STT

SV / Kat­ri Mä­en­pää

Kah­den ko­ro­na­vuo­den tuo­mien ra­joi­tus­ten jäl­keen kau­pun­git jär­jes­tä­vät taas ylei­sö­ti­lai­suuk­sia, kun van­ha vuo­si vaih­tuu uu­teen. Oh­jel­mal­lis­ten osuuk­sien li­säk­si tar­jol­la on muun mu­as­sa ilo­tu­li­tuk­sia ja va­lo­te­ok­sia.

Ou­lus­sa kau­pun­ki ei ym­pä­ris­tö­syis­tä jär­jes­tä lain­kaan ilo­tu­li­tus­ta. Vuon­na 2026 Ou­lu on Eu­roo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki ja ha­lu­aa ol­la myös Eu­roo­pan kes­tä­vin kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki. Ta­voit­tee­na ovat mah­dol­li­sim­man hii­li­neut­raa­lit ta­pah­tu­mat. Ilo­tu­lit­tei­den si­jaan kau­pun­ki­lai­set voi­vat ihas­tel­la va­lo­te­os­ta.

Täy­sin vail­le ilo­tu­li­tus­ta ou­lu­lai­set ei­vät kui­ten­kaan jää, sil­lä sii­tä huo­leh­ti­vat yk­si­tyi­set ta­hot.

Hel­sin­gis­sä ilo­tu­li­tus jär­jes­te­tään, mut­ta ra­ke­tit on va­lit­tu eko­lo­gi­sin pe­rus­tein. Li­säk­si huo­leh­di­taan sii­tä, et­tä jä­tet­tä ei jää ym­pä­ris­töön.

Po­ris­sa vuo­den 2019 ilo­tu­li­tus jäi kau­pun­gin vii­mei­sek­si. Kult­tuu­riyk­si­kön pääl­lik­kö Jyri Träs­ke­lin ker­too, et­tä ilo­tu­li­tuk­ses­ta oli­si to­den­nä­köi­ses­ti luo­vut­tu il­man ko­ro­na­ra­joi­tuk­si­a­kin.

– Kaik­kein eni­ten pää­tök­seen vai­kut­taa saa­vu­tet­ta­vuus. Sen si­jaan, et­tä kau­pun­ki jär­jes­täi­si pa­rin mi­nuu­tin mit­tai­sin ilo­tu­li­tuk­sen kes­kiy­öl­lä, pi­däm­me pie­nen ylei­sö­ta­pah­tu­man ai­kai­sem­min il­lal­la kel­lo 18 Raa­ti­huo­neen puis­tos­sa. Tor­vi­soit­to­kun­ta esiin­tyy ja oh­jel­mas­sa on pe­rin­tei­set uu­den vuo­den pu­heet, joi­ta on pi­det­ty vuo­si­kym­men­ten ajan. Ta­pah­tu­maan kuu­luu myös viih­teel­li­sem­pi osuus. Sa­ta­sir­kuk­sen tu­lis­how hou­kut­te­lee toi­vot­ta­vas­ti myös lap­si­per­hei­tä pai­kal­le.

Li­säk­si Po­ris­sa käyn­nis­tyy 19.12. Va­lon Pori -ta­pah­tu­ma, joka on avoin­na lop­pi­ais­vii­kon­lop­puun saak­ka.

– Myös Raa­ti­huo­neen puis­tos­sa on pien­tä va­lais­tus­ta, vaik­ka ta­pah­tu­man pää­pai­no on­kin tänä vuon­na Lii­san­to­ril­la, Träs­ke­lin sa­noo.

Vaik­ka val­ta­o­sa Sa­ta­kun­nan kun­nis­ta on luo­pu­nut uu­den vuo­den ilo­tu­li­tuk­sis­ta, yk­si­tyi­set ta­hot jär­jes­tä­vät näy­tök­siä. Esi­mer­kik­si Yy­te­rin vir­kis­tys­ho­tel­lil­la on lu­vas­sa pe­rin­teis­tä isom­pi ilo­tu­li­tus.