Mai­ju Yli­pies­sa / STT

Is­ra­e­lin eu­ro­vii­su­e­dus­ta­ja Eden Go­lan jat­kaa odo­te­tus­ti vii­su­fi­naa­liin tors­tain se­mi­fi­naa­lis­ta.

Is­ra­e­lin vii­suo­sal­lis­tu­mi­seen on koh­dis­tu­nut ko­vaa vas­tus­tus­ta, mut­ta maan fi­naa­li­paik­ka oli en­nak­koon odo­tet­tu. Is­ra­e­lin edus­tus­kap­pa­le Hur­ri­ca­ne on muo­kat­tu ver­sio lii­an po­liit­ti­se­na pi­de­tys­tä kap­pa­lees­ta Oc­to­ber Rain. Al­ku­pe­räis­tä teks­tiä on pi­det­ty viit­tauk­se­na Ha­ma­sin hyök­käyk­seen.

Aree­nal­la pai­kal­la ol­lut me­dia, muun mu­as­sa Hel­sin­gin Sa­no­mat ja Af­tonb­la­det, ovat ra­por­toi­neet esi­tyk­sen saa­neen osak­seen sekä buu­aus­ta et­tä hur­raus­ta.

Is­ra­e­lin vii­suo­sal­lis­tu­mi­seen on koh­dis­tu­nut ko­vaa vas­tus­tus­ta maan Ga­zas­sa käy­män so­dan vuok­si. So­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa ja­et­tu­jen vi­de­oi­den pe­rus­teel­la myös se­mi­fi­naa­lin har­joi­tuk­sis­sa aree­nal­la oli kuu­lu­nut buu­aus­ta ja pa­les­tii­na­lai­sia tu­ke­nei­ta huu­dah­duk­sia.

Jat­koon pää­si­vät toi­ses­ta se­mi­fi­naa­lis­ta li­säk­si Lat­via, Itä­val­ta, Hol­lan­ti, Nor­ja, Kreik­ka, Viro, Sveit­si, Ge­or­gia ja Ar­me­nia. Fi­naa­lin ul­ko­puo­lel­le jäi­vät Mal­ta, Al­ba­nia, Tshek­ki, Tans­ka, San Ma­ri­no ja Bel­gia.

Se­mi­fi­naa­leis­sa jat­koon­pää­si­jät rat­kais­taan pel­käl­lä ylei­sö­ää­nes­tyk­sel­lä.

Vii­su­fi­naa­li pi­de­tään lau­an­tai­na.

Se­mi­fi­naa­lis­ta jat­koon pääs­sei­den me­di­a­ti­lai­suu­des­sa Go­lan ker­toi ole­van­sa tun­tei­den val­las­sa ja kiit­ti hän­tä ää­nes­tä­nei­tä.

– Olen in­nois­sa­ni, et­tä pää­sen la­val­le vie­lä ker­ran ja voin ja­kaa rak­kaut­ta­ni kaik­kien kans­sa, Go­lan sa­noi.

Go­la­nil­ta ky­syt­tiin me­di­a­ti­lai­suu­des­sa myös, on­ko tämä ker­taa­kaan aja­tel­lut, et­tä osal­lis­tu­mal­la Eu­ro­vii­sui­hin hän vaa­ran­taa mui­den edus­ta­jien ja ylei­sön tur­val­li­suu­den. Juon­ta­ja eh­ti jo sa­noa, et­tei Go­la­nin tar­vit­se vas­ta­ta, jos ei ha­lua, mut­ta tämä vas­ta­si kui­ten­kin.

– Mi­nus­ta olem­me kaik­ki tääl­lä vain yh­des­tä syys­tä. EBU te­kee kaik­ki mah­dol­li­set tur­va­toi­met, et­tä tämä oli­si tur­val­li­nen ja yh­te­näi­nen paik­ka kai­kil­le. Us­kon, et­tä tääl­lä on tur­val­lis­ta kai­kil­le, em­me oli­si muu­ten tääl­lä, Go­lan sa­noi.

