Agat­ha Chris­tien vuon­na 1937 kir­joit­ta­maan me­nes­tys­ro­maa­niin poh­jau­tu­va Kuo­le­ma Nii­lil­lä näh­dään en­sim­mäis­tä ker­taa suo­mek­si te­at­te­rin la­val­la Po­ris­sa. Esi­tyk­sen en­si-il­ta koit­taa Po­rin Te­at­te­ris­sa 24. tam­mi­kuu­ta 2024.

Ta­ri­nas­sa pa­ris­kun­nan idyl­li­nen hää­mat­ka Egyp­tin Nii­lil­lä sei­laa­val­la jo­ki­lai­val­la muut­tuu äk­kiä to­del­li­sek­si mur­haa­ja­jah­dik­si, kun al­kaa ta­pah­tua yl­lät­tä­viä asi­oi­ta. No­pe­at ja ar­vaa­mat­to­mat kään­teet saa­vat kat­so­jan pään pyö­räl­le ai­na vii­mei­seen lop­pu­rat­kai­suun saak­ka.

Kuo­le­ma Nii­lil­lä –näy­tel­män oh­jaa­ja­na vie­rai­lee Pek­ka Laa­so­nen ja la­vas­tuk­sen suun­nit­te­lus­ta vas­taa Os­ka­ri Löy­tö­nen (vier.). Laa­so­nen ja Löy­tö­nen vas­ta­si­vat sa­mois­ta työ­teh­tä­vis­tä myös Po­rin Te­at­te­rin me­nes­tys­näy­tel­män Idän pi­ka­ju­nan ar­voi­tus -työ­ryh­mäs­sä.

Va­lo­suun­nit­te­li­ja­na vie­rai­lee Timo Al­ha­nen ja pu­vus­tuk­sen suun­nit­te­lee Tii­na Val­ka­ma.