San­na Jääs­ke­läi­nen

Pa­ris-Nord Cape Photo Ad­ven­tu­re -kil­pai­lu saa­pui elo­kuus­sa Po­riin. Noin 50 rans­ka­lai­sen ja bel­gi­a­lai­sen va­lo­ku­vaa­jan ryh­mä kier­si poh­jois­mais­sa ku­va­ten ja kil­pail­len. Po­ris­sa he sai­vat teh­tä­väk­seen ku­va­ta vuo­ro­kau­den ajan ku­via vii­des­sä eri ka­te­go­ri­as­sa, jot­ka oli­vat elä­mää Po­rin kes­kus­tas­sa, Suo­men te­ol­li­sin kau­pun­ki, suo­ma­lai­nen on­ni, ih­mis­ten ja luon­non yh­tei­se­lo Po­ris­sa sekä po­ri­lai­nen his­to­ria ja pe­rin­tö. Tar­koi­tus oli sa­mal­la saa­da kau­pun­gin käyt­töön eri­lai­sia ku­via. Sik­si kil­pai­li­joi­ta eväs­tet­tiin ot­ta­maan mie­luum­min ku­via, jot­ka ei­vät ole eri­tyi­ses­ti kau­nii­ta. Ei kau­hei­ta­kaan, mut­ta kiin­nos­ta­via.

Paris-Nord Cape Photo Adventuren Porin tehtävänanto tapahtui Eetunaukiolla. Kuvaajat lähetti matkaan tapahtuman perustaja ja järjestäjä Philippe Boucher.

Paris-Nord Cape Photo Adventuren Porin tehtävänanto tapahtui Eetunaukiolla. Kuvaajat lähetti matkaan tapahtuman perustaja ja järjestäjä Philippe Boucher.

Sanna Jääskeläinen

Kun Pori Photo Trop­hyn teh­tä­vät ja­et­tiin jouk­ki­ol­le Ee­tu­nau­ki­ol­la, he­rät­ti­vät ne heti ky­sy­myk­siä. En­nen kuin va­lo­ku­vaa­jien muo­dos­ta­mat 18 jouk­ku­et­ta pää­si­vät liik­keel­le, piti tut­kia kart­taa ja ju­tut­taa nii­tä muu­ta­mia pai­kal­li­sia, jot­ka oli­vat tul­leet pai­kal­le.

Mik­si suo­ma­lai­set ovat niin on­nel­li­sia? Mik­si Pori on Suo­men on­nel­li­sin kau­pun­ki? Ne tun­tui­vat ole­van ki­pe­rim­mät ky­sy­myk­set. Eh­kä­pä luon­to ja ava­ra mai­se­ma voi­si­vat ol­la vas­taus, rans­ka­lai­set poh­ti­vat.

– Kun minä olen ai­kui­nen, muu­tan Po­riin, sa­noi yh­den ryh­män mu­ka­na ol­lut pik­ku­poi­ka.

– Kos­ka tääl­lä on ti­laa!

Voitokkaan Las Barbus -tiimin Adrien Sifre ja Johan Gaspar kiersivät pohjoismaissa luontoaiheisesti koristellulla autollaan.

Voitokkaan Las Barbus -tiimin Adrien Sifre ja Johan Gaspar kiersivät pohjoismaissa luontoaiheisesti koristellulla autollaan.

Sanna Jääskeläinen

Seu­raa­va­na päi­vä­nä ja­et­tiin pal­kin­not eri ka­te­go­ri­oi­den voit­ta­jil­le sekä ko­ko­nais­kil­pai­lun voit­ta­jal­le eli Les Bar­bus -va­lo­ku­vaa­ja­kak­si­kol­le. Bar­bu­sin eli par­rak­kai­den ta­kaa löy­ty­vät Jo­han Gas­par ja Ad­rien Sif­re, kak­si am­mat­ti­ku­vaa­jaa, jot­ka yh­dis­ti­vät voi­man­sa kil­pai­lu­kier­tu­eel­le.

