Tui­ja Saa­ri­nen

Kun pi­meys tu­le­va­na lau­an­tai­na las­keu­tuu, muut­tuu Eu­ra­jo­el­la si­jait­se­van Vuo­jo­en kar­ta­non pää­ra­ken­nus suu­rek­si näyt­tä­mök­si, kun sen jul­ki­si­vuun hei­jas­te­taan mitä mie­li­ku­vi­tuk­sel­li­sim­pia vi­de­o­tai­de­te­ok­sia. Ky­sees­sä on en­sim­mäis­tä ker­taa jär­jes­tet­tä­vä Map­si­on-me­di­a­tai­de­ta­pah­tu­ma, joka tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den tu­tus­tua Vuo­jo­en kar­ta­noon kir­jai­mel­li­ses­ti uu­des­sa va­los­sa.

Nimi Map­si­on on yh­dis­tel­mä sa­nois­ta ”map­ping” ja ”man­si­on” eli kar­ta­no.

– Vi­de­o­map­paus eli vi­de­o­map­ping on Suo­mes­sa ver­rat­tain uu­si, mut­ta nou­sus­sa ole­va tai­teen­la­ji, jos­sa ra­ken­nuk­sen pin­taan pro­ji­soi­daan vi­de­o­te­os, ku­vai­lee ta­pah­tu­man tek­ni­ses­tä to­teu­tuk­ses­ta vas­taa­va Mik­ko Ki­vi­har­ju.

Ki­vi­har­ju pyö­rit­tää esi­tys­tek­nii­kan pal­ve­lui­ta tar­jo­a­vaa Mixa.fi-yri­tys­tä.

Vi­de­o­map­pauk­seen on voi­nut tör­mä­tä pie­ni­muo­toi­sem­min eri­lai­sil­la va­lo­tee­ma­vii­koil­la, ku­ten esi­mer­kik­si Rau­man Lu­men-va­lo­tai­de­ta­pah­tu­mas­sa.

Map­si­on on sa­mal­la myös Suo­men en­sim­mäi­nen kan­sain­vä­li­nen vi­de­o­map­paus­kil­pai­lu. Osal­lis­tu­jia on 12 maas­ta ja te­ok­sia yh­teen­sä 15.

– Taso on erit­täin kor­kea, ja mu­ka­na on kan­sain­vä­lis­ten kil­pai­lu­jen voit­ta­ji­a­kin. Te­ok­set ovat kes­ke­nään hy­vin eri­lai­sia. On pe­rin­tei­sem­pää vi­de­o­map­paus­ta, ku­ten sor­tu­via ra­ken­nuk­sia ja kie­mur­te­le­via mu­rat­te­ja, mut­ta myös ko­keel­li­sem­pia töi­tä, ker­too tai­teel­li­ses­ta to­teu­tuk­ses­ta vas­taa­va Niko Ti­ai­nen.

Kai­kis­sa te­ok­sis­sa on mu­ka­na myös mu­siik­ki, jon­ka te­ki­jät ovat usein it­se sä­vel­tä­neet. Kil­pai­lus­sa ja­e­taan kol­me ra­ha­pal­kin­toa.

Vuo­jo­en kar­ta­no tar­jo­aa ta­pah­tu­mal­le unii­kit puit­teet.

– Kult­tuu­ri­his­to­ri­al­li­nen mil­jöö koh­taa mo­der­nin ny­ky­tai­teen, ki­teyt­tää Eu­ra­jo­en kun­nan kult­tuu­ri- ja mat­kai­lu­tuot­ta­ja Em­ma Puo­si.

Il­lan ai­ka­na näh­dään oh­jel­maa myös muu­al­la kuin kar­ta­non jul­ki­si­vus­sa. Lu­vas­sa on kan­sain­vä­lis­ten tai­tei­li­joi­den live-esi­tyk­siä, jois­sa tans­sia, vi­su­aa­li­suut­ta ja ää­ni­mai­se­mia luo­daan re­aa­li­ai­kai­ses­ti sa­mas­sa het­kes­sä.

– Live-mu­siik­ki­vi­deo voi­si ku­va­ta par­hai­ten esi­tys­ten ide­aa, to­te­aa Ti­ai­nen.

Il­lan ajak­si myös kar­ta­non kuu­si­ku­ja saa näyt­tä­vän va­lais­tuk­sen.

