STT

Säh­kö­verk­ko­yh­tiö Ca­ru­na ker­too ko­rot­ta­van­sa säh­kön­ja­ke­lun hin­to­ja en­si vuo­den alus­ta al­ka­en. Yh­ti­ön tie­dot­teen mu­kaan hin­nan­ko­ro­tus­ten taus­tal­la on kus­tan­nus­ten nou­su Suo­mes­sa.

Hin­nat nou­se­vat Ca­ru­nan mo­lem­pien ja­ke­lu­yh­ti­öi­den asi­ak­kail­la. Ca­ru­na Oy:n asi­ak­kail­la ve­rol­li­set hin­nat nou­se­vat kes­ki­mää­rin 3,9 pro­sent­tia ja Ca­ru­na Es­poo Oy:n asi­ak­kail­la kes­ki­mää­rin 2,9 pro­sent­tia.

Ca­ru­na en­na­koi nos­ta­van­sa hin­to­ja uu­del­leen jo en­si vuo­den jäl­ki­puo­lis­kol­la. Tar­vet­ta jat­ko­ko­ro­tuk­sil­le ar­vi­oi­daan en­si vuo­den al­ku­puo­lis­kon ai­ka­na.