Jou­le­van­geel­jum-mu­siik­ki­näy­tel­mä täyt­tää Van­han Rau­man ka­dut. Mu­siik­ki­näy­tel­män esi­tys­päi­vä sekä har­joi­tus­päi­vät ai­heut­ta­vat muu­tok­sia Van­han Rau­man lii­ken­ne­jär­jes­te­lyi­hin jo maa­nan­tais­ta 12. jou­lu­kuu­ta läh­tien. Näy­tel­mää esit­tää Van­han Rau­man alu­eel­la noin 250 esiin­ty­jää nel­jäl­lä koh­taus­pai­kal­la ja ka­duil­la esiin­ty­mis­paik­ko­jen ym­pä­ris­tös­sä.

Vas­taa­va kult­tuu­ri­tuot­ta­ja Lei­la Sten­fors ker­too, et­tä poik­keuk­sel­li­sil­la lii­ken­ne­jär­jes­te­lyil­lä tur­va­taan sa­to­jen har­joi­tuk­siin osal­lis­tu­vien sekä ylei­sön tur­val­li­suut­ta kat­se­lu­a­lu­eil­la.

Joulevangeeljum-musiikkinäytelmän pääroolien ensimmäiset kiinnitykset ovat muusikko, taiteilija Kalle Virtanen, näyttelijä, muusikko Venla Wallenius sekä laulaja Elina Vettenranta. KUVA: TUIJA SAARINEN

Joulevangeeljum-musiikkinäytelmän pääroolien ensimmäiset kiinnitykset ovat muusikko, taiteilija Kalle Virtanen, näyttelijä, muusikko Venla Wallenius sekä laulaja Elina Vettenranta. KUVA: TUIJA SAARINEN

Sul­je­tuil­la ka­tuo­suuk­sil­la saa liik­kua kä­vel­len. Alu­een kiin­teis­töil­le aja­mi­nen on mah­dol­lis­ta saa­tet­tu­na, mut­ta lii­ken­tee­noh­jaa­jien py­säh­ty­mis­ke­ho­tuk­seen ja odot­ta­mi­seen tu­lee va­rau­tua. Har­joi­tuk­sia pi­de­tään maa­nan­tais­ta tors­tai­hin klo 17.00 al­ka­en, kun ajo­neu­vo­lii­ken­ne ta­va­no­mai­ses­ti­kin vä­he­nee alu­eel­la.

Lue li­sää: "Jou­lu­puk­ki asuu Kor­va­tun­tu­ril­la, ei­kä tule muut­ta­maan Rau­mal­le. Olem­me teh­neet tie­toi­sen va­lin­nan, et­tä pa­nos­tam­me tont­tui­hin"

Var­si­nai­nen esi­tys­päi­vä koit­taa lau­an­tai­na 17. jou­lu­kuu­ta. Esi­tyk­set ovat kel­lo 16.00 ja 19.00.

Näy­tel­män nel­jä koh­taus­ta jär­jes­te­tään Kaup­pa­to­ril­la, Ka­la­to­ril­la, Py­hän Kol­mi­nai­suu­den kir­kon rau­ni­oil­la ja Py­hän Ris­tin kir­kol­la. Ylei­sö­näy­tök­siin osal­lis­tu­vat ih­mi­set liik­ku­vat kul­ku­een muo­dos­sa esiin­ty­mis­pai­kal­ta seu­raa­val­le.