STT

Tä­män vuo­den Fred­rik Pa­cius -pal­kin­to on myön­net­ty Hel­sin­gin kau­pun­gi­nor­kes­te­rin yli­ka­pel­li­mes­ta­ril­le Su­san­na Mäl­kil­le. Mälk­ki sai 15  000 eu­ron pal­kin­non in­to­hi­moi­sen ana­lyyt­ti­ses­tä ja hie­nos­tu­neen hal­li­tus­ta muu­sik­kou­des­ta, pe­rus­te­luis­sa sa­no­taan.

Vuon­na 1969 syn­ty­nyt Mälk­ki tun­ne­taan eri­tyi­ses­ti tai­dok­kaas­ta yh­teis­työs­tään ny­ky­sä­vel­tä­jien kans­sa. Hän teki lä­pi­mur­ton­sa vuon­na 1999, kun hän joh­ti Tho­mas Ade­sin ka­ma­ri­oop­pe­ran Hel­sin­gis­sä. Pal­kin­non pe­rus­te­luis­sa Mäl­kin ker­ro­taan rik­ko­neen la­si­ka­ton ja uu­dis­ta­neen Hel­sin­gin kau­pun­gi­nor­kes­te­rin oh­jel­ma­po­li­tiik­kaa roh­ke­as­ti.

Pal­kin­non ja­kaa Svens­ka lit­te­ra­tur­säl­ls­ka­pet i Fin­land vuo­sit­tain hen­ki­löl­le, joka edis­tää suo­ma­lais­ta mu­siik­kie­lä­mää Fred­rik Pa­ciuk­sen hen­ges­sä.