly­ti­las­sa. Il­lan ai­ka­na Sini Tuo­mi­sa­lo tun­nel­moi Bri­git­te Bar­dot’n lau­lu­jen pa­ris­sa kir­jas­ton kah­vi­os­sa, joka pal­ve­lee kä­vi­jöi­tä klo 22 saak­ka. Kir­jai­li­ja­vie­rai­den jäl­keen Sal­sas­tu­dio Jul­po tem­paa kä­vi­jät tans­sin hur­mi­oon ja vet­reyt­tää jä­se­net en­nen il­lan päät­tä­vää elo­ku­va­e­si­tys­tä. Ul­koil­ma­näy­tök­ses­sä kir­jas­ton ta­ka­pi­hal­la näh­dään Dome Ka­ru­kos­ken oh­jaa­ma elo­ku­va Kiel­let­ty he­del­mä. Se ker­too nuo­ris­ta nai­sis­ta, jot­ka läh­te­vät ke­säk­si us­kon­nol­li­ses­ta yh­tei­sös­tä it­se­ään ja va­pau­den ra­jo­ja et­si­mään.

Kir­jo­jen yö Po­rin pää­kir­jas­tol­la tors­tai­na 17. elo­kuu­ta klo 16–24. Lap­sil­le oh­jel­maa klo 17–19 las­ten osas­tol­la. Po­rin kau­pun­gin­kir­jas­ton jär­jes­tä­mä ta­pah­tu­ma on mak­su­ton ja kai­kil­le avoin. Kir­jo­jen yön ai­ka­tau­lu ja oh­jel­ma löy­ty­vät kir­jas­ton verk­ko­si­vuil­ta.

Läh­de: Po­rin pää­kir­jas­ton tie­do­te