STT

Suo­mea Eu­ro­vii­suis­sa tänä vuon­na edus­ta­nut Kää­ri­jä eli Jere Pöy­hö­nen teki per­jan­tai­na yl­lä­tys­käyn­nin Van­taal­le Pel­to­lan kou­lul­le, jos­sa hän it­se on ai­ka­naan opis­kel­lut. Asi­as­ta ker­too Van­taan kau­pun­ki.

Kää­ri­jä ha­lu­si yl­lät­tää kou­lun op­pi­laat ja opet­ta­jat yl­lä­tys­vie­rai­lul­la. Vie­rai­lus­ta tie­si ar­tis­tin toi­vees­ta etu­kä­teen vain pie­ni jouk­ko.

– Täs­tä vie­rai­lus­ta kir­joi­tel­tiin hä­nen kans­saan jo vä­hän en­nen vii­su­fi­naa­lia, ja ai­van upe­aa, et­tä Jere piti lu­pauk­sen­sa tä­män kai­ken häs­sä­kän kes­kel­lä, Pel­to­lan kou­lun reh­to­ri Vil­le Yli­a­nun­ti sa­noi Van­taan kau­pun­gin tie­dot­tees­sa.

Kää­ri­jä ta­pa­si vie­rai­lul­la en­sin opet­ta­jia ja sit­ten op­pi­lai­ta.

– Ihan äly­tön­tä, et­tä Kää­ri­jä tu­lee kaik­kien kans­sa noin hy­vin toi­meen, sa­noi kou­lun op­pi­las Mii­ko tie­dot­tees­sa.

Pel­to­lan kou­lus­sa an­ne­taan ope­tus­ta 7.–9.-luok­ka­lai­sil­le.