Juk­ka Sil­vast

Jot­kut en­si ke­sän esi­tyk­sien si­säl­lös­tä tie­tä­vät ku­vaa­vat sitä hui­ke­ak­si näy­tel­mäk­si. Kaik­kea te­ki­jät ei­vät avaa, ja on­han näy­tel­män vii­meis­te­ly kes­ken. Lon­ke­roi­ta po­ri­lai­nen Sini Tuo­mi­sa­lo miet­tii Au­rin­ko­ran­ni­kol­la Es­pan­jas­sa, mis­sä hän on työs­sä­op­pi­mis­jak­sol­la Sa­ta­e­dus­ta.

Tuo­mi­sa­lo ot­ti pa­rik­seen tu­tun ul­vi­la­lai­sen Jas­ka Aal­lon. He muo­dos­ta­vat tu­le­van mu­siik­ki­näy­tel­män yti­men.

– Tu­le­va­na ke­sä­nä olem­me ajan her­mol­la. Nuo kak­si sa­naa "ajan her­mol­la" si­säl­ty­vät mu­siik­ki­näy­tel­män ni­meen ta­val­la tai toi­sel­la, Tuo­mi­sa­lo avaa tu­le­vaa.

Esityspaikkana oleva ulkovarasto sijaitsee Reposaaren entisen ympäristöntutkimuskeskuksen korttelissa aivan asuinaluetta halkovan paikallistien vieressä.

Esityspaikkana oleva ulkovarasto sijaitsee Reposaaren entisen ympäristöntutkimuskeskuksen korttelissa aivan asuinaluetta halkovan paikallistien vieressä.

Jukka Silvast

En­si ke­säk­si esi­tys­paik­ka löy­tyi ex-kan­sa­ne­dus­ta­jan, va­ra­tuo­ma­ri Jou­ni Leh­ti­mä­en omis­tuk­seen­sa hank­ki­mas­ta ke­hi­tys­työn koh­tee­na ole­vas­ta kort­te­lis­ta, sen tyh­jäs­tä ul­ko­va­ras­tos­ta Re­po­saa­res­ta. Tuo­mi­sa­lo sat­tui ky­sy­mään Leh­ti­mä­el­tä, ei hä­nel­lä oli­si mi­tään esi­tyk­seen so­vel­tu­vaa ti­laa ra­ken­nuk­sis­sa. Tuo­mi­sa­lon pro­duk­ti­ot ovat vaih­ta­neet sään­nöl­li­ses­ti paik­kaa kesä toi­sen­sa jäl­keen. Tila löy­tyi.

Esi­tys­kau­teen kuu­luu 20 noin kah­den tun­nin näy­tel­mä­e­si­tys­tä ke­sä­kuun lo­pul­ta elo­kuul­le. Tuo­mi­sa­lo ja Aal­to tuo­vat la­val­le "mo­ni­puo­lis­ta tou­hui­lua", ku­ten Tuo­mi­sa­lo il­mai­see. Vauh­tia hän lu­paa. Mu­ka­na on tun­net­tu­ja re­po­saa­re­lai­sia hah­mo­ja mul­ti­me­di­ayh­teyk­sin ku­ten te­ams-lin­ki­tyk­sel­lä. Aal­to ja Tuo­mi­sa­lo ovat ryt­mit­tä­mäs­sä näy­tel­mää omi­na per­soo­ni­naan.

– Osal­lis­tam­me li­säk­si myös kat­so­jia.

Sini Tuo­mi­sa­lo sa­noo, et­tä hän on ta­ri­nan­ker­to­ja, ja ke­säl­lä pin­nal­le nou­see Re­po­saa­ren mat­kai­lu. Re­po­saa­res­ta kuu­lem­ma riit­tää ta­ri­noi­ta vaik­ka mil­lai­siin mat­kai­lul­li­siin ulot­tu­vuuk­siin. Hän on sel­väs­ti in­nos­tu­nut saa­ren mat­kai­lun ke­hit­tä­mi­ses­tä muu­toin­kin.

