Vesa-Pek­ka Kuu­se­la

Ke­sä­te­at­te­ri­kau­si lai­te­taan liik­keel­le Kii­koi­sis­sa heti ke­sän kyn­nyk­sel­lä. Kii­kois­ten ke­sä­te­at­te­rin en­si-il­taa pää­see kat­so­maan tou­ko­kuun vii­mei­se­nä päi­vä­nä ja näy­tök­set jat­ku­vat ju­han­nus­vii­kon tiis­tail­le saak­ka. Tä­män vuo­den näy­tel­mä on Da­niel Kat­zin kir­joit­ta­ma Elä­vän tar­koi­tus. Näy­tel­män oh­jaa Tau­no Wrang.

Näy­tel­mää piti esit­tää jo vuon­na 2020, mut­ta ko­ro­na-ai­ka toi suun­ni­tel­miin muu­tok­sia. Elä­vän tar­koi­tus näy­tel­mä py­syi kui­ten­kin mu­ka­na suun­ni­tel­mis­sa ja nyt tal­vi­kau­del­la sekä ke­vään myö­tä esi­tys on saa­tu hy­vään vauh­tiin ja voi­daan iloi­sin mie­lin läh­teä näy­tän­tö­kau­teen. Näy­tel­mäs­sä iäk­kään tai­tei­li­ja Lyy­di­an kaut­ta pääs­tään mo­niu­lot­tei­ses­ti miet­ti­mään sitä ai­toa – Elä­vän tar­koi­tus­ta.

Ke­sä­te­at­te­ri­mil­jöö Kii­koi­sis­sa on kuin luo­tu tä­hän näy­tel­mään ja run­sas roo­li­hen­ki­löi­den mää­rä tuo mu­ka­vaa vauh­dik­kuut­ta esi­tyk­seen mu­siik­ki­a­kaan unoh­ta­mat­ta. Vai­he­ri­kas kak­si­tun­ti­nen esi­tys saa kat­so­jan esi­tyk­sen ai­ka­na miet­ti­mään, mi­hin Lyy­di­al­le osu­va veik­kaus­voit­to lo­pul­ta kul­keu­tuu.

Ke­sä­te­at­te­ri si­jait­see Kii­koi­sis­sa osoit­tees­sa Pur­pu­ri­tie 14.