Kal­le Kin­nu­nen / STT

Netf­lix yl­lät­ti pal­jas­ta­mal­la en­sim­mäis­tä ker­taa tark­ko­ja kat­so­ja­lu­ku­jaan. Tiis­tai­na yh­tiö an­toi verk­ko­la­dat­ta­vak­si tie­dos­ton, jos­sa on yli 18 000 eri sar­jaa ja elo­ku­vaa yh­teen­las­ket­tu­jen kat­se­lu­tun­tien jär­jes­tyk­ses­sä.

Lis­ta kos­ki ai­no­as­taan puo­li­vuo­tis­kaut­ta tam­mi­kuus­ta ke­sä­kuu­hun 2023. Suo­ma­lai­sit­tain sii­nä on kiin­nos­ta­via tie­to­ja, ku­ten se, et­tä Karp­pi-sar­jan kol­mea kaut­ta kat­sot­tiin tuo­na ai­ka­na yli 20 mil­joo­naa tun­tia.

Kar­pin tuot­ta­ja Rii­na Hyy­tiä on ilah­tu­nut, et­tä Netf­lix ra­por­toi ai­em­min vi­sus­ti sa­las­sa pi­det­ty­jä nu­me­roi­ta avoi­mes­ti.

– Meil­le ker­rot­tiin, kun Kar­pin en­sim­mäi­sen tuo­tan­to­kau­den kat­so­ja­tun­ti­mää­räs­sä meni sata mil­joo­naa rik­ki, Hyy­tiä sa­noo.

Tuot­ta­ja muis­taa sen ta­pah­tu­neen jo kak­kos­kau­den jul­kai­sun jäl­keen. Asi­aa ei saa­nut ker­toa jul­ki.

– Se oli en­sim­mäi­nen ker­ta, kun luku sata mil­joo­naa tuli omis­sa tuo­tan­nois­sa­ni vas­taan. Oli se ai­ka rie­mas­tut­ta­va het­ki.

Vaik­ka ny­kyis­tä ko­ko­nais­tun­ti­mää­rä ei ole edel­leen­kään jul­ki, Karp­pi lie­nee kaik­kien ai­ko­jen kat­so­tuin suo­men­kie­li­nen kult­tuu­ri­tuo­te. Sen en­sim­mäi­nen kau­si sai nyt puo­li­vuo­tis­kau­del­la 11 mil­joo­naa kat­se­lu­tun­tia, jos mil­joo­na ih­mis­tä kat­soi koko 12-osai­sen kau­den. Mää­rä on ai­ka­moi­nen, sil­lä kau­si on ol­lut Netf­li­xis­sä vii­si vuot­ta.

– Lu­vut ker­to­vat, et­tä oh­jel­mal­la on hyvä pito, Hyy­tiä ku­vai­lee.

– Moni siis kat­soo Kar­pin lop­puun. Kaik­ki­han tie­däm­me, et­tä usein kat­som­me sar­jois­ta yh­den jak­son, eh­kei si­tä­kään lop­puun.

Toi­sen ja kol­man­nen kau­den vä­hem­piä kat­se­lu­tun­te­ja se­lit­tää, et­tä niis­sä on kus­sa­kin vain kah­dek­san jak­soa.

Sor­jo­nen on Kar­pin ohel­la toi­nen suo­ma­lais­sar­ja, joka on ol­lut pit­kään maa­il­man­laa­jui­ses­sa ja­ke­lus­sa Netf­li­xis­sä. Sor­jo­sen kol­mea kaut­ta sekä Mu­raa­li­mur­hat-elo­ku­vaa oli puo­li­vuo­tis­kau­del­la kat­sot­tu yh­teen­sä 14 mil­joo­naa tun­tia. Sar­ja pois­tui Netf­li­xis­tä tou­ko­kuus­sa 2023, mikä vai­kut­taa kat­se­lu­mää­rään.

Sor­jo­nen: Mu­raa­li­mur­hat tuli pal­ve­luun syk­syl­lä 2021, mut­ta yk­sin sitä kat­sot­tiin yhä 3,4 mil­joo­naa tun­tia. Se on Si­sun rin­nal­la ai­na­kin vii­me vuo­sien näh­dyin suo­men­kie­li­nen elo­ku­va.

Sitä, kuin­ka mo­nis­sa mais­sa elo­ku­va tai sar­ja on kat­sot­ta­vis­sa, ei ole lis­tal­la eri­tel­ty. Vain sii­tä on mai­nin­ta, on­ko se saa­ta­vil­la Netf­li­xis­sä maa­il­man­laa­jui­ses­ti vai ei.

Tun­ti­mää­rien suo­ra ver­tai­lu on sik­si mah­do­ton­ta. Esi­mer­kik­si vuo­den 2017 Tun­te­mat­to­man so­ti­laan sar­ja­ver­si­ol­la ja Iron Sky -elo­ku­val­la on kau­del­la vain 200 000 kat­so­ja­tun­tia. Ne ovat kat­sot­ta­vis­sa ai­no­as­taan tie­tyil­lä alu­eil­la.

