Rau­mal­la kol­mat­ta ker­taa jär­jes­tet­ty Lu­men-va­lo­tai­de­ta­pah­tu­ma ke­rä­si hui­ke­an mää­rä kat­so­jia vuo­den­vaih­tees­ta lop­pi­ai­sen yli kes­tä­nees­sä ta­pah­tu­mas­sa. Va­lo­tai­de­te­ok­set oli­vat esil­lä Van­hal­la Raa­ti­huo­neel­la, Ka­la­to­ril­la, kau­pun­gin­ta­lol­la, ra­vin­to­la Ama­ril­los­sa, Ma­re­las­sa ja tai­de­mu­se­ol­la. Kä­vi­jä­las­ku­rei­hin kir­jau­tui näis­sä koh­teis­sa yh­teen­sä rei­lu 60 000 kat­so­jaa.

– Suo­si­tuin koh­de oli Raa­ti­huo­ne, jos­sa 10 rau­ma­lais­tai­tei­li­jan ja me­di­a­tai­tei­li­ja Niko Ti­ai­sen yh­des­sä to­teut­ta­man te­ok­sen näki yli 20 000 kä­vi­jää, mu­seo- ja kult­tuu­ri­joh­ta­ja Ris­to Ku­pa­ri iloit­see.

Ka­la­to­ril­la jär­jes­tet­tyyn ava­jais­ta­pah­tu­maan osal­lis­tui uu­den­vuo­de­naat­to­na 1200 hen­ki­löä ja pää­tös­päi­vän oh­jel­maa seu­ra­si 3 000 hen­keä. Lu­men-va­lo­tai­de­ta­pah­tu­ma ja sii­hen liit­ty­vä ohei­soh­jel­ma oli kai­kil­le avoin­ta ja mak­su­ton­ta.

Ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mi­seen suh­tau­dut­tiin kriit­ti­ses­ti ener­gi­ak­rii­sin vuok­si ja va­lo­tai­teen to­teu­tuk­sia har­kit­tiin tark­kaan. Va­lo­tai­de­ta­pah­tu­ma vaa­tii on­nis­tu­ak­seen pi­me­än ym­pä­ris­tön, jo­ten ka­tu­va­lo­ja sam­mu­tet­tiin te­os­ten ym­pä­ril­tä.

– Pää­a­si­as­sa LED-tek­nii­kal­la to­teu­te­tut va­lai­sut ja va­lo­tai­de­te­ok­set ei­vät li­sän­neet säh­kön­käyt­töä ta­pah­tu­ma-ai­ka­na, kos­ka vas­taa­va mää­rä säh­köä ku­lut­ta­via ka­tu­va­lo­ja oli sa­maan ai­kaan sam­mu­tet­tu­na, Ku­pa­ri ker­too.

Tal­vi­sen ta­pah­tu­man to­teut­ta­mi­seen liit­tyy ai­na haas­tei­ta, joi­ta koh­dat­tiin myös täl­lä ker­taa muu­ta­mia.

– En­sim­mäi­sen päi­vän jäl­keen yk­si vau­ri­oi­tu­nut teos jou­dut­tiin kun­nos­ta­maan. Uu­den­vuo­de­naat­to­na tuu­li kaa­toi te­ok­sia kau­pun­gin­ta­lon pi­has­sa, ja eri­tyi­ses­ti Ka­la­to­rin ym­pä­ris­töön si­joi­tet­tu­jen te­os­ten ajas­ti­met ei­vät toi­mi­neet oi­kein, mikä ai­heut­ti va­li­tet­ta­vaa har­mia alu­een asuk­kail­le, Ku­pa­ri to­te­aa.

Kirkon rauniot voivat näyttää viehättäviltä.

Kirkon rauniot voivat näyttää viehättäviltä.

Elmeri Elo

Lu­me­nin to­teu­tuk­seen osal­lis­tui 12 rau­ma­lais­ta ku­va­tai­tei­li­jaa, vii­si ku­va­tai­tei­li­jaa Rau­man ul­ko­puo­lel­ta ja kah­dek­san Toi­me­lan toi­min­ta­kes­kuk­sen työ­pa­jaan osal­lis­tu­nut­ta hen­ki­löä. Ta­pah­tu­man tek­ni­ses­tä to­teu­tuk­ses­ta vas­ta­si rau­ma­lai­nen ta­pah­tu­ma­tek­nii­kan yri­tys.

Va­lo­tai­de­ta­pah­tu­man to­teut­ti­vat yh­teis­työs­sä Rau­man kau­pun­ki, Rau­man Ener­gia sekä Osuus­kaup­pa Keu­la, jon­ka pe­rus­ta­mi­ses­ta tu­lee tänä vuon­na ku­lu­neek­si 120 vuot­ta. Osuus­kaup­pa tar­jo­si Ka­la­to­ril­la lau­an­tai­na 7.1. her­ne­keit­toa, jota naut­ti Keu­lan mu­kaan rei­lu tu­hat Lu­men-kä­vi­jää.