Juk­ka Sil­vast

Näyt­te­li­jä Ma­ria Kuu­si­luo­ma las­kes­ke­lee, jot­ta ke­säi­nen muut­to syn­nyin­kau­pun­kiin Po­riin tai­taa ol­la jo 16. ker­ta. Kuu­si­luo­ma saa­puu kau­pun­kiin Kir­ju­rin­luo­don Ke­sä­te­at­te­rin mer­keis­sä, ja täl­lä ker­taa myös näyt­te­li­jä­nä. Hän näyt­te­lee Vai­mo­ni on tois­ta maa­ta -ko­me­di­as­sa Vee­ran roo­lin.

– Yh­tä mu­siik­ki­näy­tel­mää pi­dim­me suun­ni­tel­mis­sa mu­ka­na pi­dem­pään, mut­ta to­te­sim­me, et­tä täs­sä ran­kas­sa maa­il­man­ti­lan­tees­sa ih­mi­set kau­paa­vat vä­hän iloa, Kuu­si­luo­ma ker­too esi­tyk­sen va­lin­nan taus­tois­ta.

Toi­nen po­ri­lai­nen, viih­teen mo­ni­toi­mi­mies Joo­nas Nord­man näyt­te­lee Vee­ran kump­pa­nia Ris­toa.

– Nau­res­ke­lin­kin, et­tä nyt on po­ri­lais­pa­ris­kun­ta näyt­tä­möl­lä. Mei­dän täy­tyy jol­la­kin ta­paa sitä hyö­dyn­tää. Niin, olem­me pa­ris­kun­ta, mut­ta si­tä­hän ei las­ke­ta, et­tä olen pik­kui­sen Joo­nas­ta van­hem­pi, Ma­ria nau­raa ää­neen.

Mii­ka Mu­ra­nen on oh­jan­nut vii­me vuo­si­na usei­ta Kir­ju­rin­luo­don ke­sä­näy­tel­miä, ja Kuu­si­luo­ma on tuot­ta­nut ko­ko­nai­suu­den. Kuu­si­luo­ma ker­too, et­tä näy­tel­män esi­tys­ker­rat ja mo­net reu­na­eh­dot ra­jaa­vat näy­tel­män va­lin­taa ja esiin­ty­jien mää­rää.

Mu­ra­nen myös näyt­te­lee esi­tyk­ses­sä. Hä­nen edel­li­set ke­sä­te­at­te­ri­oh­jauk­sen­sa ovat ol­leet krii­ti­koi­den ja kat­so­jien ylis­tä­mät Gab­riel, tule ta­kai­sin! sekä Pok­ka pi­tää.

Maria Kuusiluoma pitää itseään vahvasti porilaisena, ja palaa kesästä toiseen kaupunkiin kesäteatterin merkeissä.

Maria Kuusiluoma pitää itseään vahvasti porilaisena, ja palaa kesästä toiseen kaupunkiin kesäteatterin merkeissä.

Kuva: Jukka Silvast

Vai­mo­ni on tois­ta maa­ta -ko­me­dia pu­reu­tuu hul­vat­to­mal­la huu­mo­ril­la pa­ri­suh­tei­den haas­tei­siin sekä en­nak­ko­luu­loi­siin asen­tei­siin. Se ker­too kah­des­ta pa­ris­kun­nas­ta ja hei­dän yh­tei­sil­lal­li­ses­taan. Jan­ne ja He­le­na ovat me­nos­sa nai­mi­siin – pa­ris­kun­ta pur­su­aa yl­ti­ö­päis­tä rak­kaut­ta. Jan­ne on tör­män­nyt kau­pun­gil­la van­haan opis­ke­lu­ka­ve­riin­sa Ris­toon ja on kut­su­nut Ris­ton sekä tä­män uu­den nai­sys­tä­vän Vee­ran il­lal­li­sel­le van­ho­jen ai­ko­jen kun­ni­ak­si.

Yh­tei­nen il­ta ei kui­ten­kaan suju suun­ni­tel­mien mu­kaan, sil­lä Ris­toon kyl­läs­ty­nyt Vee­ra päät­tää pi­tää myk­kä­kou­lua ja isän­tä­vä­ki luu­lee Vee­raa ul­ko­maa­lai­sek­si. En­nen kuin il­lal­li­nen saa­daan pää­tök­seen, lu­vas­sa on hul­va­ton kei­tos täyn­nä vil­le­jä vää­rin­kä­si­tyk­siä, koh­tuut­to­mia kään­tei­tä sekä mah­dot­to­mia muu­tok­sia hää­suun­ni­tel­miin.

Näy­tel­mä saa en­si-il­tan­sa 10. ke­sä­kuu­ta.

Ma­ria Kuu­si­luo­ma ker­too, et­tä hän muut­taa Po­riin tou­ko­kuun puo­li­vä­lis­sä ja asuu niil­lä si­joil­laan hei­nä­kuun puo­li­vä­liin. Myös Nord­ma­nis­ta tu­lee ke­sä­po­ri­lai­nen.

Kuu­si­luo­ma it­se sa­noo, et­tä eh­kä nyt kesä tar­jo­aa ko­ro­nan jäl­kei­sen nor­maa­lin jak­son.

– Toi­von, et­tä ihan oi­ke­as­ti pa­lai­sim­me nor­maa­liin ai­kaan.

Vii­me vuo­sien epä­var­muu­sa­jan har­mit nä­kyi­vät ryh­mä­va­rauk­sien ja elä­ke­läis­ryh­mien puut­tu­mi­si­na. Suun­ta lip­pu­kau­pois­sa on ol­lut no­pe­a­tem­poi­sem­paan re­a­goin­tiin. Li­put os­te­taan lä­hem­pä­nä esi­tyk­siä.

Vaik­ka Kir­ju­rin­luo­don ke­sä­te­at­te­rin lava ja kat­so­mo ovat ka­tet­tu­ja, myös sääl­lä on mer­ki­tyk­sen­sä.

– Se on psyyk­kis­tä. Mut­ta ei­hän se ole kiva, jos ul­ko­na on 7 as­tet­ta läm­min­tä.

Kuu­si­luo­ma ker­too, et­tei näy­tel­män har­joi­tuk­sia ole aloi­tet­tu. Oma työ Kan­sal­lis­te­at­te­rin näyt­te­li­jä­nä on vie­nyt syk­syn ja tal­ven ajan ja ener­gi­an.

Kun vauh­tiin pi­tää ke­vääl­lä pääs­tä, hän las­kee, et­tä al­le kah­den tun­nin kes­tä­vän näy­tel­män har­joi­tuk­set mah­tu­vat noin 40 ker­taan.

– En­sin har­joit­te­lem­me Hel­sin­gis­sä kah­den vii­kon ajan, hän sa­noo.

Esi­tyk­set ajal­la 9.6. - 7.7.2023.