Po­ri­lai­sen Din­go-yh­ty­een ta­ri­na ikuis­te­taan elo­ku­vak­si. Le­vo­ton Tuh­ki­mo saa en­si-il­tan­sa lop­pu­vuon­na 2024. Elo­ku­van oh­jaa Mari Ran­ta­si­la ja pää­o­sas­sa Nipa Neu­man­ni­na näh­dään Saku Tait­to­nen. Elo­ku­vas­ta jul­kais­tiin juu­ri jou­lu­na al­la en­sim­mäi­nen te­a­ser-trai­ler. Sii­nä Neu­mann näh­dään kiih­ke­än fa­ni­jou­kon ym­pä­röi­mä­nä, mu­siik­ki­na soi Sinä ja minä. Tu­le­va vuo­si on myös Din­gon 40-vuo­tis­juh­la­vuo­si, sil­lä Sinä ja minä löi läpi tam­mi­kuus­sa 1984.

Kat­so trai­le­ri

täs­tä.

Tait­to­sen li­säk­si elo­ku­van roo­leis­sa näh­dään muun mu­as­sa Al­va­ri Sten­bäck (Pepe), Mau­no Te­rä­vä (Eve), Sa­mu­el Ku­ja­la (Pete), Emil Kihlst­röm (Jont­tu), Valt­te­ri Leh­ti­nen (Quup­pa), Ron­ja Kei­ra­mo (Ma­ri­ka), Rei­no Nor­din (Pave Mai­ja­nen) ja Eli­as Sa­lo­nen (Las­se Nor­res). Elo­ku­vaa ku­vat­tiin tänä syk­sy­nä Po­ris­sa ja Hel­sin­gis­sä. Myös Pert­ti 'Nipa' Neu­mann näh­dään ca­meo-roo­lis­sa elo­ku­vas­sa.

Le­vo­ton Tuh­ki­mo -elo­ku­van on kä­si­kir­joit­ta­nut Han­na Lei­von­nie­mi ja sen tuot­ta­vat Yel­low Film & TV:lle Mar­ko Tal­li ja An­ni Pän­kää­lä. Elo­ku­van le­vit­tää Nor­disk Film. Esi­ty­soi­keu­det elo­ku­vaan on hank­ki­nut YLE.

Elo­ku­va kes­kit­tyy yh­ty­een rä­jäh­dys­mäi­seen lä­pi­mur­toon, suo­si­on vuo­siin, mut­ta myös äkil­li­seen tu­hoon. Ta­ri­nas­sa ava­taan Neu­man­nin hen­ki­lö­koh­tais­ta elä­mää Din­go­ma­ni­an kes­kel­lä. Mu­siik­ki näyt­te­lee luon­nol­li­ses­ti suur­ta roo­lia ja tut­tu­jen hit­tien lo­mas­sa elo­ku­va kä­sit­te­lee myös su­ku­pol­vien vä­lis­tä ket­jua sekä hy­väk­syn­nän ja hyl­kää­mi­sen tee­mo­ja. Vaik­ka elo­ku­va on saa­nut ins­pi­raa­ti­on­sa to­sie­lä­mäs­tä, on se sil­ti fik­tii­vi­nen teos.