Uu­tis­toi­mis­to NTB ky­syi ai­em­min tors­tai­na Go­la­nil­ta har­joi­tus­ten ai­ka­na ta­pah­tu­nees­ta buu­aa­mi­ses­ta. Go­lan vas­ta­si ha­lu­a­van­sa kes­kit­tyä po­si­tii­vi­siin asi­oi­hin.

– Olen saa­nut ih­mi­sil­tä myös niin pal­jon hy­vää ener­gi­aa ja hy­viä vi­bo­ja. Tu­lin an­ta­maan sy­dä­me­ni ja an­ta­maan kaik­ke­ni lau­laak­se­ni, il­mais­tak­se­ni ää­nem­me ja edus­taak­se­ni maa­ta­ni yl­pe­äs­ti. Vain sil­lä on mer­ki­tys­tä, Go­lan sa­noi.

Ruot­sa­lais­leh­ti Exp­res­se­nin mu­kaan jär­jes­tyk­sen­val­vo­jat pois­ti­vat tors­tai-il­ta­päi­vän har­joi­tus­ten yh­tey­des­sä aree­nal­ta ih­mi­siä, joil­la oli pa­les­tii­na­lais­ten lip­pu­ja ja pa­les­tii­na­lais­hui­ve­ja. Ta­pah­tu­mas­sa on sal­lit­tu vain vii­sui­hin osal­lis­tu­vien mai­den li­put sekä sa­teen­kaa­ri­li­put.

Suo­mea Eu­ro­vii­suis­sa vii­me vuon­na edus­ta­nut Kää­ri­jä eli Jere Pöy­hö­nen nou­si vii­su­la­val­le toi­sen se­mi­fi­naa­lin vä­li­ai­ka­e­siin­ty­jä­nä.

En­nen esiin­ty­mis­tään Kää­ri­jä ker­toi Ins­tag­ram-ti­lil­lään, et­tä hä­nes­tä ja Eden Go­la­nis­ta on jul­kais­tu vi­deo il­man hä­nen lu­paan­sa.

– Ta­pa­sin tä­nään sat­tu­mal­ta Is­ra­e­lin eu­ro­vii­su­e­dus­ta­jan ja meis­tä ku­vat­tiin vi­deo. Se jul­kais­tiin so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa il­man lu­paa­ni. Pyyn­nöis­tä­ni huo­li­mat­ta vi­de­o­ta ei ole pois­tet­tu. Ha­lu­an sel­ven­tää ja ko­ros­taa, et­tei vi­deo ole min­kään­lai­nen po­liit­ti­nen kan­na­not­to tai tuen osoi­tus, Kää­ri­jän Ins­tag­ram-ta­ri­nois­sa jul­kais­tus­sa teks­tis­sä lu­kee.

Me­di­a­tie­to­jen mu­kaan vi­deo oli jul­kais­tu Eden Go­la­nin Ins­tag­ram-ta­ri­nois­sa, jos­ta se on sit­tem­min pois­tet­tu.

Kää­ri­jä esiin­tyi vii­suis­sa vä­li­ai­ka­nu­me­ros­sa, jos­sa teh­tiin pi­laa sii­tä, mil­tä vii­sut oli­si­vat voi­neet Suo­mes­sa näyt­tää. Suo­mi-kli­sei­tä vi­li­se­vän osi­on päät­teek­si Kää­ri­jä nou­si tans­si­joi­neen la­val­le esit­tä­män ly­hy­en ver­si­on Cha cha cha -kap­pa­lees­ta.

Kää­ri­jän esi­tys sai vii­su­y­lei­söl­tä suu­ret suo­si­o­no­soi­tuk­set. Esiin­ty­mi­sen päät­teek­si kuu­los­ti sil­tä, et­tä Kää­ri­jä huu­si sa­nat "no war" (ei so­taa).