SV AS­KO TAN­HU­AN­PÄÄ

Rau­man Lu­kon tie­do­tus­pääl­lik­kö­nä ja vies­tin­tä­toi­mis­to Bon­den si­säl­lön­tuot­ta­ja­na kun­nos­tau­tu­nut Mar­ko Öst­man sai täy­sin uu­den alu­e­val­tauk­sen lu­pau­tu­es­saan kä­si­kir­joit­ta­maan Rau­man Il­ta­näyt­te­li­jöi­den tu­le­van ke­sän näy­tel­män. Puu­lun Prygi -ke­sä­te­at­te­ris­sa Man­te­reen­pääs­sä näh­dään ja kuul­laan Öst­ma­nin ky­näs­tä syn­ty­nyt Suo­mi­rok­kia – sen sa­no­mi­sen vai­keu­des­ta -ni­mi­nen mu­siik­ki­näy­tel­mä.

– En­sim­mäi­sen ker­ran hö­pö­tel­tiin Mar­kon kans­sa asi­as­ta var­maan jo nel­jä vuot­ta sit­ten ja kun sit­ten ta­pa­sim­me syk­syl­lä Lu­kon pe­lis­sä, hän ker­toi kai­ken ole­van jo pit­käl­lä, näy­tel­män oh­jaa­va Jani Se­lin ker­too.

Ni­men­sä mu­kai­ses­ti näy­tel­mäs­sä on mu­ka­na suo­ma­lais­ta rok­kia, mut­ta se on myös ta­ri­na suo­ma­lai­ses­ta mie­hes­tä.

– Pu­hu­taan suo­ma­lai­sen mie­hen pe­ri­ku­vas­ta, joka ei puhu, ei­kä pus­saa. On sii­hen var­maan am­men­net­tu jo­tain omas­ta­kin elä­mäs­tä. On mie­len­kiin­tois­ta näh­dä, mi­ten oma kir­jal­li­nen lap­si kas­vaa näy­tel­mäk­si, Öst­man miet­tii.

En­si ke­säk­si ka­ton kat­so­mon­sa pääl­le saa­van Puu­lun Pry­gin la­val­la tul­laan nä­ke­mään Se­li­nin mu­kaan pa­ri­sen­kym­men­tä ih­mis­tä. Uut­ta vä­keä on ha­et­tu muun mu­as­sa OKL:n opis­ke­li­jois­ta.

Näy­tel­män en­si-il­ta on 29.6. ja sitä esi­te­tään ai­na­kin 22.7. as­ti.