SAL­LI SAAS­TA­MOI­NEN

Suo­men Mu­siik­ki­te­at­te­ri on päät­tä­nyt tuo­da Yö-yh­ty­een al­ku­a­jois­ta ker­to­van mu­si­kaa­lin en­si-il­taan Jus­si Ha­ku­li­sen äkil­li­ses­tä kuo­le­mas­ta huo­li­mat­ta.

– Ha­ku­li­nen oli in­nois­saan mu­si­kaa­lis­ta ja an­toi sil­le siu­nauk­sen­sa Jout­sen­lau­lu-ni­meä myö­ten. Hä­nen piti ol­la mu­ka­na jul­kis­ta­mis­ti­lai­suu­des­sa ja en­si-il­las­sa. Olen var­ma, et­tä myös hän oli­si toi­vo­nut, et­tä to­teu­tam­me mu­si­kaa­lin suun­ni­tel­lus­ti, Ka­ta­rii­na Lei­no us­koo.

Lei­nos­ta tun­tuu ää­ret­tö­män su­rul­li­sel­ta, et­tä sekä Ol­li Lind­holm et­tä Jus­si Ha­ku­li­nen mo­lem­mat kuo­li­vat vii­si­kymp­pi­si­nä. Hei­dän kuo­le­mi­aan hän ei kä­si­kir­joi­ta esi­tyk­seen.

– Mo­lem­pien pois­me­nos­ta on niin ly­hyt ai­ka, et­tä ha­lu­an näin kun­ni­oit­taa hei­dän mit­ta­vaa elä­män­työ­tään ja lä­hei­si­ään.

Lei­no on ra­jan­nut Yön pit­kän ta­ri­nan yh­ty­een al­ku­vai­hees­ta 2000-lu­vun al­kuun, yh­ty­een uu­teen nou­suun ja pa­luu­seen lis­to­jen kär­keen.

– Olen it­se ka­sa­ri­punk­ka­ri, jo­ten yh­ty­een al­ku­vai­heen punk­soun­dit ovat mi­nul­le tut­tu­ja ja hy­vin mie­lui­sia. Pys­tyn sa­mais­tu­maan nii­hin. Pori-rock ko­lah­ti tosi ko­vaa. Ai­nut­laa­tuis­ta, et­tä kau­pun­gis­ta tuli nuo­ruu­des­sa­ni niin pal­jon uut­ta aal­toa, jota ha­lu­an ot­taa mu­kaan mu­si­kaa­lin vä­hän muil­ta­kin te­ki­jöil­tä.

Idea Yö-mu­si­kaa­lis­ta on ol­lut Lei­non mie­les­sä kau­an, mut­ta kä­si­kir­joi­tuk­sek­si hän al­koi työs­tää sitä vuo­si sit­ten, kun halu pe­reh­tyä pa­rem­min Ha­ku­li­sen tuo­tan­toon voi­mis­tui.

– Ha­ku­li­nen sä­vel­si pal­jon upei­ta bii­se­jä. Mie­les­tä­ni hän ei ole saa­nut an­sait­se­maan­sa ar­vos­tus­ta. Mi­nua häi­rit­si myös se, et­tä hän­tä pi­det­tiin jo­ten­kin han­ka­la­na. Ha­lu­sin sel­vit­tää, on­ko hän saa­nut vää­rän­lai­sen jul­ki­suus­lei­man, sil­lä ym­mär­tääk­se­ni hän puo­lus­ti vain omien kap­pa­lei­den­sa oi­keuk­sia.

Lei­no ko­kee, et­tä oi­keu­den­mu­kai­suus kuu­lui vah­vas­ti Ha­ku­li­sen luon­teen­piir­tei­siin.

– Hän oli usein lau­luis­saan­kin pie­nen ih­mi­sen puo­lel­la, teki iso­ja bii­se­jä myös lai­ta­puo­len kul­ki­jois­ta ja an­toi heil­le niil­lä nä­ky­vyyt­tä.