Suo­ma­lais­sar­jois­ta yl­lät­tää tuo­re Har­jun­pää, jon­ka Netf­lix-ja­ke­lus­ta ei ole pal­joa pu­hut­tu. Har­jun­pää, eng­lan­nik­si Hel­sin­ki Cri­mes, sai 2,6 mil­joo­naa kat­so­ja­tun­tia. Iso osa lie­nee Suo­mes­ta, kos­ka sar­ja ei Yle Aree­nas­ta löy­ty­vis­tä Kar­pis­ta ja Sor­jo­ses­ta poi­ke­ten ole ol­lut mak­sut­to­mas­sa pal­ve­lus­sa. Suur­me­nes­tyk­ses­tä ei ole kyse, kos­ka noil­la kat­so­ja­tun­neil­la pää­see kat­so­tuim­pien lis­tal­la noin si­jal­le 5 200.

Netf­li­xin en­sim­mäi­nen suo­ma­lai­nen tuo­tan­to Dan­ce Brot­hers tuli pal­ve­luun tou­ko­kuun 2023 al­ku­puo­lel­la, eli ti­las­to kä­sit­tää vain kak­si en­sim­mäis­tä esi­tys­kuu­kaut­ta. 1,2 mil­joo­nan kat­so­ja­tun­nin mää­rä kie­lii odo­tuk­sis­ta jää­mi­ses­tä. Vai­suh­kos­ta vas­taa­no­tos­ta ker­toi jo se, et­tei Dan­ce Brot­hers tuo­reel­taan nous­sut Suo­men­kaan Netf­li­xin kat­so­tuim­pien jouk­koon.

Netf­li­xin mu­kaan lis­ta kä­sit­tää 99 pro­sent­tia pal­ve­lun ko­ko­nais­kat­se­lus­ta. Yh­teen­las­ket­tu kat­so­ja­tun­tien mää­rä on noin 93,5 mil­jar­dia.

Kun tun­ti­mää­rä ja­e­taan Netf­li­xin noin 240 mil­joo­nal­la ti­laa­jal­la il­me­nee, et­tä jo­kai­nen ti­laa­ja käyt­ti pal­ve­lun pa­ris­sa 15 tun­tia vii­kos­sa. Luku on mah­dol­li­nen, kun muis­te­taan eri per­heen­jä­sen­ten eril­li­nen käyt­tö ja se, et­tä Netf­lix ryh­tyi toi­miin sa­la­sa­no­jen ja­ka­mi­sen es­tä­mi­sek­si vas­ta ke­säl­lä 2023.

Netf­li­xin al­ku­vuo­den suo­si­tuim­mat sar­jat oli­vat ame­rik­ka­lai­set The Night Agent (812 mil­joo­naa kat­se­lu­tun­tia) ja Gin­ny & Ge­or­gi­an toi­nen tuo­tan­to­kau­si (665 mil­joo­naa kat­se­lu­tun­tia).

Jo kol­man­te­na oli kui­ten­kin sar­ja, joka ei ole eng­lan­nin­kie­li­nen. The Glo­ryn hui­kea me­nes­tys on osoi­tus Netf­li­xin Ete­lä-Ko­re­aan pa­nos­ta­mi­sen on­nis­tu­mi­ses­ta. Sar­jaa kat­sot­tiin 623 mil­joo­naa tun­tia.

Il­mi­ök­si kas­va­nut Wed­nes­day oli ne­los­si­jal­la 508 mil­joo­nal­la tun­nil­la.

Elo­ku­via ja sar­jo­ja, jois­sa on suo­ma­lais­näyt­te­li­jöi­tä, löy­tyi toki lis­toil­ta. Vii­kin­git-sar­jan kuut­ta eri kaut­ta, jot­ka ei­vät ole Netf­li­xin va­li­koi­mas­sa kuin osas­sa maa­il­maa, oli kat­sot­tu yli 220 mil­joo­naa tun­tia.

Tuot­ta­ja Rii­na Hyy­tiä on Kar­pin jat­ku­vas­ta suo­si­os­ta iloi­nen myös sik­si, et­tä se ker­too laa­jem­mas­ta asi­as­ta.

– Pa­him­pi­na ko­ro­na-ai­koi­na te­ke­mi­sen vaih­to­eh­dot oli­vat vä­his­sä, mut­ta kun tämä ke­vät oli toi­sen­lai­nen, olen häm­mäs­ty­nyt kuin­ka hy­vin Karp­pi piti pin­tan­sa, Hyy­tiä sa­noo.

Hän sa­noo Kar­pin maa­il­man­laa­jui­sen ve­to­voi­man yl­lät­tä­vän yhä uu­del­leen.

– Kun ku­va­taan pak­ka­ses­sa Me­ri­haas­sa, ei koe ole­van­sa kan­sain­vä­li­syy­den yti­mes­sä, tuot­ta­ja to­te­aa.

– Kan­sain­vä­li­syys saa mo­nia muo­to­ja, mut­ta lo­pul­ta ta­ri­nat ja te­ke­mi­nen ovat ai­ka lo­kaa­le­ja.