Tä­nään Tuo­mi­sa­lo opas­taa tu­ris­te­ja ete­län läm­mös­sä työ­har­joit­te­lu­jak­sol­la Bri­git­te Bar­dot´n roo­lis­sa. Rans­ka­lai­nen kun fil­ma­si elo­ku­viin­sa koh­tauk­sia sa­mois­sa mai­se­mis­sa.

Re­po­saa­reen opas­te­tut ret­ket roo­li­hah­mon ve­tä­mi­nä ovat hy­vin­kin mah­dol­li­sia tu­le­vai­suu­des­sa, Tuo­mi­sa­lo miet­tii.

Mil­lai­sen kä­si­kir­joi­tuk­sen hän lo­pul­ta te­kee, se var­mis­tuu en­nen jou­lua.

– Kes­tä­vä ke­hi­tys ja vas­tuul­li­suus kuu­lu­vat si­säl­töön, kun olen opis­kel­lut­kin nii­tä.

– Tu­len jou­luk­si pois, val­mis­tun sil­loin mat­kai­lu­pal­ve­lu­jen tuot­ta­jak­si, hän ker­too lä­hi­vii­kois­ta.

Jouni Lehtimäen takaa kuvassa avautuvat ovet muuttuvat  musiikkiteatterin sisäänkäynniksi. Lehtimäen yhtiön omistuksessa oleva kortteli rakennuksineen saa ensi kesäksi aivan uudenlaista eloa pihaan.  Lehtimäki lupasi olla äänellään itse musiikkinäytelmässäkin mukana.

Jouni Lehtimäen takaa kuvassa avautuvat ovet muuttuvat musiikkiteatterin sisäänkäynniksi. Lehtimäen yhtiön omistuksessa oleva kortteli rakennuksineen saa ensi kesäksi aivan uudenlaista eloa pihaan. Lehtimäki lupasi olla äänellään itse musiikkinäytelmässäkin mukana.

Jukka Silvast

Tuo­mi­sa­lol­le Re­po­saa­ri on ko­ti­saa­ri. Muu­sik­ko-ta­ri­nan­ker­to­jak­si it­sen­sä ku­vaa­va po­ri­lai­nen on asu­nut kui­ten­kin jo nel­jäs­sä maas­sa.

Hän on miet­ti­nyt myös esi­tys­pai­kan omis­ta­jal­le Jou­ni Leh­ti­mä­el­le esi­tyk­seen roo­lia.

– Lu­pa­sin ol­la ää­nel­lä mu­ka­na. Nau­hoi­tam­me nämä pät­kät al­ku­vuon­na, Leh­ti­mä­ki kom­men­toi roo­li­aan.

– Odo­tam­me mie­len­kiin­nol­la, mi­ten Re­po­lin­nan ul­ko­va­ras­to tai­puu tä­hän hank­kee­seen. Pik­ke-Kel­pon pi­hal­la ta­pah­tuu, hän jat­kaa.

– Jou­ni on sy­dä­mel­li­nen ja luo­va ih­mi­nen. Kat­so­taan, mitä voim­me hä­nel­le ke­hi­tel­lä, Sini Tuo­mi­sa­lo poh­ti Au­rin­ko­ran­ni­kol­la.

Esi­tyk­siin va­rat­tu ul­ko­va­ras­to ei ole en­si ke­sä­nä mis­sään ta­pauk­ses­sa ra­ken­nus­töi­den koh­tee­na. Jos Leh­ti­mä­en yh­tiö saa lä­hi­päi­vi­nä ra­ken­nus­lu­van työ­jär­jes­tyk­ses­sä en­sim­mäi­sen ra­ken­nuk­sen, Sa­ha­lan, kun­nos­ta­mi­seen ja uu­dis­ta­mi­seen, työt kort­te­lis­sa al­ka­vat tam­mi­kuus­sa. Sil­loin kort­te­lin piha-alue siir­tyy osin ra­ken­nus­töi­den al­le.