Ol­li Lind­hol­min kans­sa Ka­ta­rii­na Lei­no eh­ti teh­dä yh­teis­työ­tä. Lind­holm oli mu­ka­na Lei­non kä­si­kir­joit­ta­mas­sa Tuu­li­a­jol­la-mu­si­kaa­lis­sa, oli sen suo­je­li­ja ja esiin­tyi usein mu­si­kaa­lin lop­pu­koh­tauk­ses­sa.

– Muis­tan Ol­lin jo punk­ka­ri­a­joil­ta­ni. Olin in­nois­sa­ni, kun ker­ran­kin pää­sin muis­te­le­maan ai­kaa kun­non punk­ka­rin kans­sa Tuu­li­a­jol­la-mu­si­kaa­lin myö­tä. Us­kon, et­tä Ol­li­kin on siel­lä jos­sain tyy­ty­väi­nen tu­le­vas­ta mu­si­kaa­lis­ta.

Lind­hol­min ja Ha­ku­li­sen yh­teis­työ oli mer­kit­tä­vää var­sin­kin yh­ty­een al­ku­ai­koi­na.

– Kak­si to­del­la lah­ja­kas­ta ja luo­vaa ih­mis­tä koh­ta­si toi­sen­sa. Hei­dän yh­teis­työn­sä li­säk­si myös hei­dän kes­ki­näi­nen ke­mi­an­sa ja hy­vin eri­lai­set per­soo­nan­sa kiin­nos­ti­vat mi­nua. Mo­lem­mat oli­vat oma­nar­von­tun­toi­sia ja vah­vas­ti it­se­näi­siä tai­tei­li­joi­ta.

Matthau Mikojan esittää musikaalissa Olli Lindholmia. "Pyrin kunnioittamaan häntä ja tekemään samaan aikaan roolista itselle mielekkään", hän sanoo.

Matthau Mikojan esittää musikaalissa Olli Lindholmia. "Pyrin kunnioittamaan häntä ja tekemään samaan aikaan roolista itselle mielekkään", hän sanoo.

Salli Saastamoinen

Ol­li Lind­hol­mia esit­tää mu­si­kaa­lis­sa muu­sik­ko Mat­t­hau Mi­ko­jan (Mat­ti Mik­ko­nen). Vii­me vuo­det hän on kes­kit­ty­nyt soo­lo­keik­ko­jen ohel­la mu­siik­ki­te­at­te­riin, jos­sa hän täl­lä­kin het­kel­lä esit­tää Jui­ce Les­kis­tä Vii­des­tois­ta Yö -mu­si­kaa­lis­sa.

– Suu­rin haas­te on var­mas­ti sama kuin ai­na en­nen­kin: kuin­ka teh­dä kun­ni­aa hen­ki­löl­le, jota esi­tät. Py­rin sii­hen, et­tä jos Ol­li Lind­holm oli­si kat­so­mas­sa esi­tys­tä, ei hän­tä sen jäl­keen ha­tut­tai­si.

Erik Kraemer toivoo löytävänsä Jussi Hakulisen roolin tekemiseen tuttuutta musiikkiteatterissa aikoinaan esittämästään Rauli Somerjoen roolista.

Erik Kraemer toivoo löytävänsä Jussi Hakulisen roolin tekemiseen tuttuutta musiikkiteatterissa aikoinaan esittämästään Rauli Somerjoen roolista.

SUOMEN MUSIIKKITEATTERI

Jus­si Ha­ku­lis­ta esit­tää Erik Kra­e­mer, joka myös on esiin­ty­nyt pal­jon mu­siik­ki­te­at­te­ris­sa, esit­tä­en muun mu­as­sa Rau­li So­mer­jo­kea ja Mik­ko Ala­ta­loa.

– Suu­rin haas­te on eh­kä löy­tää Ha­ku­li­sen lau­lun­tul­kin­ta. Luu­len, et­tä hä­nes­sä saat­tai­si ol­la pal­jon sa­man­kal­tai­suuk­sia Bad­din­gin kans­sa. Se toi­si mi­nul­le tut­tuut­ta roo­lin te­ke­mi­seen.

Jout­sen­lau­lu saa kan­ta­e­si­tyk­sen­sä 27. tam­mi­kuu­ta it­se­oi­keu­te­tus­ti Po­ris­sa, jon­ka jäl­keen se läh­tee kier­tä­mään Suo­mea.