San­na Jääs­ke­läi­nen

Kun mä dal­laan kes­kel yö­tä Uu­si­koi­vis­ton­tie­tä, toi­von et­tä oi­sin ko­to­na, mut­ta mat­kaa on vie­lä...

Näin rii­mit­te­lee po­ri­lai­nen Jam-I eli Jami Täh­ti­nen, 23. Bii­si ker­too sii­tä, kuin­ka Jami tal­laa kos­te­an il­lan jäl­keen koh­ti ko­tia. Kä­vel­les­sä sa­nat tait­tu­vat Ja­min pääs­sä ja muut­tu­vat rä­pin sä­keik­si. Teks­tin te­ke­mi­nen ei jätä rau­haan en­nen kuin sa­nat on tal­le­tet­tu muis­tiin.

Pa­pe­ril­la ja ky­näl­le mä py­hi­tän päi­vät...

To­si­a­si­as­sa Jami kir­joit­taa teks­tin­sä pu­he­li­mel­la. Kir­joit­ta­mi­nen käy no­pe­as­ti ja teks­tiä syn­tyy eri pai­kois­sa: bus­sis­sa, ko­to­na, ka­ve­rei­den kans­sa hen­gail­les­sa.

Kir­joit­ta­mi­nen aut­taa kä­sit­te­le­mään omaa elä­mää. Ja­mil­la on Spo­ti­fyis­sa ai­hees­ta kuu­den bii­sin EP.

– Ne bii­sit ker­too mus­ta, omas­ta elä­mäs­tä, ei oo ra­haa mil­lä le­veil­lä, mut hom­ma on ai­too.

Teks­ti voi läh­teä ide­as­ta tai mie­li­a­las­ta. Teks­tiin voi pur­kaa fii­lik­set.

– Eri ti­lan­teis­sa syn­tyy eri­lai­sia bii­se­jä. Kir­joi­tus­fii­lis tu­lee ja vä­lil­lä syn­tyy bii­si al­le tun­nis­sa, vä­lil­lä me­nee pi­dem­pään.

Jami kir­joit­taa joka päi­vä.

– Pu­he­li­mes­sa on tu­hat muis­tiin­pa­noa, on bii­se­jä ja teks­te­jä. On hyvä ol­la val­mii­na ai­hi­oi­ta.

Jami Jam-I Tähtinen kertoo nuorena harrastaneensa nyrkkeilyä. Nykyään hän ottelee freestyleräpin merkeissä.

Jami Jam-I Tähtinen kertoo nuorena harrastaneensa nyrkkeilyä. Nykyään hän ottelee freestyleräpin merkeissä.

Sun pi­tää päät­tää pi­dät­kö ta­kin oi­kein päin vai lä­heks kään­tää. Elä­mä on va­lin­to­jen maa­il­ma.

Mu­sii­kin te­ke­mi­nen al­koi noin seit­se­män vuot­ta sit­ten. Jami lait­toi en­sim­mäi­set bii­sit SoundC­lou­diin ja pik­ku­hil­jaa musa on kas­va­nut yhä isom­mak­si osak­si hä­nen elä­mään­sä.

– Joo, isom­pi liek­ki vuo­si vuo­del­ta. Il­man mu­siik­kia en voi­si enää ol­la.

2017 Ka­la­hol­man kou­lun por­tail­ta tää hom­ma läh­ti, jen­gi näki meit­sis jo­tain mitä mä en.

Räp­pi­he­rä­tys tuli to­si­aan Ka­la­hol­man kou­lul­la, jos­sa Jami hen­gai­li ka­ve­rei­den kans­sa. Hän kuun­te­li tuol­loin me­tal­lia, ei­kä pi­tä­nyt suo­mi­räp­piä mi­nään.

– Aloim­me sii­nä heit­tää bii­tin pääl­le frees­ty­le­räp­piä. Sen jäl­keen kir­joit­te­lin jo­tain, tein po­ru­kal­le oman bii­sin. Ää­ni­tin sen, ei­kä men­nyt kau­an kun jo nuok­ka­ril­la sil­le nau­res­kel­tiin, hän ker­too.

– Aloin kui­ten­kin teh­dä li­sää ja ke­hi­tyin. Räp­pi ei ol­lut enää vit­si.

Hän tu­tus­tui mui­hin mu­sii­kin­te­ki­jöi­hin. Tär­ke­äk­si yh­teis­työ­kump­pa­nik­si nou­si sil­loin vie­lä Po­ris­sa asu­va räp­pä­ri Mi­qu­e­li eli Miik­ka Au­ra­la, jon­ka kans­sa Jami heit­ti keik­kaa Kruu­nun­pe­ri­jät-duo­na. Nyt hän haa­vei­lee, jos sai­si koot­tua ison räp­pi­ryh­män.

– Po­ris­sa on jen­giä, te­ki­jöi­tä, jois­ta voi­si ra­ken­taa ison pos­sen.

Jam-I on tehnyt kuuden biisin EP:n, joka löytyy Spotifyista.

Jam-I on tehnyt kuuden biisin EP:n, joka löytyy Spotifyista.

Pi­tää vaa tie­tää, min­ne tää tie tääl vie­kään, mik­sen oo pe­ril­lä siel viel­kään, en mä ees tiiä mi­hin me­nos, tie­dän vaan, et mä oon elos, en­kä suos­tu elää enää tääl­lä pe­los.

Vii­me ai­koi­na Jami on in­nos­tu­nut frees­ty­le­rä­pis­tä, jos­sa rii­mit syn­ty­vät esi­tyk­sen ai­ka­na imp­ro­vi­soi­dus­ti. Hän on osal­lis­tu­nut jo muu­ta­maan kil­pai­luun­kin. Mar­ras­kuus­sa Jami osal­lis­tuu frees­ty­len suo­men­mes­ta­ruus­ki­soi­hin Hel­sin­gis­sä.

– Frees­ty­les­sä kiin­nos­taa se, mi­ten teks­tiin saa jat­ku­mon ja ylei­sön mie­len­kiin­non pi­det­tyä yl­lä.

Kil­pai­lu­ti­lan­tees­sa saa vas­tus­ta­jan ja sit­ten al­kaa bat­t­le (tais­te­lu), jos­sa vas­ta­puol­ta dis­sa­taan.

– Se on sel­lais­ta hy­vän­tuu­lis­ta vit­tui­lua. Ei ke­nel­le­kään jää huo­no­ja fii­lik­siä, lo­puk­si kä­tel­lään tai ha­la­taan, Jami sa­noo.

Ot­sik­ko, ing­res­sin al­ku ja teks­tin tum­men­ne­tul­la kir­joi­te­tut koh­dat ovat lai­nauk­sia Jam-I:n bii­seis­tä, jot­ka löy­ty­vät suo­ra­tois­to­pal­ve­lu Spo­ti­fyis­ta.