SAL­LI SAAS­TA­MOI­NEN

Ant­ti Ke­to­nen on to­ti­ses­ti an­sain­nut jou­lu­rau­han­sa, sil­lä jou­lu­na on ta­ka­na 1,5 kuu­kaut­ta kes­tä­nyt huo­lel­la ra­ken­net­tu ja to­teu­tet­tu Jou­lu­lau­lu­ni-kier­tue. Kun kier­tue päät­tyy 22. jou­lu­kuu­ta, on hän lau­la­nut jou­lu­miel­tä ih­mi­sil­le kir­kois­sa ja kon­sert­ti­sa­leis­sa 25 paik­ka­kun­nal­la ym­pä­ri Suo­men sekä kol­mes­sa lai­va­kon­ser­tis­sa. Vä­liin on mah­tu­nut myös muu­ta­ma nor­mi­keik­ka.

Oli­sit­pa sy­lis­sä­ni -de­byyt­ti­al­bu­mil­laan suur­suo­si­oon nous­sut Ant­ti Ke­to­nen las­ki kier­tu­een puo­li­vä­lis­sä, et­tä mar­ras­kuun alun jäl­keen hän on ol­lut ko­to­na yh­den päi­vän.

– Mut­ta on­han tämä hui­ke­aa! Ih­mi­set tu­le­vat kirk­koon. Kuun­te­le­vat. Rau­hoit­tu­vat. Hy­myi­le­vät. Näis­sä het­kis­sä on jo­tain tai­kaa, iloit­see ke­säl­lä­kin 30 fes­ta­ri­keik­kaa bän­din­sä kans­sa teh­nyt ar­tis­ti mah­dol­li­suu­des­taan mas­sii­vi­seen kirk­ko- ja kon­sert­ti­sa­li­kier­tu­ee­seen.

Ant­ti Ke­to­sen soo­lou­ra al­koi it­se asi­as­sa jou­lu­lau­luis­ta. En­sim­mäi­sen sing­len­sä, Jou­lu val­taa sy­dä­men, hän jul­kai­si 2008 ja sa­man­ni­mi­sen jou­lu­le­vyn 2015. Po­tin rä­jäyt­ti kui­ten­kin 2017 jul­kais­tu Oli­sit­pa sy­lis­sä­ni -kap­pa­le. Lau­la­ja ei osan­nut va­rau­tua hur­jaan suo­si­oon, vaik­ka oli­kin sitä mais­ta­nut jo Nel­jän­suo­ra-yh­ty­een so­lis­ti­na.

– Kaik­ki ta­pah­tui, voi sa­noa, yh­des­sä yös­sä. Ky­se­ly­jä tuli joka paik­kaan ja kas­vot tu­li­vat tu­tuk­si.

Suo­sio on kas­va­nut niin hur­jak­si, et­tä hä­nel­lä täy­tyy ol­la in­nok­kaim­pien fa­nien va­ral­ta tur­va­mie­het mu­ka­na kon­ser­teis­sa, jopa kir­kois­sa.

– Fa­nit ovat tär­keä osa tätä työ­tä, hän ym­mär­tää.

Yleen­sä fa­ni­ta­paa­mi­set on li­sät­ty kon­sert­ti­lip­puun, joka mak­saa sil­loin vä­hän enem­män, mut­ta jou­lu­kier­tu­eel­la ta­paa­mi­set ovat il­mai­sia.

– Kirk­koon tul­laan kui­ten­kin rau­hoit­tu­maan, jo­ten ta­paa­mi­sis­sa ei ole käy­nyt niin sa­not­tu­ja yli­lyön­te­jä, mut­ta ai­kaa niis­sä on vie­räh­tä­nyt hel­pos­ti tun­ti, jopa enem­män­kin.

Lau­la­ja ke­huu kirk­ko­jen tun­nel­maa hie­nok­si.

– Akus­tii­kas­ta al­ka­en, vaik­ka se on­kin ar­mo­ton lau­la­jal­le, kun kuu­lee hil­jai­sem­mat­kin hen­käi­syn­sä.

Kier­tue on ra­ken­net­tu kai­kin kei­noin kuu­li­ja­ys­tä­väl­li­sek­si.

– Tek­nii­kas­sa on am­mat­ti­se­pät ja sel­lai­set jär­jes­tel­mät, et­tä is­tu­ma­pai­kas­ta huo­li­mat­ta ää­ni kan­tau­tuu hie­nos­ti, ei vain kai­ku­na edes­tä.

Kon­ser­teis­sa kuul­laan kap­pa­lei­ta Ke­to­sen jou­lu­al­bu­mil­ta, ar­tis­tin omia suo­sik­ki­jou­lu­lau­lu­ja sekä ai­van uu­sia kap­pa­lei­ta. Yk­si uu­sis­ta, Mil­joo­na ti­mant­tii, on mu­ka­na myös Ylen An­na lau­lu lah­jak­si -kon­ser­tis­sa.

– Kier­tu­eel­la se lau­le­taan yh­des­sä pai­kal­li­sen lap­si­kuo­ron kans­sa, ku­ten myös Tul­koon jou­lu -lau­lu. Olen it­se lap­si- ja nuo­ri­so­kuo­ron kas­vat­ti. Muis­tan, mi­ten hie­noa oli pääs­tä esiin­ty­mään eri ti­lai­suuk­sis­sa, jo­ten ha­lu­sin tar­jo­ta tä­män ko­ke­muk­sen nyt pai­kal­li­sil­le lap­si­kuo­roil­le.

Ko­ke­mä­en kir­kos­sa 20. jou­lu­kuu­ta jär­jes­tet­tä­vän kon­ser­tin kuo­ro­yh­teis­työs­tä ei ole vie­lä so­vit­tu, mut­ta jos lap­si­kuo­ro­si ha­lu­aa mu­kaan, ota yh­teyt­tä säh­kö­pos­tit­se mah­dol­li­sim­man pian: em­mi@rh-en­ter­tain­ment.fi

Jou­lu­kier­tu­eel­la kuul­laan myös Oli­sit­pa sy­lis­sä­ni -kap­pa­le.

– Li­sä­sim­me kap­pa­leen jou­luoh­jel­mis­toon ylei­sön toi­vees­ta. Teim­me sii­tä akus­ti­sem­man ver­si­on. Ylei­sö yl­lä­te­tään yh­des­sä kap­pa­lees­sa myös a cap­pel­la -lau­lan­nal­la.

Ant­ti Ke­to­sen oma jou­lu?

– Otan ren­nos­ti ja kat­se­len ko­ti­mai­sia sar­jo­ja. Odo­tan, et­tä saan kin­kun uu­niin, teh­dä kink­ku­vii­pa­lei­ta ja syö­dä nii­tä si­na­pin, korp­pu­jen ja suo­la­kurk­ku­jen kans­sa. Pa­riin kuu­kau­teen oh­jel­maa­ni ei ole suun­ni­tel­tu juu­ri­kaan muu­ta kuin jos­sain vai­hees­sa me­nen stu­di­oo­ni ja jat­kan en­si vuon­na jul­kais­ta­van le­vy­ni te­koa.

Jou­lu­kuus­ta hän ei ko­ris­te­le vain it­sel­leen, vaan pe­rin­tei­ses­ti koko ker­ros­ta­lon asuk­kai­den ilok­si.

– Kaik­ki ovat sitä kii­tel­leet.