San­na Jääs­ke­läi­nen

Noor­mar­kun kir­kon lä­hel­lä si­jait­see talo, joka en­nen mui­noin toi­mi kes­ti­kie­va­ri­na ja mat­kus­ta­ja­ko­ti­na. Kau­niis­sa pi­ha­pii­ris­sä on vuo­des­ta 2004 läh­tien toi­mi­nut Gal­le­ria Lii­sa Ekq­vist. Se on Lii­san ja mie­hen­sä Ju­ha­nin pa­nos­tus tai­tee­seen ja kult­tuu­riin.

– Mie­les­tä­ni tai­de kuu­luu kai­kil­le. Po­ris­sa oli­si hyvä kes­kus­tel­la enem­män tai­teen ja kult­tuu­rin mer­ki­tyk­ses­tä ja tar­peel­li­suu­des­ta. Iso­jen mas­sa­ta­pah­tu­mien rin­nal­la tar­vi­taan myös pie­niä ta­pah­tu­mia, ih­mi­sen ko­koi­sia elä­myk­siä, sa­noo Lii­sa Ekq­vist.

Nii­tä hän myös it­se tuot­taa jär­jes­tä­mäl­lä gal­le­ri­as­sa tai­de­näyt­te­lyi­den li­säk­si esi­mer­kik­si mu­siik­ki­ta­pah­tu­mia.

Puu­tar­ha­kon­sert­te­ja on tänä ke­sä­nä ol­lut jo kak­si ja kol­mas on tu­los­sa. Pi­haan nou­see telt­ta ylei­söl­le ja esiin­ty­mis­la­va­na toi­mii gal­le­ri­a­ra­ken­nuk­sen te­ras­si. Maa­nan­tai-il­ta­na 14. elo­kuu­ta kel­lo 18 te­ras­si­la­val­le nou­se­vat swin­gin mes­ta­rit Kari ja Ant­ti Sar­pi­la – isä, poi­ka ja hyvä sven­ki, ku­ten he it­se ko­koon­pa­no­aan kut­su­vat. Soit­ti­mi­na An­til­la on pi­a­no ja Ka­ril­la kla­ri­net­ti. Kon­ser­tis­sa on lu­vas­sa muun mu­as­sa ame­rik­ka­lai­sis­ta mu­si­kaa­leis­ta ja van­hois­ta elo­ku­vis­ta tut­tu­ja swin­gin iki­vih­rei­tä.

– Soi­tam­me kak­si set­tiä ja vä­lis­sä on kah­vi­tau­ko, Kari sa­noo.

– Tääl­lä on mu­ka­va soit­taa, tun­nel­ma on ko­toi­nen ja nä­kee pal­jon tut­tu­ja. Mi­nul­la on ta­pa­na ju­tel­la pit­kiä vä­li­rep­liik­ke­jä, huul­ta ja vit­siä jou­kos­sa, osit­tain pik­ku­haus­ko­ja­kin.

Kari on haus­ka jut­tu­mies. Hän pi­tää kir­jaa­kin juon­nois­ta, et­tei ker­ro ai­na sa­mo­ja.

– Ant­ti on an­ka­ra raa­ti­ni. Hän sen­su­roi etu­kä­teen osan spii­keis­tä­ni ja tie­tyt ai­he­pii­rit on ko­ko­naan kiel­let­ty.

Sar­pi­lat ovat gal­le­ri­an kon­sert­tien jo­ka­ke­säi­nen esiin­ty­jä­kak­sik­ko. Lii­sa Ekq­vis­tin ja Kari Sar­pi­lan tut­ta­vuus on pit­kä, se juon­taa Pori Jaz­zin en­sim­mäi­siin vuo­siin.

– Olin en­sim­mäi­sen ker­ran kuun­te­le­mas­sa Ka­ria jaz­zeil­la vuon­na 1968. Vuo­des­ta 2006 läh­tien hän on tul­lut esiin­ty­mään gal­le­ri­aan, Lii­sa ker­too.

Kari Sar­pi­la oli mu­ka­na pe­rus­ta­mas­sa Pori Jaz­zia vuon­na 1966 ja muis­te­lee nau­ra­neen­sa, kun leh­des­sä kir­joi­tet­tiin jazz-po­jis­ta.

– En ko­ke­nut ole­va­ni enää poi­ka, olin­han sil­loin jo 28-vuo­ti­as. En­sim­mäi­sil­le jaz­zeil­le myim­me 600 lip­pua ja po­lii­si tuli val­vo­maan, et­tei siel­lä vain tans­sit­tu, sil­lä päi­vä oli ru­kous­lau­an­tai, hän ker­too.

Kari Sar­pi­lal­la on pal­jon elä­väi­siä muis­to­ja Pori Jaz­zeil­ta vuo­sien var­rel­ta. Isän ja po­jan soit­to­duo sai myös al­kun­sa Pori Jaz­zeil­ta. Kari ker­too, kuin­ka Yy­te­rin ho­tel­lis­sa oli aloi­tet­tu jaz­zien si­sä­kon­ser­tit.

– Jyr­ki Kan­gas buuk­ka­si nii­hin kon­sert­tei­hin huip­pu­bän­de­jä. Ker­ran Yy­te­ris­tä soi­tet­tiin, et­tä yk­si or­kes­te­ri ei ol­lut tul­lut ja sama af­rik­ka­lai­nen soit­to­kun­ta oli rum­mut­ta­nut jo kak­si tun­tia. Et­tä teh­kää jo­tain!

– Jyr­ki tuu­ma­si, et­tä men­kää te soit­ta­maan. Ant­ti oli sil­loin noin 16-vuo­ti­as. Me­nim­me sin­ne, tupa oli täyn­nä kiuk­kui­sia ih­mi­siä, mut­ta läpi meni ja sii­tä se läh­ti. Huo­ma­sim­me, et­tä tä­mä­hän toi­mii, Kari hy­myi­lee.

Yh­des­sä he ovat soit­ta­neet myös esi­mer­kik­si Pori Big Ban­dis­sa ja isä on ol­lut mu­ka­na poi­kan­sa yh­ty­ees­sä, Ant­ti Sar­pi­la Swing Ban­dis­sa.

Ant­ti Sar­pi­lal­la on ol­lut myös tai­de­näyt­te­ly Gal­le­ria Lii­sa Ekq­vis­til­lä. Kari ker­too, et­tä poi­ka kul­kee ai­na luon­nos­leh­tiö mat­kas­saan. Lin­nut ovat hä­nel­le var­sin­kin ra­kas ai­he.

– Nyt­kin lai­tam­me An­tin töi­tä esil­le kon­ser­tin ajak­si, Lii­sa ker­too.

Gal­le­ri­as­sa on li­säk­si esil­lä Mai­ren-päi­vä­nä avat­tu näyt­te­ly Mai­re Gul­lich­se­nin muis­tol­le, mu­ka­na on Al­var Gul­lich­se­nin, Mai­re Ruot­sa­lai­sen ja Juha Tam­men­pään tai­det­ta.

– Mu­siik­ki ja tai­de­ko­ke­muk­set kul­ke­vat käsi kä­des­sä, vie­raat saa­vat ko­ko­nais­val­tai­sen elä­myk­sen, Lii­sa sa­noo.

Gal­le­ria si­jait­see osoit­tees­sa Van­ha Vaa­san­tie 13, 29600 Pori. Tai­de­näyt­te­lyi­hin on va­paa pää­sy, mut­ta kon­sert­tiin on pää­sy­mak­su.