Taru Ant­ti­la

– Ei mi­ten­kään fa­naat­ti­ses­ti, mut­ta seu­raan vii­su­ja kyl­lä ko­to­na si­vu­sil­mäl­lä ja niin kau­an kuin py­syn he­reil­lä. Se on ikään kuin kan­sa­lais­vel­vol­li­suus. Suo­men edus­ta­ja ei ole lä­hel­lä omaa mu­siik­ki­ma­ku­a­ni, mut­ta ovat­han siel­lä pär­jän­neet hy­vin oman­lai­sen­sa esiin­ty­jät, ku­ten Lor­di tai Kää­ri­jä. Mie­len­kiin­nol­la odo­tan, mi­ten käy.

Ta­pio Haa­pa­ran­ta

– Sen ver­ran kiin­nos­ta­vat, et­tä kat­son, mut­ta ei elä­mää­ni het­kau­ta mi­hin­kään suun­taan, pär­jä­tään tai ei. Kää­ri­jän kans­sa olem­me mu­sii­kil­li­ses­ti eri aal­to­pi­tuu­del­la, mut­ta tä­män vuo­den edus­ta­ja Win­dows95man on sel­väs­ti pa­rem­pi. Hä­nen mu­sii­kis­saan on jopa jon­kin­lai­nen me­lo­dia Suo­mi voi eh­kä pär­jä­tä ihan hy­vin.

Ma­ri­ka Mäki

– Kyl­lä Eu­ro­vii­sut kiin­nos­ta­vat. Ovat kiin­nos­ta­neet jo pit­kään ja ovat yk­si ke­vään mer­keis­tä. Ys­tä­vien kans­sa olem­me vä­lil­lä jär­jes­tä­neet oi­kein ki­sas­tu­di­oi­ta ja vii­su­pin­go­ja. Suo­men edus­ta­ja Win­dows95man kuu­los­taa sitä pa­rem­mal­ta mitä enem­män kap­pa­let­ta kuun­te­lee, mut­ta Kää­ri­jää ei voi­ta ku­kaan.