Mai­ju Yli­pies­sa / STT

Suo­men vii­me­vuo­ti­nen eu­ro­vii­su­e­dus­ta­ja Kää­ri­jä eli Jere Pöy­hö­nen nou­si ta­kai­sin vii­su­la­val­le Mal­mös­sä tors­tain se­mi­fi­naa­lin vä­li­ai­ka­e­siin­ty­jä­nä.

En­nen se­mi­fi­naa­lia Kää­ri­jäs­tä jul­kais­tiin so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa vi­deo, jos­sa hän tans­sii Cha cha cha -kap­pa­let­ta Is­ra­e­lin vii­su­e­dus­ta­jan Eden Go­la­nin kans­sa.

Kää­ri­jä jul­kai­si tä­män jäl­keen Ins­tag­ram-ti­lil­lään teks­tin, jon­ka mu­kaan hä­nes­tä ja Go­la­nis­ta on jul­kais­tu vi­deo il­man hä­nen lu­paan­sa.

– Ta­pa­sin tä­nään sat­tu­mal­ta Is­ra­e­lin eu­ro­vii­su­e­dus­ta­jan ja meis­tä ku­vat­tiin vi­deo. Se jul­kais­tiin so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa il­man lu­paa­ni. Pyyn­nöis­tä­ni huo­li­mat­ta vi­de­o­ta ei ole pois­tet­tu. Ha­lu­an sel­ven­tää ja ko­ros­taa, et­tei vi­deo ole min­kään­lai­nen po­liit­ti­nen kan­na­not­to tai tuen osoi­tus, Kää­ri­jän Ins­tag­ram-ta­ri­nois­sa jul­kais­tus­sa teks­tis­sä lu­kee.

Me­di­a­tie­to­jen mu­kaan vi­deo oli jul­kais­tu Eden Go­la­nin Ins­tag­ram-ta­ri­nois­sa, jos­ta se on sit­tem­min pois­tet­tu.

Kää­ri­jä esit­ti toi­sen se­mi­fi­naa­lin vä­li­a­jal­la ly­hy­en ver­si­on Cha cha cha -vii­su­hi­tis­tään ja sai ylei­söl­tä suu­ret suo­si­o­no­soi­tuk­set. Esiin­ty­mi­sen päät­teek­si Kää­ri­jä vai­kut­ti ylei­söä kiit­tä­es­sään huu­ta­van sa­nat "no war" (ei so­taa).

Vi­de­on het­kes­tä voi kat­soa Ylen si­vuil­ta.

Is­ra­e­lin vii­suo­sal­lis­tu­mi­seen on koh­dis­tu­nut voi­ma­kas­ta vas­tus­tus­ta maan Ga­zas­sa käy­män so­dan vuok­si.