Ti­ai­nen ja Ki­vi­har­ju ovat ai­kai­sem­min­kin to­teut­ta­neet vi­su­aa­li­sia tuo­tan­to­ja yh­teis­työs­sä Eu­ra­jo­en kun­nan kans­sa. Esi­mer­kik­si vuon­na 2020 kak­sik­ko hei­jas­ti kar­ta­non fa­sa­diin Po­e­sia-te­ok­sen, joka veti ylei­söä pai­kal­le sa­ta­päin.

Kun­ta on läh­te­nyt te­ke­mään roh­kei­ta­kin ko­kei­lu­ja, ja an­ta­nut tai­tei­li­joil­le va­pau­den to­teut­taa vi­si­oi­taan.

– Olem­me ha­lun­neet an­taa luo­vien miel­ten toi­mia suit­si­mat­ta, to­te­aa Puo­si.

Map­si­on-me­di­a­tai­de­ta­pah­tu­ma te­kee koko vi­de­o­map­ping-alaa tun­ne­tuk­si. Tar­koi­tus on, et­tei ta­pah­tu­ma jää vain yh­teen ker­taan.

– Täl­lä on val­ta­vat ke­hi­tys­nä­ky­mät, to­te­aa Ki­vi­har­ju.

Min­kään­lais­ta ener­gi­an­ku­lu­tus­piik­kiä ta­pah­tu­ma ei ai­heu­ta, sil­lä ener­gi­a­te­hok­kuus on huo­mi­oi­tu mo­nel­la ta­val­la.

– Ra­ken­nus­ten ja alu­een pe­rus­va­lais­tus sam­mu­te­taan il­lan ajak­si, mikä kom­pen­soi ener­gi­an­ku­lu­tus­ta. Valo- ja vi­de­o­jär­jes­tel­mät käyt­tä­vät la­ser­tek­niik­kaa, joka vie vie­lä vä­hem­män säh­köä kuin LED-tek­niik­ka, to­te­aa Ki­vi­har­ju.

– Vi­de­o­map­ping on elä­mys, joka pi­tää tul­la pai­kan pääl­le ko­ke­maan. Ei tätä voi sa­nal­li­ses­ti ku­va­ta, se pi­tää it­se näh­dä! to­te­a­vat Ki­vi­har­ju ja Ti­ai­nen kuin yh­des­tä suus­ta.

Lau­an­tai­na 15.10. jär­jes­tet­tä­vä ta­pah­tu­ma on tar­koi­tet­tu kai­ke­ni­käi­sil­le. Au­rin­gon­las­kua odo­tel­les­sa per­heen pie­nim­mil­le on tar­jol­la omaa oh­jel­maa kel­lo 18 al­ka­en. Va­lais­tuk­set syt­ty­vät kel­lo 19.00 ja pää­oh­jel­ma käyn­nis­tyy kel­lo 19.30. Ti­lai­suus päät­tyy noin kel­lo 23.00. Kar­ta­non Oran­ge­ri­as­sa on myyn­nis­sä kah­via, me­hua ja mak­ka­raa, jo­ten alu­eel­la on mah­dol­li­suus viih­tyä pit­kään myös tar­joi­lu­jen puo­les­ta. Ylei­sön toi­vo­taan saa­pu­van alu­eel­le Lin­na­maan­tien puo­lel­ta ja mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan suo­si­maan kimp­pa­kyy­te­jä, sil­lä py­sä­köin­ti­ti­laa on ra­joi­te­tus­ti.

Ai­ka­tau­lu:

18:00 Ovet au­ki, Am­bient Dj aloit­taa soi­ton, Gal­le­ria sekä puu­ha­pol­ku au­ke­a­vat pie­nim­mil­le

18:30 (au­rin­ko las­kee)

19:00

Gol­ba­doh (elect­ro­nic mu­sic +vi­su­als)

19:30 (pi­me­ää)

Matt&Co­let­te, Oran­ge Grove Dan­ce (USA)

20:00

Vi­de­o­map­pauk­set 1.–7.

20.30

Bai­ley Bol­king­hor­ne (UK) & Ut­karsh Raut (In­tia) AV-live

21:00

Vi­de­o­map­pauk­set 8.–14.

21:30

Pi­xel Bitch (Por­tu­ga­li) AV-live

22:00

Voit­ta­jat jul­kais­taan

22:30

ti­ai­nen.xyz AV-live

23:00

Ti­lai­suus päät­tyy