– Hy­väl­tä tun­tuu, kun voi­tim­me, he sa­noi­vat heti ki­san rat­ket­tua.

– On ai­na haas­ta­vaa, kun kil­pai­lus­sa on tee­mat ja on löy­det­tä­vä nii­hin uu­sia nä­kö­kul­mia. Kun paik­ka on ihan uu­si ja ou­to, täy­tyy en­sin ot­taa sel­vää, mi­hin men­nä ja mis­sä ta­pai­si ih­mi­siä.

Kak­sik­ko oli­kin tosi häm­mäs­ty­nyt, kun ki­san al­ka­es­sa kuu­del­ta tors­tai-il­ta­na Po­rin kes­kus­tas­sa ei liik­ku­nut juu­ri ke­tään.

– Tyh­jä kau­pun­ki oli tosi eri­koi­nen. Ja haas­ta­va, kos­ka tyk­kääm­me ta­va­ta ih­mi­siä ja hei­dän kaut­taan ku­vis­ta­kin tu­lee pa­rem­pia.

On­nek­si he löy­si­vät jou­kon nuo­ria viet­tä­mäs­sä ke­säil­taa puis­tos­sa.

– Se oli hyvä het­ki – jut­te­lim­me ja saim­me heil­tä vink­ke­jä.

Ku­vaa­jat ky­syi­vät nuo­ril­ta: Mik­si po­ri­lai­set ovat on­nel­li­sia? Mikä tuo teil­le on­nel­li­suu­den?

Nuo­ret vas­ta­si­vat: "On­nea on se, kun voi ja­kaa olu­et ys­tä­vien kans­sa puis­tos­sa."

Kaik­ki­aan Pori avau­tui Gas­pa­ril­le ja Sif­rel­le kiin­nos­ta­va­na kau­pun­ki­na. Hei­dän ku­van­sa myös va­kuut­ti­vat tuo­ma­ris­ton.

Jo­han Gas­par ja Ad­rien Sif­re ovat tun­te­neet vas­ta al­le vuo­den, mut­ta tun­tu­vat täy­den­tä­vän toi­si­aan työ­pa­ri­na. Gas­par on eri­kois­tu­nut luon­to­ku­vauk­seen ja Sif­re muo­to­ku­viin. Sif­re on ai­em­min ol­lut ker­ran mu­ka­na Pa­ris-Nord Cape Photo Ad­ven­tu­re -kil­pai­lu­kier­tu­eel­la ja pyy­si nyt Gas­pa­rin mu­kaan, kos­ka us­koi et­tä he voi­si­vat ol­la hyvä tii­mi.

Niin oli­vat. Po­rin li­säk­si he voit­ti­vat osa­kil­pai­lu­ja muu­al­la­kin. Kun kil­pai­lu päät­tyi 19. elo­kuu­ta Rans­kas­sa, ju­lis­tet­tiin koko ki­san voit­ta­ja. Ku­ka­pa muu­kaan kuin Les Bar­bus!

IN­FO:

Ul­ko­mais­ten va­lo­ku­vaa­jien sil­min Po­ria esit­te­le­vä Pori Photo Trop­hy -va­lo­ku­va­näyt­te­ly jär­jes­te­tään 24.9.–30.10. kaup­pa­kes­kus Iso­Kar­hun ala­ker­ras­sa si­jait­se­vas­sa Kau­pun­ki­o­lo­huo­nees­sa. Kau­pun­ki­o­lo­huo­neen löy­tää en­ti­sen Muk­su­Mas­sin ti­lois­ta. Näyt­te­ly au­ke­aa Po­rin päi­vä­nä lau­an­tai­na 24.9. ja sii­hen voi tu­tus­tua ai­na kes­ki­vii­kos­ta sun­nun­tai­hin klo 12–18.